Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

23. Cinci lucruri care n-au fost date predecesorilor

"Sunt cinci lucruri care mi-au fost date mie şi care n-au mai fost date nimănui înaintea mea. Am fost onorat (cu ajutor divin) de a inocula frică (în inima duşmanului) de la o distanţă de o lună. Întregul pământ a fost transformat pentru mine în loc de namaz şi un simbol al curăţeniei prin abluţiune. Cu acest prilej, toţi cei care înţeleg timpul namaz-ului de la dreptcredincioşii mei, să facă namaz ori-unde s-ar afla.Trofeul de război, care n-a fost considerat ca ceva permis (helâl) celor de dinaintea mea, a fost considerat permis pentru mine . Mie mi s-a dat dreptul de protecţie. Prorocii care au fost trimişi înaintea mea, au fost trimişi numai pentru poporul lor .Dar eu am fost trimis pentru toată omenirea ca mesager."[46]

Allah a acordat ajutor tuturor, în sens general, şi în mod special, comunităţii şi fiecărui profet. Pentru Măritul Adam (Adem) şi fiii săi a dat puritate şi onoarea numelor; pentru Măritul Noe (Nuh), străduinţă, trăinicie şi măreţie; pentru Măritul Avraam (İbrahim), onoarea de a fi tatăl multori proroci, credinţă în unicitatea lui Allah; pentru Măritul Moise (Musa), învăţământ, educaţie, ştiinţele sociale, şi în acest sens, capacitate intelectuală; pentru Măritul İisus (İsa), blândeţe în relaţiile umane, răbdare şi tenacitate, mărinimie şi iubire; pentru Domnul timpului şi spaţiului, Măritul Muhammed (s.a.s) şi dreptcredincioşilor Săi, voinţă, înţelepciune, egalitate, conciliere, solidaritate prin unire şi calitatea de a fi universal, ca un adaos la tot ceea ce s-a acordat tuturor predecesorilor Săi.

Se poate afirma că, religia islamică, în raport cu celelalte religii, este mai ceremonioasă, mai plăcută, mai înaltă, mai spornică şi mai umană. Şi acest lucru se consideră a fi una dintre caracteristicile sale universale.

Însă hadis-ul pe care l-am pomenit mai sus, abordează într-o manieră mai vie personalitatea Profetului İslamului şi mesajul Său universal.

În timp ce această religie universală şi mesajul ei sfânt şi primii mesageri răspândeau acest sistem universal în cele patru zări ale lumii, ei dădeau dovadă de inteligenţă în cunoaşterea îndatoririlor şi responsabilităţilor lor.

Pentru a acapara lumea întreagă, ei alergau de la un front la altul, luptau în numele lui Allah, îşi puneau toată strădania în scopul ajungerii în rai şi de a vedea "Bunătatea lui Allah" (Cemâlullâh) şi nu-şi precupeţeau viaţa în lupta pentru cauză. Ei se înflăcărau cu dorinţa de a fi aproape de Allah şi se străduiau pentru a înfăptui califatul în lumea întreagă .

Nimeni nu avea forţa necesară, în afară de ei, de a-şi duce viaţa pe o astfel de orbită. Pentru cei care abordează credinţa adevărată, ce armă groaznică, ce cetate binemeritată!

Faptul că pământul a ajuns un lăcaş de rugăciune pentru reprezentanţii acestei religii, că orice musulman care doreşte în orice loc să-şi exercite mărtu-ria de credinţă fără să aibă nevoie de un templu, toate acestea constituie o di-mensiune a religiei islamice de a fi universală.

Faptul că, pentru a putea continua îndatorirea de a face jihad până în ziua de apoi este necesară legitimitatea prăzii de război, aducerea la un nivel de să-nătate a tuturor şi faptul că fiecare profet a fost trimis poporului ca un mesager special, demonstrează clar existenţa acestui lucru.

Trăsăturile specifice ale acestui hadis sunt:

a. Profeţia şi mesajul venit odată cu ea sunt o asemenea binefacere încât, nu se pot obţine prin multă muncă şi strădanie.

b. Aceste cinci calităţi sunt specifice numai lui Muhammed (s.a.s) şi nu au fost date nici unui alt profet.

c. A inocula frică în inima duşmanului de la o anumită distanţă este o ma-nifestare a stării profetice şi este o ofertă divină pentru cei care trăiesc în acea zonă.

d. Aşa cum faptul că cultul religios nu era legat de oamenii religiei şi de temple, arată dimensiunea universală a islamului, exprimă oriunde şi oricând facilitatea de a intra în relaţii cu Cel în numele căruia se face ruga, prin mijlocirea Celui care crează făpturi. O altă particularitate ce vine odată cu mesajul İslamului este că, şi pământul are calităţi purificatoare ca şi apa.

Nu ştiu dacă mai trebuie să stăruim asupra importanţei spălării în İslam şi asupra calităţii purificatoare a apei şi că pământul poate fi o alternativă…

e. Trofeul de război nefiind interzis, această problemă constituia un exa-men al timpului, iar în perioada Domnului nostru, odată cu depăşirea particulari-tăţilor ce impuneau interzicerea, trofeul de război devine sursa principală pentru jihad până în ziua de apoi.

Pentru oamenii care şi-au dedicat viaţa pentru această cauză, prada de război va fi un mijloc de subzistenţă, o primă râvnită, o destabilizare a frontului inamic din punct de vedere material, pentru a slăbi duşmanul şi a nu-i da prilej de reorganizare.

f. Faptul că intrevenţia pentru iertarea păcatelor este dreaptă, că toată lumea poate fi ocrotită cu voia lui Allah şi faprul că marea intervenţie din ziua de apoi, care interesează pe toată lumea, în măsura în care se iau în considerare caracterul, conţinutul şi calitatea, toate acestea reprezintă binefacerile Lui şi fac parte din caracteristicile Lui. Şi pentru noi desigur că este un prilej de mândrie şi bucurie.

g. Trimiterea profeţilor anteriori pentru un cadru restrâns de triburi şi po-poare şi trimiterea Sultanului Profeţilor ca mesager pentru întreaga lume şi chiar pentru întreaga existenţă, sunt indicii asupra faptului că această mare profeţie, care interesează pe toţi, va continua până când va exista lumea.

Iată, încă un şirag de cuvinte împletite în jurul unei cauze colective, prin puterea exprimării.

[46] Buhârî, Teyemmüm, 1; Salât, 56; Müslim, Mesacid, 3
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.