В cветлината на Корана и сунната

1. Активност в делата

Хадис, който заслужава специално внимание във връзка с активността в делата, съдържа следните думи на Пратеника на Аллах: "Аллах обича своя талантлив и способен раб."270 Да, така е и не е възможно това да се изрази по друг начин. Защото в Свещения Коран Аллах повелява: "И кажи: "Работете! Аллах вижда вашите дела и Неговият Пратеник, и вярващите..." (9: 105). Това ще рече, че делата на хората ще бъдат подложени на оценка въз основа на определени критерии. В Съдния ден всички дела ще бъдат изявени на показ и всеки ще има възможност да види дали дадена постъпка може да се окачестви като прекрасно дело, или не. Ето с това съзнание хората трябва да вършат своите дела. В друг хадис се казва: "Аллах обича да сте безупречни и точни в работата."271 Цитираното коранично знамение е едно от чудесата, които заслужават да бъдат изследвани като мотивация за усвояване на знаменията. То е достойно да стане мото на всяка книга. Това е толкова ясно, че предизвиква следния отглас от страна на Пророка: "Аллах обича своя талантлив и способен раб."

В друг непотвърден хадис, текстът на който е окачен по стените на много наши домове и магазини, се казва: "Който се труди и печели, е любимец на Всевишния!"

Да, Аллах обича онези, които следват естествените закони и полагат усилие, старание, прилежание и печелят в рамките на позволеното. Ако желаете, може да разгледаме темата в светлината на Сура eл-Аср. Ето как поетът Мехмед Акиф е превърнал в стихове съдържанието на тази сура:

"Сподвижниците преди всяка раздяла
Сура eл-Аср непременно прочитали. И защо?
Понеже в нейните знамения се крие тайната на спасението.
Да, чистата вяра идва преди всичко, след нея - праведността,
После - истината, предаността. Ето това е човечността.
Ако ги притежаваш, не ще бъдеш в загуба."

Вярата, праведните дела, справедливостта, насърчаването към истината, търпението, устояването пред трудностите, насърчаването към търпение са част от активността и усърдието. Който се придържа към тях, той е любимец на Аллах. Деяния, които са съгласувани с разбирането на Пророка Мухаммед за активност в делата, са най-добродетелни и са най-прекият път към Аллах. Той никога не е казвал: "Оттеглете се в храмовете като свещениците, не се женете, не яжте и не пийте, откажете се от света, за да се издигнете до Бога." Пророка не е пренебрегвал плътските желания, а ги е насочвал към позволеното, изричайки: "Вземайте за съпруги жени, с които взаимно ще се обичате и които раждат."272 В друг хадис се казва: "Женете се и се множете, защото в Сетния ден аз ще се гордея с вашата многочисленост пред останалите народи."273 Сиреч колкото сте повече толкова аз ще бъда по-радостен. Когато обръщам поглед назад и видя кланящите се, свеждащите чела до земята и онези, които изпадат в захлас, слушайки хвалебните слова Аллаху акбар, Аллаху акбар (Аллах е най-велик!), изпитвам радост и щастие. Пратеника на Аллах не е убил желанието на хората да се женят, както и влечението на мъжа и жената един към друг, не е деформирал естествените им инстинкти, не ги е забранил и по този начин не е дал повод хората да изпадат в депресии. Показал е как естествено желаното другарство може да се постигне в рамките на позволеното и по този начин е посочил пътя, по който уммата на Мухаммед може да спечели благоволението и задоволството на Всевишния. Неговите принципи на възпитание обхващали характера и нравите на индивида и са били свързани с откриването пред него на нови хоризонти, съобразени с целта на сътворението му.

2. Търговия, земеделие и служене на религията

Пратеника на Аллах е бил идеалният лидер и при регламентирането на дейностите в различните сфери на живота. Пророка изтъква: "Когато започнете да практикувате "ийна" в търговията; когато ще се препитавате единствено от земеделие; когато ще се занимавате само с животновъдство и ще пренебрегнете служенето на исляма, Аллах така ще ви унижи, че докато не се върнете отново към своята религия, няма да е възможно да се издигнете."274 Ийна в търговията означава дадено лице да продаде на друго лице стока на изплащане, която купувачът отново му я продава, но на по-ниска цена. Смятам, че това определение е достатъчно, за да се придобие представа. Независимо дали подобен род икономически взаимоотношения се окачествяват като прикрито лихварство или като спекула, според ислямските правоведи това е незаконосъобразно. Според мен едва след индустриалната революция ние успяхме да разберем за какво се загатва в този хадис и не съм сигурен дали сме осъзнали напълно значението му. Съсредоточавайки всички средства и усилия върху индустриализацията, ние оставихме на заден план земеделието и животновъдството, а и без друго бяхме забравили що е служене на религията и се озовахме във водовъртежа на друга криза.

Ала Пратеника на Аллах още преди четиринайсет века е посочил какво е необходимо да се направи. И както във всяко отношение, и в дадения случай Пророка е бил проницателен.

Разбира се, че има нужда от земеделие и животновъдство. Впрочем има и хадиси, които насърчават тези дейности, но не е правилно усилията да се насочват единствено върху тези отрасли.

Разгледаният хадис обхваща както положението на човек, който избягва градския живот и предпочита да се оттегли в отшелничество, за да усъвършенства своите духовни заложби, така и състоянието на земеделеца и животновъда, които са лишени от инициативност. Хадисът ни дава важен урок по икономика и стопанство. Освен това тук ясно се посочва, че ако не притежавате силата, която да ви осигури положение на балансиращ фактор, ако не сте в служба на религията си и изгубите своя статут на балансьор, тогава Аллах така ще ви унижи, че няма да успеете да се избавите от това състояние. Ще бъдете експлоатирани, поробвани, подвластни. Докато не възродите ценностите на исляма и не ги приложите в живота си, няма да успеете да се избавите от положението си на унизени. Примерът, който дадохме, е само капка в морето. Съществуват още редица хадиси на Пратеника на Аллах във връзка с това положение, но ние ще се задоволим само с цитирания. Както не е ограничил и не е притъпил способностите и талантите на хората, така Пратеника на Аллах не е подценил и физическите сили и възможности на човека. Ето какво казва Пророка във връзка с това: "Силният вярващ е по-благ и по-обичан при Аллах."275 Освен душевно здраве онези, които желаят да бъдат обичани при Аллах, трябва да притежават и физическо здраве. Освен духом трябва да бъдат здрави и тялом. Вижда се, че Пратеника на Аллах не казва: "Трябва да пазите диета и да отслабвате, трябва да разчупите физическата си сила и енергия, за да се издигнете до Всевишния." Може би той изнася реалния и естествения начин на съществуване пред монашеския начин на живот, като търси разрешението на проблемите в естествената им среда и ни насочва в правилната посока.

[270] Münavi, Feyzu'l-Kadir, 2/290.
[271] Kenazü'l-Ummal, 3/907.
[272] Ebu Davud, Nikah, 3; Nesai, Nikah, 11; Müsned, 3/158, 245.
[273] Münavi, Feyzu'l-Kadir, 3/269.
[274] Ebu Davud, Buyu, 54; Müsned, 2/84.
[275] Müslim, Kader, 34; İbn Mace, Mukaddime, 10; Müsned, 3/366.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен