Размисли върху научното знание

Приносът на Пратеника на Аллах към научното знание и идейния живот като цяло е част от всеобхватното му послание.

Коранът поощрява науката и открито насърчава всички хора към научното знание. Ето какво се казва в едно от знаменията на Свещения Коран: "Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят?" (39: 9). Така в зависимост от степента на своето знание в Корана знаещите са поставени на по-високо равнище от незнаещите.

Друго коранично знамение, в което се припомня, че от Аллах се страхуват единствено знаещите, гласи: "...Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби..." (35: 28). В един от вариантите за четене на Корана, който се приписва на Ебу Ханифе и е отклонение от нормите за красиво и правилно четене на Свещения Коран, името на Аллах претърпява промяна и знамението звучи по следния начин: "Аллах изпитва уважение само към знаещите Си раби." Разбира се, това уважение трябва да се разглежда съобразно святостта на Всевишния. Това е свободен прочит на Корана и е отклонение от нормата276, но все пак то обогатява представите ни и заслужава внимание. В свой трактат върху научното познание Фахреддин Рази277 стига до следния интересен извод: "С изключение на школата, основана от имам Малик, останалите три школи в исляма приемат, че по природа кучето е нечистоплътно животно. (Следователно не е правилно то да се отглежда в дома.)

Но, ако кучето бъде дресирано, научено да ловува и да пази стадата на стопанина си, тогава констатацията се променя. Ловът, който то носи с уста, може да се консумира. Местата, където се разхожда, не се смятат за мръсни и няма причини кучето да не се отглежда при домашни условия."

Тук имам Фахреддин Рази се спира за миг и прави следното разсъждение: "Дори и кучето се възползва от знанието, бидейки научено да ловува, в резултат на което престава да бъде нечистоплътно животно. В такъв случай сами може да прецените до какви върхове на познанието може да стигне човек, който се учи и развива." Ето това е разбирането за научното познание според шериата и това е ясното послание на исляма. Това са посланията на Пророка Мухаммед Мустафа, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Само непросветените не познават Аллах. Според исляма онези, които не познават Аллах и Пророка, не се смятат за знаещи. А които познават Всевишния и Неговия Пратеник, дори и малко да знаят, в известен смисъл е смятат за знаещи. Каквото е значението на думата уважение и каквото отношение изисква това понятие, Аллах ще постъпи точно така спрямо хората, които почитат Пророка, вярват в Съдния ден, в Писанията, в живота след смъртта, в Рая и Ада. Ако се има предвид конкретното значение на понятието йахша (страхувам се), мисля че е уместно да стигнем до подобно заключение.

Що се отнася до развитието на ума, ще цитирам само един пример. Пратеника на Аллах изтъква: "Един час размишление е по-голямо благодеяние от едногодишно богослужене."278 Западът нито е открил тази истина, нито е стигнал до това равнище. В продължение на един час ще се отдадете на систематично и комплексно мислене. В резултат на това ще стигнете до определено откритие, което ще бъде в полза на цялото човечество. Или оттегляйки се в чиста и благоприятна обстановка, ще се отдадете на размисли за духовния си живот, за отвъдния свят и за вечното щастие и ще оцените заключенията, до които сте стигнали със земните и неземните средства. Когато постигнете всичко това, ще бъдете възнаградени, сякаш в продължение на цяла година сте вършили богослужения.

Ние отдавна сме престанали да се отдаваме на размишления и сме се отчуждили от това дълбоко и значимо богослужене или са ни накарали да се откажем от него. Вината за това отчуждение не е на исляма, а на самите мюсюлмани. Пророка Мухаммед Мустафа е оставил вратите на мисълта широко отворени, изричайки: "Влезте там с мир в безопасност!" (15: 46). Отчуждавайки се от науката и познанието, ние станахме повърхностни и тривиални. Не успяхме да запазим положението си на балансираща сила в сравнение със Запада, в резултат на което щафетата премина в техните ръце. Естествено, от своя страна, ние започнахме да ги слушаме. Но вярвам, че този народ, който е въплътил в себе си висок дух и благородство, един ден отново ще се издигне и ще заеме своето достойно място като балансираща сила.

Да, Пратеника на Аллах дошъл с послание, насочено към морала и възпитанието. Той е постигнал целта си, без да притъпява и отклонява талантите и способностите на хората, съобразявайки се с естествената им човешка същност. Наставленията на Пророка имали силно мотивиращ ефект върху съвременниците му и ги тласкали към съвършенството. Защото принципите му не противоречали на човешката природа. Всяко послание на Пратеника на Аллах притежавало въздействаща сила. Освен това той прилагал методите си в общество, което не знаело що е морал и възпитание. От примерите, които ще посоча, ще стане ясно на какво равнище Пророка е заварил своите съвременници и до какви висоти ги е издигнал.

276 Kurtubi, 14/220.
277 Фахреддин Рази (1149 - 1209) - знаменит ислямски богослов и изтъкнат учен в областта на природните науки.
278 Acluni, Keşfi'l-Hafa, 1/370.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен