Argumenty koraniczne

Odkrycia naukowe, jak np. drugie prawo termodynamiki pokazują, że istnienie jest na drodze do zniszczenia, nawet kolizja dwóch planet mogłaby zniszczyć wszechświat. Jeśli istnienie rozpoczęło się od wielkiego wybuchu, to dlaczego nie miałoby się skończyć innym wielkim wybuchem albo kolizją? Istnienie jest systemem niezmiernie skrupulatnie obliczonym, z częściami subtelnie zależnymi od siebie.

Ludzkie ciało jest zbudowane z około 60 milionów komórek. Analogicznie jak pojedyncza, zniekształcona komórka nowotworowa może zabić całe ciało, tak i poważna deformacja gdziekolwiek we wszechświecie także mogłaby „zabić” uniwersum. Nasz zgon czasami przychodzi niespodziewanie i bez jakiegoś widocznego, zdiagnozowanego powodu. Czy wiemy, czy wszechświat może „umrzeć” nagle, niespodziewanie, od „choroby” albo „ataku serca”? Być może nasz stary świat ma nieuleczalnego raka, ze względu na to, że go to tak bardzo nadużywamy.

Działalność Boga we wszechświecie wskazuje na Zmartwychwstanie. Koran argumentuje za  Zmartwychwstaniem. Aby przygotować nasze umysły na przyjęcie i zrozumienie tego wydarzenia, Koran przedstawia cud tego, czego Bóg dokonuje tutaj. Daje przykład wszechstronnych czynów Boga w makrokosmosie, a nieraz przedstawia sposób, w jaki Bóg zarządza makro -, normo - i mikro - kosmosami (wszechświat, ludzkość i atomy).

Na przykład, następujący werset koraniczny akcentuje Władzę Boga i, przez wspominanie określonych przykładów na to, wzywa nas, abyśmy żywili głębokie przekonanie, że spotkamy się z Nim na tamtym Świecie:

Bóg jest Tym, który wzniósł niebiosa bez dających się ujrzeć filarów; następnie umocnił się na tronie On podporządkował słońce i księżyc, tak iż wszystko płynie do oznaczonego kresu. On zarządza każdą sprawą, On przedstawia jasno znaki. Być może, wy będziecie pewni, że spotkacie się z waszym Panem! (13:2)

Pierwszy początek wszechświata i ludzkości wskazują na ich drugi początek. Koran przedstawia zjawisko stworzenia wszechświata i definiuje jako pierwszy początek (56:62), zaś opisując wskrzeszenie zmarłych mówi o drugim początku (53:47). Kieruje także naszą uwagę na nasz własny początek:

O ludzie! Jeśli pozostajecie w zwątpieniu, co się tyczy zmartwychwstania... Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. Następnie umieściliśmy go - jako kroplę nasienia - w naczyniu solidnym. Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców.  Następnie, z pewnością, pomrzecie, a w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni. (22:5; 23:13-16)

Koran czyni analogie między Zmartwychwstaniem i czynami Boga w tym świecie, czasami zaś wspomina Jego czyny w przyszłości i na Tamtym Świecie w taki sposób, że możemy przekonać się co do tego, czego nie możemy w pełni zrozumieć. Pokazuje też podobne wydarzenia na Tym Świecie i czyni porównania między nimi i Zmartwychwstaniem. Oto jeden z przykładów:

Czyż nie widział człowiek, jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem!  I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: "Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?" Powiedz: "Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący! On jest Tym, który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa, i oto wy zapalacie z niego." Czyż Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem, Wszechwiedzącym! (36:77-81)

Koran porównuje wszechświat do rozwiniętej księgi. Na końcu czasu, jego zniszczenie będzie tak łatwe dla Boga jako zwijanie zwoju. Jak rozwinął go na początku, tak samo zwinie, manifestując Swą władzę absolutną, bez jakiejś materialnej przyczyny i stworzy ponownie w daleko lepszej, innej formie:

Tego Dnia My zwiniemy niebo, tak jak się zwija zwoje ksiąg. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie, My je powtórzymy - według Naszej obietnicy. Zaprawdę, My tego dokonujemy! (21:10 4)

A czyż oni nie widzieli, Że Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię I nie doznał przez to zmęczenia, Jest w mocy ożywić umarłych? Tak! Zaprawdę, On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!” (46:33)

Koran porównuje Zmartwychwstanie do ożywiania ziemi wiosną, po jej śmierci zimą i wspomina, jak Bóg rozporządza atomami i cząsteczkami, stwarzając nas w poszczególnych etapach. Wyschnięte kawałki lasu rozkwitają i wydają kwiaty oraz owoce podobne, ale nie identyczne, do tych, które wyrastały w poprzednich latach. Niezliczone nasiona, które spadły na  ziemię, teraz zaczynają kiełkować i wyrastać na przeróżne rośliny. Wskrzeszenie zmarłego w Dniu Sądu wyglądać będzie następująco:

Wśród Jego znaków jest to, iż widzisz ziemię pokorną; a kiedy My zsyłamy na nią wodę, to ona się wzburza i nabrzmiewa. Zaprawdę, Ten, który ją ożywia, będzie z pewnością ożywicielem zmarłych! On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! (41:39)

O ludzie!  Jeśli pozostajecie w zwątpieniu, co się tyczy zmartwychwstania... - to przecież My stworzyliśmy was z prochu, potem z kropli nasienia, potem z grudki krwi zakrzepłej, potem z kęska ciała kleistego ukształtowanego i nie ukształtowanego - takie dajemy wam wyjaśnienie. I My umieszczamy w łonach to, co chcemy, aż do oznaczonego czasu; potem wyprowadzamy was jako dzieci, abyście następnie doszli do wieku dojrzałego. Wśród was są tacy, którzy umierają, i wśród was są tacy, którzy są doprowadzeni do godnego pożałowania wiek tak iż tracą wszelką wiedzę o tym, co wiedzieli. I  widzisz ziemię opustoszałą, a kiedy My na nią ześlemy wodę, ona burzy się i pęcznieje, i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary.- Tak jest; ponieważ Bóg jest prawdą i ponieważ ożywia umarłych i ponieważ jest nad każdą rzeczą wszechwładny, i ponieważ nadejdzie Godzina - co do której nie ma żadnej wątpliwości - i ponieważ Bóg wskrzesi tych, którzy się znajdują w grobach. (22:5-6)

Spójrz więc na ślady miłosierdzia Boga, jak On ożywia ziemię po jej śmierci! Zaprawdę, On ożywia umarłych; On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! (30:50)

I bóg spowodował, iż wyrośliście z ziemi Jak rośliny. Ale On sprowadzi was do niej I wyprowadzi  znowu niezawodnie. (71:17-18)

Szczególnie w surach 81, 82 i 84, Wszechpotężny wspomina Zmartwychwstanie i towarzyszące temu wielkie zdarzenia oraz Swe czyny. Po tym, na co zwróciliśmy uwagę przed chwilą: np. zmianach związanych z porami roku, możemy sformułować analogię, która pomoże nam zrozumieć i z lękiem w naszych sercach, przyjąć to, co umysł mógłby inaczej odrzucić.

Ponieważ omawianie wspomnianych trzech sur zajęłoby dużo czasu, weźmy jeden werset: kiedy karty księgi zostaną rozpostarte (81:10). Wyciągamy stąd wniosek, że podczas Zmartwychwstania, czyny każdego będą ujawnione na spisanej karcie.

Najpierw, uderza nas to jak dziwne i niezrozumiałe. Ale jak ta sura wskazuje, podobnie jak  odnawiająca wiosna odnosi się do innego zmartwychwstania, także i „rozpościeranie stron” ma bardzo jasną paralelę. Każde owocujące drzewo i kwitnąca roślina ma swe własności, funkcje i czyny. Jego uwielbienie polega na wychwalaniu Boga i tym samym manifestowaniu Jego Imion. Czyny i życie drzewa zapisane są wpisane w każdym nasieniu, które pojawi się następnej wiosny. Językiem kształtu i formy, te nowe drzewa i kwiaty oferują wymowną wystawę pierwotnego, macierzystego drzewa, a poprzez gałęzie, gałązki, liście, kwiaty i owoce rozkłada  stronice swych czynów. Ten, który mówi: kiedy karty księgi zostaną rozpostarte jest tą samą Istotą, która osiąga te czyny bohaterskie w bardzo mądrym, rozważnym, skutecznym i subtelnej drodze, podyktowane przez Swe Imiona Wszechmądrego, Zachowującego, Wszystko- Podtrzymującego i Wychowującego oraz Najsubtelniejszego.

W wielu wersetach Koran ostrzega nas, że zostaliśmy utworzeni, aby osiągnąć określone cele, nie zaś czynić wszystko to, co zapragniemy. Cokolwiek uczynimy jest rejestrowane. Nasze stworzenie z kropli płynu w kilku etapach, najwyższa troska poświęcona naszemu powołaniu do istnienia i znaczenie z nami związane, pokazują, jak wielką odpowiedzialność ponosimy. Po śmierci zostaniemy wezwani, aby zdać sprawę z naszego życia. Poza tym, nasze stworzenie stanowi oczywisty dowód Władzy Boga, która wskrzesza zmarłego do życia.

Czy człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru? Czyż nie był on kropla spermy, Która wytrysnęła, Potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował. I uczynił z niego parę -mężczyznę i kobietę. Czy Ten nie posiada mocy, Aby przywrócić do życia zmarłych? (75:36-40)

Szczegółowa analiza działania wszechświata pokazuje, że przeważają dwa przeciwne elementy i są one wszędzie mocno zakorzenione. Te elementy skutkują dobrem i złem, korzyścią i krzywdą, doskonałością i wadą, światłem i ciemnością, przewodnictwem i zbłądzeniem, wiarą i niewiarą, posłuszeństwem i buntem i strachem i miłością. Wynikający stąd bezustanny konflikt powoduje zmianę i transformację wystarczającą, by wytworzyć elementy nowego świata. Te przeciwstawne elementy w końcu doprowadzą do wieczności i zmaterializują się jako Raj i Piekło. Wieczny świat będzie złożony z podstawowych elementów tego przemijającego świata, które uzyskają wieczną trwałość.

Raj i Piekło są dwoma przeciwstawnymi owocami, rosnącymi na drzewie dwóch gałęzi stworzenia, dwóch skutków łańcucha tworzenia, dwóch cystern napełnianych dwoma strumieniami rzeczy i wydarzeń, oraz dwóch biegunów, do których istoty płyną w falach. Są miejscami, gdzie manifestują się Boska Łaska i Boski Gniew, i będą pełnymi mieszkańców, kiedy Boska Władza potrząśnie wszechświatem.

Napastnicy odchodzą z tego świata nietknięci a uciskani - upokorzeni. Krzywdy będą zaniesione przed Najwyższy Trybunał, gdyż Bóg byłby niesprawiedliwy i niedoskonały, jeśliby zezwolił na ich zignorowanie. Bóg czasami karze winnego również na tym świecie. Cierpienie znoszone przez dawne nieposłuszne i buntownicze ludy uczy nas, że każdy może być poddany „korekcie”, którą wybiera dla niego Bóg Wszechmocny. Tak, jak to oświadczył w wersecie: Trzymajcie się z dala dzisiaj, o wy, grzesznicy! (36:59), absolutna Sprawiedliwość Boga wymaga, aby na Tamtym Świecie oddzielić dobrych od niegodziwych i potraktować każdą grupę odpowiednio do jej uczynków.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.