De Redenen Waarom God De Natuurlijke Wetten En Oorzaken Heeft Geschapen

Het bestaan van God is te duidelijk om enige bewijzen nodig te hebben. Sommige heilige geleerden stelden zelfs dat God Zelf duidelijker aanwezig is dan enig ander wezen. Maar wie geen inzicht heeft kan Hem niet zien. Anderen beweerden dat Hij verborgen is voor Rechtstreekse waarneming omdat de intensiteit van Zijn Zelfuiting voor de mens teveel is.

In de volgende wereld, die het verblijf is van de Kracht, zal God Zijn Wil rechtstreeks uitvoeren zonder de tussenstap der oorzaken zodat alles onmiddellijk zal gebeuren. De Heilige Naam, de Al-Wijze, verlangt daarentegen dat in deze wereld, die het verblijf is van de Wijsheid, de Goddelijke Kracht werkzaam zal zijn van achter de sluier der oorzaken en wetten. Dit om de volgende redenen:

1. Tegenstellingen zijn in deze wereld door elkaar gemengd; waarheid met leugen, licht met duisternis, goed met kwaad, wit met zwart, enz. Omdat de mens, in wiens natuur de neigingen naar beide uitersten zijn ingebed, in deze wereld wordt getest of hij zijn vrije wil en zijn andere mogelijkheden gebruikt in dienst van het ware en het goede of niet, verlangt de Goddelijke Wijsheid dat de sluiers van wetten en oorzaken zouden getrokken worden over de handelingen van de Goddelijke Macht. Indien God dit had gewild, kon Hij de planeten leiden met Zijn 'handen' op een manier die we zouden kunnen waarnemen, of Hij zou hen laten kunnen beheren door engelen die zichtbaar zouden zijn. Dan zouden we niet spreken over de wetten of oorzaken die betrokken zouden zijn, zoals de zwaartekracht. Dus, om Zijn bevelen mee te delen, kon Hij, zonder Profeten te sturen, rechtstreeks tot ieder individu spreken. Om ons te overhalen van te geloven in Zijn Bestaan en Eenheid, zou Hij zijn Naam kunnen schrijven met sterren op de uitgestrekte hemel. Maar in dat geval zou het menselijk bestaan geen proeftijd zijn zoals nu het geval is. Door deze proefperiode zijn goed en kwaad, sinds het begin van de menselijke aanwezigheid op aarde, door elkaar vermengd, van deze tot in de volgende wereld om de 2 enorme poelen van Paradijs en Hel te vullen.

2. Zoals 2 zijden van een spiegel, heeft het bestaan 2 aspecten of dimensies: één zichtbaar en materieel, het verblijf van tegenstellingen en meestal ook, gebreken; de ander is het spirituele verblijf dat doorzichtig is, zuiver en perfect. In de materiële dimensie kunnen er verschijnselen zijn en gebeurtenissen die de mens onaangenaam vindt. Meestal zijn die er ook. Zij die niet in staat zijn om de Goddelijke Wijsheid waar te nemen achter alle dingen kunnen zo ver gaan dat ze kritiek hebben op de Almachtige voor deze onaangename dingen en gebeurtenissen. Om dit te verhinderen, heeft God natuurlijke wetten gemaakt en oorzaken , als een sluier over Zijn daden. Bijvoorbeeld; opdat de mens geen kritiek zou hebben op God noch op Zijn doodsengel voor de dood van geliefden of voor de eigen doodsangst, heeft God tussen Hemzelf en het verschijnsel dood de ziekten, natuurrampen en andere mogelijke handelingen en oorzaken geplaatst.

Nogmaals, door de essentiële gebrekkigheid van deze wereld van testen en beproevingen, ontmoet de mens vele gebreken en beperkingen en lijdt hieronder. In absolute termen is elk verschijnsel en elke gebeurtenis goed en mooi op zichzelf en in de gevolgen. Wat God ook doet of voorschrijft is goed, mooi en juist. Onrecht, lelijkheid en kwaad zijn slechts oppervlakkig of uiterlijk en komen uit de vergissingen en misbruiken van de menselijke bestaanswijze. Een rechtbank kan bijvoorbeeld een onrechtvaardige straf over u uitspreken, maar gij zoudt moeten weten dat de Voorzienigheid deze straf toelaat omwille van een verborgen misdaad die u hebt begaan. Wat de mens ook overkomt, is meestal door zelf begane fouten, onrecht dat hij zichzelf aandoet. Nochtans, wie de gezonde redenering niet uitvoert en niet juist kan oordelen, zal de Goddelijke Wijsheid niet kunnen begrijpen die achter de gebeurtenissen en verschijnsels schuilt. De fout wordt dan begaan om het lelijke en het slechte rechtstreeks aan God toe te schrijven, ook de onvolkomenheden en gebreken die in deze wereld worden ervaren. Nochtans is God absoluut zonder enig gebrek of onvolkomenheid.

Daarom, om mensen te verhinderen van het slechte en het kwade aan God toe te schrijven, hebben Zijn Glorie en Zijn Grootsheid verordent dat de natuurlijke oorzaken en wetten een sluier zouden zijn, voor Zijn Daden. Geloof in Zijn Eenheid vraagt dat aan deze oorzaken en wetten geen enkele creatieve kracht zou worden toegeschreven.

3. Als de Almachtige God rechtstreeks in deze wereld zou tussenbeide komen, zonder de 'tussenstap' van wetten en oorzaken, dan zou de mens niet in staat zijn om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en zelfs niet één moment gelukkig kunnen leven, vrij van zorgen en angsten. Dankzij de onrechtstreekse handeling van God, kan de mens een studie verrichten en de patronen waarnemen der verschijnselen. Anders zou iedere gebeurtenis een wonder zijn. De regelmaat in de doorstroming en de veranderlijkheid van gebeurtenissen en verschijnselen maken hen begrijpelijk voor ons, roepen in ons het verlangen op om na te denken en ons te verbazen. Dit is een noodzakelijke factor om aan wetenschap te doen. Om dezelfde reden zijn we in staat, in zekere mate, om onze zaken op voorhand te regelen. Stel u voor hoe het leven zou zijn als we totaal niet wisten of de zon morgen nog zou opgaan!

4. Wie deze kenmerken van schoonheid en perfectie bezit, verlangt ernaar om ze te kennen en aan anderen te laten kennen. Gods absolute schoonheid en perfectie zijn Gods bezit en Hij is onafhankelijk van alle dingen, heeft niets nodig. God heeft ook een heilige, overstijgende liefde en daardoor een gezegend verlangen om Zijn Schoonheid en Perfectie te laten kennen. Indien Hij zijn Namen en Kenmerken laat kennen zonder de tussenstap der oorzaken en wetten, zouden de mensen deze kennis niet kunnen verdragen. God toont dit van achter oorzaken en wetten en in gradaties, binnen de beperkingen van tijd en ruimte, zodat we een verbinding met hen kunnen hebben, over hen kunnen nadenken en hen waarnemen. De geleidelijke uiting van Goddelijke Namen en Kenmerken is ook een reden voor onze nieuwsgierigheid en verwondering.

Deze 4 punten zijn slechts enkele redenen, tussen vele andere, voor de handelingen van God, achter de sluier van wetten en oorzaken.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.