De Geesten, Engelen, Jinn En Satan

Omdat de zintuiglijke vermogens van de mens beperkt zijn, is het niet verstandig om botweg het bestaan te ontkennen van sferen die voorbij onze waarneming liggen. Bovendien weten we erg weinig over het bestaan en wat we weten is veel minder dan wat we niet weten. Onze wetenschappen staan nog steeds in hun 'kinderschoenen', de toekomst zal verbazingwekkende ontdekkingen meebrengen en ontwikkelingen in vele wetenschappelijke gebieden.

Wetenschappen 'wandelen' op de voeten van theorieën en ontwikkelen zich doorheen 'trial and error' (beproeving en vergissing, eigen opm.) om deze theorieën te onderzoeken. Er zijn vele vastgestelde feiten die ooit door wetenschap als vals werden aanzien en omgekeerd. Bovendien zijn er vele andere dingen waarvan we het bestaan aannemen zonder te twijfelen en die we niet wetenschappelijk kunnen bewijzen. Het bestaan van geesten, engelen, jinn en Satan is door de meerderheid der mensheid aangenomen sinds het begin van de menselijke aanwezigheid op aarde. Daarom lijkt het meer wetenschappelijk verantwoord om hun bestaan in theorie aan te nemen en dit dan verder te onderzoeken. Het ontkennen van hun bestaan is in deze zin onwetenschappelijk: het is een oordeel of een conclusie die op een concreet bewijs moet zijn gebaseerd. Niemand kan dit bewijzen en daardoor het niet-bestaan volhouden van de onzichtbare sfeer van het bestaan.

Er zijn vele fysische kwaliteiten zoals hitte en koude en abstracte kwaliteiten zoals schoonheid en charme en gevoelens zoals vreugde, verdriet en liefde. Zij kunnen direct worden ervaren of/en worden gemeten tot op zekere hoogte. Materialisten baseren deze gevoelens op enkele biochemische processen in de hersens en sommige geleerden (zoals psychologen en psychiaters) probeerden deze steeds te verklaren door natuurlijke en fysische wetten. Nochtans verschilt de niet-lichamelijke kant van de mens, zijn gevoelens, geloof, mogelijkheden, verlangens enz.) enorm, van de ene tot de andere mens. Alhoewel iedereen is opgebouwd uit dezelfde materiele elementen. De verschillen zijn dus té diepgaand om materieel te worden verklaard. Een feit dat door gelovigen kan worden waargenomen, wat zij ook doen, is dat: hoe sterker het geloof, hoe dieper en regelmatiger de eredienst, hoe beter de moraliteit, hoe schitterender en beminnelijker het gelaat lijkt te zijn. Kan dit alles verklaard worden, alléén uit fysische termen?

Na deze inleidende opmerkingen om enkele zogenaamd wetenschappelijke bezwaren te verwijderen in het geloof in geesten, engelen, jinn en Satan, kunnen we verdergaan met positieve argumenten om de lezer van hun bestaan te overtuigen.

Materie is niét de veroorzaker van leven

De materie dient het leven in het universum, niet omgekeerd. Wetenschappen kunnen het leven niet verklaren. De groei van organismen blijft een mysterie voor hen. Alhoewel de materie verschijnt aan de basis van het leven op aarde of dient als een ontvanger van leven, is het duidelijk niet de organisator ervan. Zo wordt het leven gestuurd vanuit de niet-materiële dimensies van het bestaan: God injecteert het leven in de materie en in niet-organische stoffen doorheen iets immaterieels en onzichtbaars, dat noemen we de geest. Het is omwille van de speciale kenmerken van elke geest, dat de menselijke wezens van elkaar verschillen in karakter, samenstelling, mogelijkheden, verlangen en bestemming, alhoewel ze uit dezelfde fysische elementen zijn opgebouwd.

Leven hangt niet af van materie

Wel integendeel: het leven maakt een klein lichaam groter dan een enorm lichaam. Het leven maakt een vlieg of een vogel 'groter' dan een berg. Het leven staat een honingbij toe om de hele aarde als tuin op te eisen, om banden te smeden met alle bloemen en uitwisselingen te veroorzaken met hen. Nogmaals: hoe verfijnder de materie is, des te actiever en ontwikkeld is het leven. De omvang van het lichaam speelt daarbij geen rol. Een vlieg of een vlo is actiever en heeft scherpere zintuigen dan een kameel of een neushoorn.

Het leven kan niet tot de aarde beperkt worden

Deze wereld is de arena waarin God Zijn Wil toont achter de sluier van wat we beschrijven en ervaren als 'natuurlijke oorzaken'. Het leven is het resultaat van de directe uitingen van Zijn Naam, de Altijd-Levende. Dus zolang de wetenschap bij het materialistische, positivistische standpunt blijft, zal ze nooit kunnen tot het mysterie van het leven kunnen doordringen.

Wetenschappers beperken het concept van leven tot de omstandigheden die bestaan op het oppervlak van onze planeet of nét eronder en erboven. Als zij daarom naar buitenaards leven hebben gekeken zochten ze naar leven in omstandigheden die dezelfde waren of ongeveer als de omstandigheden waaronder het leven op aarde bestaat. Doch als zij voldoende gevoel hadden overgehouden voor het absolute wonder van het geloof (en dit wonder is een aspect van het bestaan van leven als een directe Uiting van de Eeuwig-Levende) dan hadden zij niet de vormen en voorwaarden uitgesloten waarin leven kan bestaan, voorbij hun klein begrip. In hun ogen is er geen betekenis te geven aan de argumenten die door Said Nursi, een Turkse Moslimgeleerde die vooral in de 1e helft van de 20e eeuw publiceerde, werden naar voor geschoven. Hij schreef over het bestaan van engelen en andere spirituele wezens. Nochtans wijzen de laatste ontdekkingen in de biologie der diepzee op een mogelijke waardering van Nursi's argumenten. Hij schreef omstreeks 1930:

'Realiteit en wijsheid in het bestaan van het universum vereisen dat de hemelen bewuste bewoners zouden hebben net zoals de aarde. Deze bewoners, van vele verschillende soorten, worden engelen genoemd en geestelijke wezens in de taal der religie.

Het is waar dat de realiteit het bestaan van engelen vereist, net zoals dat van andere geestelijke wezens. De aarde, alhoewel ze onbeduidend in afmetingen is vergeleken met de hemelen, wordt voortdurend gevuld en ontdaan van bewuste wezens. Dit duidt duidelijk aan dat de hemelen... gevuld zijn met levende wezens die de meest perfecte klasse zijn der levende wezens. Deze wezens zijn bewust en kunnen waarnemen, zij zijn het licht van het bestaan. Zij zijn de engelen die zoals de Jinn en de mensen, de beschouwers zijn van het universele paleis der schepping en de studenten in het Boek van het universum. Zij kondigen het Koninkrijk van hun Heer aan.

Het bestaan wordt door het leven geperfectioneerd. Bovendien is het leven de echte basis en het licht van het bestaan en van het bewustzijn. Dit is dan weer het licht van het leven. Omdat leven en bewustzijn zo belangrijk zijn, en een perfecte harmonie duidelijk de hele schepping zal beheersen; ook omdat het universum een degelijke samenhang vertoont en omdat onze kleine, draaiende aardbol vol met ontelbare levende en intelligente wezens is, daarom is het ook duidelijk dat deze hemelse sferen zelf ook bewoond zijn met bewuste, levende wezens, aangepast aan de hemel. Net zoals de vis in het water leeft, zo bestaan deze spirituele wezens in de hitte der zon. Het vuur verteert het licht niet. Integendeel: het licht wordt helderder door het vuur. We stellen vast dat de Eeuwige Macht ontelbare levende wezens schept uit dode en vaste stoffen en de dichtste materie omvormt tot subtiele, levende vormen, door het leven. Zo straalt het de lichtstralen van het leven overal uit, in grote overvloed en voorziet de meeste wezens van het licht van het bewustzijn.

Hieruit kunnen we besluiten dat de Al-Machtige, de Al-Wijze Ene zich niet terugtrekt zonder het leven en het bewustzijn te hebben verfijnd en verrijkt met subtielere vormen van materie zoals licht en ether, die dichtbij en passend zijn bij de geest. Inderdaad schept God bezielde en bewuste wezens, in grote aantallen uit het licht, de duisternis, de ether, de lucht en zelfs uit meningen en woorden. Vermits God dan vele diersoorten schept, schept hij ook vele soorten geestelijke wezens uit subtielere en hogere soorten van materie. Eén soort... zijn de engelen, anderen zijn de verschillende soorten geesten en de jinn.' (The Words, 1, Truestar, 1993, van blz. 113 tot 117)

Een halve eeuw nadat Said Nursi dit schreef, werden ongeveer 300 diersoorten ontdekt, die voorheen onbekend waren, die leefden rondom warwaterbronnen op de zeebodem die ontstonden als water door de oceaanbodem lekt op breuklijnen en door het onderliggende magma wordt verhit. Dit water stort zich in de koude oceaan. V. Tunniclife schrijft:

‘Al het leven heeft energie nodig, bijna al het aardse leven richt zich daarvoor naar de zon als bron. Maar zonne-energie is niet de enige soort energie die op de aarde beschikbaar is. Beschouw de energie die de beweging stuurt en de uitbarsting van vulkanen, doorheen de aardmantel. Je ziet de ontsnapping van vulkanische hitte die is veroorzaakt door radioactief verval in het inwendige der aarde en die uiteindelijk de oppervlakte bereikt. Waarom zouden er geen biologische levensgemeenschappen zijn die kunnen worden in verband gebracht met dezelfde kernenergie die ook de continenten beweegt en bergketens maakt? En waarom zouden niet heel de gemeenschappen kunnen worden gevoed door chemische, eerder dan zonne-energie?

…De meeste van ons associëren het ontsnappen van hitte uit de aardkern met gewelddadige gebeurtenissen en labiele fysische voorwaarden, met extreem hoge temperaturen en vet vrijkomen van giftige gassen: omstandigheden die nauwelijks tot leven lijken te leiden. Het idee dat levensgemeenschappen precies in een dergelijke omgeving kunnen ontstaan, leek ooit fantastisch. Tot voor kort waren er weinig organismen gekend die konden overleven zonder een rechtstreekse of onrechtstreekse manier om zonne-energie te bekomen. Maar zulke gemeenschappen bestaan en zij vertegenwoordigen en der meest boeiende ontdekkingen van de 20e eeuwse biologie. Zij leven in de diepe oceaan in omstandigheden die zowel streng als veranderlijk zijn.’

Deze 'boeiende' ontdekking van de biologie bevat sleutels tot sommige andere realiteiten die de wetenschap zou moeten beschouwen. De Profeet Mohammed, vzmh, stelt dat engelen zijn geschapen van licht. We lezen in de Qur'an dat God de mens schiep van gedroogde aarde, van natte klei en van een uittreksel uit klei. Volgens de Qur'an, werd de mens tot 'Khalifa' op aarde benoemd, wat opvolger betekent. Vele Qur'an geleerden besloten hieruit dat de jinn ooit de aarde regeerden en dat ze door de mens werden opgevolgd.

Vertrekkend uit deze aanwijzingen, moet het mogelijk zijn om formele studies uit te voeren om de waarde te bepalen van voorstellingen zoals deze:

God schiep eerst het zuivere licht (nur) en toen het licht. Dit scheppingsproces volgde een geleidelijke, regelmatige opeenhoping van identiteiten en/of een sprongsgewijze opeenvolging van plotselinge sprongen. Vuur volgde licht en toen kwam het water en de aarde. God verspreidde de ene bestaanswijze doorheen de ander en vermengde en weefde alles dooreen. Hij schiep ook levende wezens in elke fase der schepping die telkens waren aangepast aan de fase in kwestie. Terwijl het universum in een toestand van zuiver vuur was of sommige andere hoge energievormen, schiep hij de aangepaste levensvormen. En toen de aarde klaar was om het leven te ontvangen, schiep Hij de planten, dieren en mensen. Hij tooide elk deel en elke fase van het universum met schepsels, ook de levende, die voor elke fase waren geschikt.

Tenslotte vormde Hij Zijn paradijs en Zijn hel, als 'huis' voor goed en kwaad, vanuit elk woord en elke daad van de mens, net zoals hij ontelbare wezens had geschapen uit lucht, ether, water, vuur en aarde. Met andere woorden: zoals hij een boom deed groeien uit een klein zaadje doorheen deeltjes van lucht, aarde en water, zo zal Hij de andere wereld bouwen van het materiaal van deze wereld dat zal worden aangepast aan de andere wereld, doorheen de krampen der Oordeelsdag. En Hij zal de woorden en daden der mensen gebruiken om voor ieder het Paradijs of de Hel voor te bereiden.

De engelen vertegenwoordigen de goede aspecten van de mens, terwijl Satan de slechte aspecten vertegenwoordigt

Engelen zijn zuiver geestelijke wezens. Zij vertegenwoordigen het goede, Satan en zijn afgezanten het kwade. God is de ene en de Oneindige. Hij heeft geen tegengestelde. Alles wat bestaat en leeft, heeft dat wél. Omdat de mens dus 2 tegengestelde aspecten in zijn bestaan draagt, zijn de engelen en Satan onvermijdelijk. De engelen nodigen uit tot het 'engelachtige' aspect in zijn wezen, de duivel tracht de mens te verleiden tot het duivelse in zichzelf. Deze strijd tussen goed en kwaad in de mens, en in het hele universum, duurt reeds van bij het ontstaan der schepping. Iedereen voelt tegelijk een aansporing tot het goede en tot het kwade. De goede aansporing komt van de engelen en van de eigen, onbedorven ziel. De aansporing tot het kwaad komt, behalve van Satan, ook van diens samenwerking met het dierlijke in de mens, zijn lichamelijke ego.

Het bestaan van de mens hangt af van zijn geest

De relatie tussen lichaam en geest kan worden vergeleken met die tussen elektriciteit en een fabriek die hierop draait. Zonder elektriciteit verandert de fabriek in een puinhoop. Op dezelfde manier wordt de mens gereduceerd tot een massa van weefsel en beenderen die in de aarde tot ontbinding komen, als de geest het lichaam verlaat door enige onderbreking of verbreking die we ziekte noemen of zo, ondanks zijn grote betekenis die hij heeft. Dit betekent dat het echte bestaan van de mens en zijn speciale positie tussen de andere wezens, van zijn geest afhangt.

Vermits we het bestaan van natuurwetten aanvaarden, waarom zouden we dan niet het bestaan van de engelen eveneens aanvaarden?

We aanvaarden dit eerste zonder voorbehoud en gaan zelfs zover van er al de verschijnselen in het universum aan toe te kennen. We kennen de groei van een klein zaad tot een grote boom toe aan de wet der kieming en de groei in dat zaad. We kennen de ongelofelijke balans in het universum toe aan de wetten der aantrekking en afstoting. Maar we verwaarlozen de absolute wil, kennis, macht en wijsheid die nodig zijn voor het bestaan, werking en balans van het universum. De Ene Die de absolute Wil, Kennis en Macht heeft en de absolute wijsheid, gebruikt krachtige wezens, onzichtbaar zoals winden en stormen en véél krachtiger dan de natuurwetten en natuurkrachten, achter deze wetten en krachten. Het is doorheen deze wezens dat God de natuurlijke krachten en wetten in werking zet. Deze wezens zijn de engelen.

Moslim filosofen, zelfs alle andere oriëntaalse wijzen, erkennen de onzichtbare kanten van het bestaan

En uiteraard ook de religieuze geleerden, zij allen erkennen het bestaan van engelen en allerlei soorten spirituele wezens alhoewel er enkele onderlinge verschillen zijn in het benoemen van deze wezens. Tussen de filosofische scholen is de Peripatische school (Mashshaiyyun), die erg gericht is naar het rationalisme, zelfs naar het materialisme in het denken, verplicht geweest om het bestaan der engelen toe te geven op basis van het bestaan van een 'spirituele, onlichamelijke essentie van elke soort.' Wat de Illuministen betreft, (de Ishraqiyyun) zij kunnen het bestaan der engelen niet ontkennen maar noemen hen ten onrechte: 'Tien intellecten en Meesters der soorten.' Anderzijds zijn de volgelingen van alle Goddelijke religies, geleid door de goddelijke Openbaring, in het geloof dat er een engel is om ieder soort bestaan te beheren. Zij noemen hem bij de naam van deze soort wezens zoals: 'de Engel van de bergen', 'de Engel van de zeeën', 'de engel van de regen' enz. Zelfs de naturalisten en de materialisten die zichzelf hebben beperkt tot wat ze kunnen waarnemen, kunnen moeilijk anders dan de betekenis der engelen toegeven door hen 'doordringende krachten' te noemen.

Alle Profeten vertellen over de onzichtbare dimensie van het bestaan

Volgens betrouwbare religieuze bronnen zijn er in het totaal 124.000 Profeten die allen het bestaan bevestigen van engelen, spirituele wezens,jinn en Satan. Heiligen en religieuze geleerden zij unaniem akkoord over het bestaan van deze onzichtbare sfeer en het spreekt vanzelf dat 2 specialisten in een materie te verkiezen zijn boven duizenden niet-specialisten. Bovendien is het een vastgesteld feit dat zodra een kwestie werd bevestigd door 2 personen, de ontkenning ervan door duizenden anderen geen betekenis meer heeft. Bovendien zijn alle religieuze mensen, alle volgelingen van bijna alle religies, unaniem in hun aanvaarding van het bestaan van deze wezens.

Bovendien bevestigen alle Goddelijke Schriften het bestaan van engelen, de geesten en jinn. Ook het verhaal van Satan en zijn intriges om de mens te verleiden bestaat in alle tradities. Belangrijkste van al: is het mogelijk om het verslag van de Qur'an te verwerpen en te twijfelen aan de getuigenis en ervaring van de heilige Profeet Mohammed, vzmh? Het bewijs van het Goddelijk auteurschap van de Qur'an en de opdracht van het Profeetschap, van het Profeetschap van Mohammed en al de andere Profeten, vzmh, dient ook als bewijzen van de onzichtbare sfeer van het bestaan, dus het bestaan der geesten, engelen jinn en Satan.

De beste, meest rationele en aanvaardbare manier om het bestaan van deze wezens te bevestigen is de manier die in de Qur'an is uiteengezet, beschreven in Islam en opgetekend en mede gedeeld door de ene die de Opstijging heeft uitgevoerd. De Qur'an verklaart de betekenis van de engelachtige bestaanswijze zo duidelijk, dat iedere redelijke mens dit kan begrijpen. Zoals de Qur'an het stelt, is de mensheid een gemeenschap die verantwoordelijk is voor het verspreiden der Goddelijke Voorschriften die voortvloeien uit het 'Goddelijk Kenmerk der Spraak' en de engelen zijn een gemeenschap waarvan de 'werkende klasse' de Goddelijke Wetten der natuur uitvoeren die voortvloeien uit de 'Kenmerken der Wil'. Zij zijn de geëerde dienaren van God die alles uitvoeren wat hen wordt opgedragen. Het bestaan der engelen en andere geestelijke wezens kan worden bewezen door het bewijs van het bestaan van één enkele individuele engel. Hun ontkenning zou tot de ontkenning der soort leiden. Daarom leidt de aanvaarding van het individu tot de aanvaarding van de hele soort.

De ervaringen van sommige mensen met onzichtbare wezens bewijst hun bestaan

Er is overeenstemming gevormd, vooral bij de volgelingen der religies, dat er steeds mensen geweest zijn die engelen, jinn, Satan en andere geestelijke wezens hebben gezien en ermee communiceerden. Daarom is het aantonen van één enkel van dergelijke mensen voldoende om het bestaan aan te tonen van de volledige soort van spirituele wezens. Indien de engelen niet zouden bestaan hebben en indien geen enkele engel ooit werd gezien, indien het bestaan van één of een aantal individuele engelen niet door waarneming werd vastgesteld, zou een dergelijk geloof dan hebben kunnen standhouden? Indien dit geloof niet was gebaseerd op sterke zekerheden, zou het dan nu nog hebben bestaan, ondanks de verandering van ideeën en geloofsvoorstellingen doorheen de geschiedenis? Daarom kunnen we tot het besluit komen dat het religieuze geloof in het bestaan der engelen en andere spirituele wezens gebaseerd is op de ervaringen die de Profeten en sommige andere godvrezende personen hebben gehad, wat door betrouwbare bronnen is opgetekend en doorgegeven.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.