Qalb -1 (Hjerte)

Hjertet er Guds hjem; rens det for alt, hvad der ikke er Ham
Så den Al-Barmhjertige kan stige ned til sit palads ved nattetide.
Ibrahim Haqqi af Erzurum

Ordet "hjerte" har to betydninger. Den ene betegner kroppens mest vitale del, der er lokaliseret i brystets venstre side og minder om en grankogle. Med hensyn til dets struktur og væv er hjertet forskelligt fra de andre dele i kroppen. Det har to atrier og to ventrikler, er oprindelsessted for alle arterier og vener, bevæger sig af sig selv, arbejder som en motor, og i lighed med en sugepumpe, flytter det blodet rundt i systemet.

I sufi-terminologi betegner "hjertet" det biologiske hjertes spirituelle aspekt, som center for alle følelser og intellektuelle og åndelige evner, såsom opfattelse, bevidsthed, fornemmelse, fornuft og viljekraft. Sufierne kalder det "den menneskelige sandhed"; filosofferne kalder det "det talende selv". Det er i dette hjerte, at man finder individets sande natur. Mennesket bliver betegnet som den der ved, opfatter og forstår, netop på grund af dets åndelige dimension. Ånden er essensen og den indre dimension af denne evne; den biologiske ånd, eller sjælen, er dens ridedyr.

Det er éns hjerte, Gud henvender sig til, og som påtager sig ansvar, lider under straf eller bliver belønnet, bliver ophøjet gennem rigtig vejledning, eller trukket ned gennem afvigelse, og bliver æret eller ydmyget. Hjertet er ligeledes "det polerede spejl", hvori Guddommelig viden afspejles.

Hjertet både opfatter og bliver opfattet. Den troende bruger det til at gennemtrænge sin sjæl, sin legemlige tilværelse og sit sind med, for det er som et åndens øje. Indsigt kan betragtes som dets evne til at se, fornuft som dets ånd, og vilje som dets indre dynamik.

Hjertet, eller det åndelige intellekt, hvis man kan kalde det sådan, har en indre sammenhæng med dets biologiske modpart. Denne forbindelses natur er blevet diskuteret af filosoffer og muslimske vismænd i århundreder. Hvilken natur denne forbindelse end måtte have, er det hævet over enhver tvivl, at der findes en tæt forbindelse mellem det biologiske hjerte og det "spirituelle", der er en Guddommelig evne, centrum for sand menneskelighed og kilden til alle menneskelige følelser og stemninger.

I Koranen, religiøse videnskaber, moral, litteratur og sufisme betegner ordet "hjerte" det spirituelle hjerte. Tro på, kundskab om og kærlighed til Gud samt åndelig fryd er de mål, der vindes gennem denne Guddommelige evne. Hjertet er en lysende, kostelig malm med to aspekter, det ene ser mod den åndelige verden, og det andet mod den legemlige, materielle verden. Hvor et individs legemlige eksistens eller fysiske krop styres af ånden, overfører hjertet spirituelle udstrømninger til kroppen, udstrømninger eller gaver, det modtager gennem åndens verden, og får kroppen til at ånde med fred og ligevægt.

Som det blev fastslået ovenfor, kigger Gud på éns hjerte. Han behandler mænd og kvinder i henhold til deres hjerters kvalitet, eftersom hjertet er fæstningen for mange elementer, der er livsvigtige for den troendes åndelige liv og menneskelighed: fornuft, viden, kundskab om Gud, hensigt, tro, visdom og nærhed til Gud, den Almægtige. Hvis hjertet er levende, lever alle disse elementer og evner; hvis hjertet er sygt, er det vanskeligt for omtalte elementer og evner at forblive sunde. Den sandfærdige og bekræftede, må fred og velsignelser være med ham, erklærede: Der findes en kødelig del i kroppen. Hvis den er sund, er hele kroppen sund. Hvis den er ødelagt, er hele kroppen ødelagt. Pas på! Den del er hjertet .[1] Denne udtalelse viser, hvor vigtigt hjertet er for éns åndelige sundhed.

Hjertet har endnu et aspekt eller endnu en funktion; én, der faktisk er vigtigere end dem, vi allerede har nævnt: Det har egenskaberne for at sætte sin lid til og at søge hjælp rodfæstet i sig og i den menneskelige natur, hvorved det gør individet i stand til at opfatte Gud som den Alt-Hjælpende og den Al-Vedligeholdende. Det betyder, at det altid minder én om Gud, i nødens sprog og i bøn om hjælp og beskyttelse. Dette bliver levende udtrykt i en overleveret Profetisk Tradition, som Ibrahim Haqqi fortæller således:

Gud sagde: "Hverken himlene eller jorden kan rumme Mig."

Han kendes og genkendes som en "Skat", skjult i hjertet af hjertet selv.

Individets krop er den fysiske dimension af hans eller hendes eksistens, mens éns hjerte udgør den åndelige dimension. Af denne grund er hjertet den direkte, veltalende, mest udtryksfulde, storartede og sandfærdige tunge for kundskaben om Gud. Derfor betragtes det som endnu mere værdifuldt og agtet end Ka´ba'en, og er anerkendt som den eneste repræsentant for den ophøjede sandhed, der udtrykkes af hele skabelsen for at gøre Gud kendt.

Hjertet er tillige en borg, hvori man kan bevare sund fornuft og tænkning, såvel som en livskraftig ånd og legeme. Eftersom alle menneskets følelser og rørelser søger tilflugt og beskyttelse i denne borg, skal hjertet beskyttes og holdes sikret imod smitte. Hvis hjertet bliver inficeret, bliver det meget svært at genoprette det; hvis det dør, er det næsten umuligt at genoplive det. Ved at Koranen råder os til at bede i verset: "Vor Herre! Få ikke vore hjerter til at afvige, efter Du har vejledt os" (3:8), og vor mester, må fred og velsignelser være med ham, i sin anråbelse siger: "Oh Gud, oh hjerternes Omvender! Placer vore hjerter fast i Din religion" [2], mindes vi om den absolutte nødvendighed af at bevare hjertet.

På samme måde som hjertet kan fungere som en bro, ad hvilken alle goder og velsignelser kan nå den troende, kan det også blive et middel ved hvilket sataniske og kødelige fristelser og laster kan komme ind.

Når det er stillet ind på Gud, og vejledes af Ham, ligner det en projektør, der spreder lyset ud til selv de fjerneste, mest afsides og mørke afkroge af legemet. Hvis det styres af det kødelige, kan det blive mål for Satans giftige pile. Hjertet er det naturlige hjemsted for tro, tilbedelse og fuldkommen retskaffenhed; en flod, der fråder af inspiration og udstråling, der kommer fra forholdene mellem Gud, menneskeheden og universet. Ulykkeligvis søger utallige modstandere at ødelægge dette hjem, at dæmme op for denne flod eller aflede dens retning. Modstandere som hjertets hårdhed (når det mister evnen til at føle og tro), vantro, indbildskhed, arrogance, grådighed, overdreven vellyst, tankeløshed, selviskhed og tilknytning til status - de ligger alle på lur efter at finde hjertets svage punkter for derefter at ødelægge det.

 [1] Al-Bukhâri, "Îmân", 39; Muslim, "Musâqât", 107
[2] Al-Tirmidhi, "Qadar", 7; Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, 6. bind (Beirut, 1969), 6:302

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.