Engle og deres funktioner

Engle er skabt af lys. Det arabiske ord for engel er malak. Ifølge dets rodform betyder malak budbringer, stedfortræder, udsending, inspektør og en magtfuld person. Rodbetydningen indbefatter også at stige ned fra et højt stade. Engle bygger relationer mellem den makrokosmiske verden og den materielle ditto, overfører Guds befalinger, styrer de levende væseners handlinger (med Guds tilladelse) og repræsenterer deres tilbedelse i deres egne riger.

Da engle har forfinede, eller subtile, legemer af lys bevæger de sig særdeles hastigt og kan findes i alle eksistensens riger. De anbringer sig i vore øjenlåg eller i andre væseners kroppe for at iagttage Guds værk. De stiger også ned i Profeters og helgeners hjerter for at bringe dem inspiration. Sådanne inspirationer er almindeligvis fra Gud; men sommetider kan de komme fra engle.

Nogle dyr, f.eks. honningbien, handler udfra Guddommelig inspiration. Videnskaben slår fast, at alle dyr er styret af impulser; men kan ikke forklare hvad en impuls er, og hvordan den opstår. Forskerne forsøger at finde ud af, hvordan trækfugle finder vej, hvordan åleyngel, der er udklækket i Europas vande, kan finde vej til deres forfædres vande i Stillehavet. Selv hvis sådan en information er indkodet i deres DNA, er denne information med sikkerhed fra Gud, Som ved alting, kontrollerer universet og uddelegerer engle til at styre disse skabningers liv. Hvis videnskaben siger, vi ikke kan sætte spørgsmålstegn ved sådanne usynlige kræfter som loven om vækst i levende organismer, er det endnu mere videnskabeligt at tilskrive englene, Guds særlige tjenere, disse kræfter.

Alt, der eksisterer, enten det nu er individuelt eller en art, har en kollektiv identitet og udfører en unik, universel funktion. Hver blomst fremviser et ypperligt design og symmetri og den reciterer, i sit væsens tungemål, de af Skaberens Navne, der er manifesteret i den. Jordkloden, i sin helhed, udfører en universel lovprisning, som var den enkelt blomst. Det udstrakte "ocean" af himlene priser og lovsynger universets Majestætiske Skaber gennem dets sole, måner og stjerner. Selv træge, materielle legemer udfører, på trods af deres livløse og ubevidste ydre, en vital funktion i lovprisningen af Gud. Englene repræsenterer disse immaterielle legemer i riget af tingenes indre dimensioner og udtrykker deres pris. Til gengæld er disse immaterielle legemer englenes repræsentationer, boliger og moskéer i denne verden.

Der er klasser af engle. En klasse er hengiven til konstant tilbedelse; en anden tilbeder ved at udføre diverse opgaver. Disse arbejdende engle har funktioner, der ligner menneskelige beskæftigelser, som f.eks. hyrder eller bønder. Jordens overflade ligner et landbrug, og en udpeget engel har overopsynet med alle dyrearter, ved en befaling fra den Al-Majestætiske Skaber, ved Hans tilladelse og magt og styrke, og for Hans skyld. Hver dyreart bliver overvåget af en mindre engel, udpeget til at virke som dens hyrde.

Jordens overflade er også en dyrkbar mark, hvorpå alle planter er sået. En anden engel har fået til opgave at overvåge dem alle i den Almægtige Guds Navn og ved Hans magt. Lavere rangerende engle tilbeder og lovpriser Gud, den Almægtige, ved at overvåge de enkelte plantearter. Ærkeenglen Mikael, en af bærerne af Guds Trone af Livsunderhold, 15 overvåger englene af den højeste rang.

Engle, der fungerer som hyrder eller bønder har ingen lighed med menneskelige hyrder eller bønder, for deres overvågning er udelukkende for Guds skyld, i Hans Navn og ved Hans magt og befaling. De observerer manifestationerne af Guds Herredømme i de arter, de har fået til opgave at overvåge, studerer manifestationerne af Guddommelig Magt og Barmhjertighed i den, viderebringer Guddommelige befalinger til den gennem inspiration, samt arrangerer dens frivillige handlinger.

Især deres overvågning af planterne består i at repræsentere, i englenes tungemål, planternes lovprisning i deres tungemål. Med andre ord bekendtgør disse engle de lovprisninger og den begejstring, som alle planter tilbyder den Majestætiske Skaber gennem hele deres liv. Disse engle regulerer og anvender også plantens kræfter korrekt og retter dem ind efter bestemte mål. Engle udfører sådanne tjenester gennem deres delvise viljestyrke og en slags tilbedelse og beundring. 16 De finder ikke selv på eller skaber deres handlinger, for alting bærer et stempel, der specielt tilhører Skaberen af alle ting. Kun Gud skaber. Kort sagt, hvad engle end gør, er det tilbedelse, og det er derfor ikke handlinger ligesom menneskers almindelige handlinger.

Eftersom der er en engel til at repræsentere hver slags skabning og fremlægge dens tjeneste og tilbedelse for den Guddommelige Domstol, er Profetens beskrivelse af engle helt igennem fornuftig og sand. Ifølge ham findes der engle med 40.000 hoveder, hvert med 40.000 munde og 40.000 lovprisninger sunget af 40.000 tunger i hver mund.

Denne Profetiske tradition betyder, at engle tjener universelle formål, og at nogle naturlige væsener tilbeder Gud med 40.000 hoveder på 40.000 måder. Stjernehimlen, f.eks., priser den Majestætiske Skaber gennem sine sole og stjerner; selvom Jorden er et enkelt legeme, tilbeder den med mange tusinde "hoveder", hvert med mange tusinde "munde", og hver med mange tusinder "tunger". Derfor bliver denne tradition betragtet som at henvise til den engel, der repræsenterer Jorden i tingenes indre dimensioners verden (de immaterielle legemers verden).

Den Majestætiske Skaber af dette vældige skabelsens palads, benytter fire slags arbejdere: engle og andre åndevæsener; livløse ting og vegetabile skabninger, der er ret vigtige tjenere, der arbejder uden løn; dyr, som ubevidst tjener til gengæld for en lille løn, bestående af mad og fornøjelse; og menneskeheden, som arbejder i bevidsthed om den Majestætiske Skabers formål. Mænd og kvinder lærer fra alle ting og overvåger lavere rangerede tjenere til gengæld for løn (belønning) her og i det Hinsidige.

Den første klasse består af engle. Disse væsener bliver aldrig forfremmet for det, de gør, for hver har en fast, afgjort rang og modtager en særlig glæde fra arbejdet i sig selv, såvel som en stråleglans fra tilbedelsen. Deres belønning ligger i deres tjeneste. På samme måde som vi næres af og henter fornøjelse i luft og vand, lys og føde, næres engle af og modtager glæde fra lysene af ihukommelsen og lovprisningen, tilbedelsen og kundskaben og kærligheden til Gud. Fordi de er skabt af lys, opretholdes de af lys. Endog vellugtende dufte, som er tæt på lys, er nydelsesrig ernæring for dem. Rene ånder finder virkeligt stort velbehag i søde dufte.

Engle modtager deres egen belønning (ophøjet fryd) for at udføre befalingerne fra den Ene, de tilbeder, at arbejde for Hans sag, gøre service i Hans Navn og overvåge gennem Hans syn. De bliver beæret gennem deres forbindelse med Ham, bliver forfriskede af at studere Hans Kongeriges materielle og immaterielle dimensioner og er tilfredse med at betragte Hans Nåde og Majestæts manifestationer. Den heraf følgende frydefuldhed er så ophøjet en fryd, at vi overhovedet ikke kan bare begynde at forstå eller opfatte det.

Engle synder ikke og er heller ikke ulydige, for de har ikke nogen ondt befalende sjæl eller kødelige lyster, der skal modstås. De har faste stationer og bliver derfor hverken forfremmet eller fornedret. De har ingen erfaring med negative kvaliteter som misundelse, nag, fjendskab og alle de begær og dyriske drifter, der er til stede hos mennesker og jinn. De har intet køn, hverken spiser eller drikker, og føler ingen sult, tørst eller træthed. Selvom de ikke modtager nogen løn for deres tilbedelse, får de en særlig glæde ud af at sætte Guds befalinger i værk, nydelse ved at være nær Ham og modtage spirituelle glæder fra deres tilbedelse. Lovprisning, tilbedelse, recitation af Guds Navne og herliggørelse af Ham er deres næring, ligesom også lys og dufte er det.

På den anden side kæmper vi med vort ondt befalende selv og Satan. Mens engle inviterer os til sand vejledning og inspirerer os med tro og god opførsel og dyd, og opfordrer os til at modstå fristelserne fra Satan og vore ondt befalende selv, forsøger Satan og vort ondt befalende selv at forføre og vildlede os. Et menneskes liv er historien om vedkommendes vedvarende kamp mellem englelig inspiration og satanisk fristelse. Derfor kan vi blive opløftet til den højeste rang og blive ydmyget til den laveste. Det er også derfor menneskehedens udvalgte, Profeterne og de store helgener, er højere i rang end de største engle, og at almindelige troende er højere end almindelige engle. Dertil kommer, at selvom engle har mere viden om Gud og Hans Navne og Egenskaber end vi har, så er vi mere omfattende spejle for Guds Navne og Egenskaber på grund af vore udviklede menneskelige sanser, vor evne til at reflektere og vor komplekse natur.

Der findes forskellige slags engle. Udover dem, der er uddelegeret til at repræsentere og overvåge forskellige arter og fremlægge deres tilbedelse for Gud, er der fire Ærkeengle samt engle, der bærer Guds Trone. 17 Andre grupper engle kendes som Mala'-i A'la (det Højeste Råd), Nadiyy-i A'la (den Højeste Forsamling) og Rafiq-i A'la (det Højeste Selskab).

Særlige engle er blevet udpeget til Paradis og Helvede. Engle, der nedskriver en persons gerninger kaldes Kiramun Katibun (de Ædle Nedskrivere), og, som det siges i en hadith, er 360 af dem ansvarlige for en troendes liv. De vogter deres opgaver, især under barndommen og alderdommen, beder for dem og beder Gud om at tilgive dem. Andre engle hjælper de troende gennem tider med krig og deltager i forsamlinger, der priser og glorificerer Gud, såvel som studiemøder, der holdes for Guds skyld og for at gavne mennesker.

Engle, og især barmhjertighedsengle kommer ikke ind i huse, hvor der er statuer eller hvor hunde bliver fodret, og holder sig fra nær kontakt med mennesker, der er rituelt urene samt menstruerende kvinder. De undgår også dem, der har dårlig ånde (forårsaget af indtagelse af løg eller hvidløg eller fra rygning), og de besøger heller ikke dem, der har afbrudt forbindelsen med forældre og slægtninge.

Selvom Gud er Al-Kraftfuld, og Selv kan beskytte enhver, vil Han måske udpege engle til at passe på Sine tjenere. For at gøre sig fortjent til en sådan beskyttelse, må de troende frivilligt gøre det, der er godt og etablere et tæt forhold til Gud, den Almægtige. De skal have en stærk tro på Gud og alle andre troens søjler, aldrig forsømme regelmæssig tilbedelse og bøn, føre et disciplineret liv og afholde sig fra forbudte ting eller syndige handlinger.

Engle hjalp de troende under slagene ved Badr og Uhud, og også under erobringen af Mekka. De hjælper altid troende, der oprigtigt kæmper på Guds vej, uden hensyn til tid og sted.

Troen på engle har mange gode sider. For eksempel giver den os nogen fred og fjerner vor ensomhed. Den inspiration engle ånder, opløfter os, oplyser os intellektuelt og åbner nye horisonter af viden og tanke. Bevidstheden om deres konstante selskab hjælper os også til at holde os fra synd og upassende opførsel.

Vi kan måske bruge nogle vers fra Koranen, som de følgende, til at observere engle:

(Vi kalder til vidne) dem, der sendes frem med blidhed, og som så stormer voldsomt frem; og spreder (sandheden) vidt og bredt, og derpå skelner skarpt (mellem sandhed og løgn), og så forelæser formaningen (for folk), til undskyldning (for sig selv) eller til advarsel (for andre). [Koranen, 77:1-6]

Vi kalder til vidne dem, der vinder (åndelig viden) med stor anstrengelse; og dem, der knytter deres bånd fast; og dem der iler hurtigt (fremad), og som derpå overgår hinanden (i gode gerninger); og som så leder sagen (på udmærket måde). [Koranen, 79:1-5]

I den nedstiger englene og ånden på deres Herres befaling (med bestemmelser) i enhver sag. [Koranen, 97:4]

O I som tror, frels jer selv og jeres familier fra ilden, hvis brændsel er mennesker og sten. Over den er der engle, hårde (og) strenge, som ikke er ulydige mod Allah i det, Han påbyder dem, og som handler, som de har fået befaling om. [Koranen, 66:6]

Og de siger:”den nådige har antaget Sig en søn. Ophøjet er Han og fri for enhver mangel. Nej, de er kun tjenere, der er ærede (af Mig med dette navn). De foregriber ikke Ham, hvad talen angår, og de handler (kun) på Hans befaling. [Koranen, 21:26-27]

[15] Dette er en embedsmand af højeste rang, som Gud benytter til at sløre Sin forsyning til al skabelsen. (Eng. Overs.)
[16] Said Nursi siger, at de har en partiel viljestyrke, som det ses i deres respons på Guds erklæring til dem om, at Han ville vælge og sende en viceregent til Jorden. Denne delvise viljestyrke forårsager imidlertid ikke og gør dem ikke i stand til at være ulydige overfor Guds ordrer. Som sådan er deres viljestyrke svagere end vores.
[17] Vi ved ikke, hvad Koranen mener med Guds Trone, eller hvorledes den bæres. (Eng. Overs.)

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.