Další poznámky

Gülen je dobře známý svojí horlivou snahou upevňovat vazby mezi lidmi. Tvrdí, že je více vazeb, které lidi spojují, než těch, které je rozdělují. Na základě tohoto přesvědčení se neúnavně snaží o upřímný, rovný dialog a toleranci. Stal se zakladatelem Journalists' and Writers' Foundation (Nadace novinářů a spisovatelů), skupiny, která podporuje dialog and toleranci mezi všemi sociálními vrstvami, a téměř všechny profese ho vřele vítají. Pravidelně navštěvuje a přijímá vedoucí turecké a mezinárodní osobnosti: velvyslance Vatikánu v Turecku, Patriarchu Turecké ortodoxní církve, Patriarchu Turko-Arménské církve, hlavního rabína Turecké židovské církve, jakož i přední novináře, publicisty, televizní a filmové hvězdy a myslitele zastávající různé názory. Fethullah Gülen prohlašuje, že chcete-li ovládat masy, jednoduše je odtrhněte od znalostí. Této tyranii mohou uniknout pouze pomocí vzdělání. Věří, že cesta k sociální spravedlnosti je dlážděná odpovídajícím, všeobecným vzděláním, neboť pouze to umožní lidem dostatečně pochopit a tolerovat respektování práv jiných. Za tímto účelem nabádá elitu společnosti, lídry komunit, průmyslníky a vedoucí osobnosti společnosti, aby podporovali vzdělání potřebných.

Tleskejte dobrým za jejich dobrotu; oceňujte ty, kteří mají věřící srdce; buďte laskaví k věřícím. Chovejte se k nevěřícím jemně, až se jejich závist a nenávist rozpustí. Tak jako Mesiáš, oživte lidi svým dechem.

Jeho neúnavná snaha začala přinášet ovoce, když absolventi soukromých škol v Turecku a ve Střední Asii, zřízených na základě soukromých darů a provozovaných jako trusty, zaujali nejvyšší místa v pořadí u přijímacích zkoušek na univerzity a trvale obsazovali přední místa v mezinárodních znalostních olympiádách. Ťyto školy vyprodukovaly několik mistrů světa, zejména v matematice, fyzice, chemii a biologii. Už v červenci 1997 získal chemický tým ze střední školy Yamanlar z Izmiru nejvyšší ocenění v chemické olympiádě, která se konala v Calgary, Kanada. Gülen říká: „Jestliže národ očekává, že bude nevědomý a svobodný ve stavu civilizace, očekává, co nikdy nebylo a nikdy nebude.“ Podnítil použití hromadných sdělovacích prostředků, zejména televize, pro informování lidí bez formálního vzdělání o naléhavých sociálních otázkách. „Jako politický a vládnoucí systém je demokracie jedinou alternativou, která je na světě," tvrdí. Uvádí, že bez ohledu na její mnohé nedostatky ještě nikdo nevytvořil lepší systém řízení. Musíme zajistit, aby fungoval. Lidé vždy musí požadovat svobodu volby ve svých záležitostech, zejména ve svém vyjádření duchovních a náboženských hodnot. Existuje vzájemně se podporující a zdokonalující vztah mezi činy člověka a jeho vnitřním životem.

Můžeme to nazývat „mocným kruhem” ("virtuous circle."). Postoje, jako jsou např. odhodlání, houževnatost a předsevzetí mohou osvětlit vnitřní svědomí této osoby; jasnost vnitřního svědomí člověka posiluje jeho sílu vůle a předsevzetí člověka jej povzbuzuje k dosažení vyšších obzorů.

„Nezoufejte si tváří v tvář nepřízni osudu a nepoddávejte se těm, kdo nemají směr," zdůrazňuje, abychom se nevzdávali naděje. Vidí beznaděj jako nános tekutého písku, který pohřbívá lidský pokrok a zabíjí vůli uspět, jako smyčku, která svírá a topí lidi. Svým bystrým vnímáním si Gülen uvědomuje, že světové duchovní klima prochází pozitivní změnou. Představuje si dvacáté století, ve kterém se staneme svědky růstu duchovní dynamiky, která oživí v současné době spící morální hodnoty. Představuje si věk tolerance a porozumění, který povede ke spolupráci mezi civilizacemi a jejich definitivnímu splynutí v jedno tělo. Lidský duch zvítězí formou mezicivilizačního dialogu a sdílení hodnot. Gülen úspěšně překlenuje minulost svojí představou budoucnosti. Jeho hluboká touha nacházet řešení současných sociálních problémů vyústila ve věty podobné klenotům, zařazené jedna za druhou do jeho písemných a ústních projevů tak jako drahocenné perly na šňůře. Svým nenapodobitelným stylem a volbou slovní zásoby nabízí cestu ven z „materiálního tekutého písku", ve kterém se lidstvo dnes nachází:

Duše bez lásky nemůže být pozvednuta k horizontu lidské dokonalosti. I kdyby tato osoba žila po staletí, nemohla by udělat žádný pokrok na cestě k dokonalosti. Ti, kteří jsou zbaveni lásky, zapletení do sítí sobectví, nejsou schopni milovat nikoho jiného než sebe a umírají bez vědomí lásky hluboce vsazené do samé podstaty existence.

„Dnešní muži a ženy hledají svého Stvořitele a důvod svého stvoření," říká Gülen. Dává praktické a přesvědčivé odpovědi na takové tázky, jako jsou: Proč jsem se narodil? Jaký je cíl mého života? Jaký je smysl smrti a co se ode mne žádá? V jeho projevech a písemných pracech se setkáváme s prohlášeními typu: „Lidstvo přišlo na křižovatku: jedna cesta vede k beznaději, druhá ke spáse. Ať nám Bůh dá moudrost rozhodnout se správně." Jeho práce ukazují hledání pravdy. Nevěří, že na světě existují nějaké materiální nedostatky a nevidí žádné odůvodnění pro hladovění. Nerovnoměrně rozložené bohatství by mělo být rozděleno potřebným pomocí soukromých charitativních akcí. Razí cestu zřizování mnohých charitativních organizací, které by se tím zabývaly. Jako jedinečný společenský reformátor spojil pozitivní vědy s božstvím a sladil všechny „zjevné" rozdíly mezi nimi. Ve svých písemných a ústních projevech blíže spojuje ideologii a filozofii naší části světa a západních částí světa.

Soucit je počátkem bytí; bez něho je všechno chaos. Všechno vzniklo prostřednictvím milosrdenství, a díky milosrdenství to i nadále zůstává v souladu. Země byla uvedena do pořádku zprávami přicházejícími z druhé strany nebe. Všechno od makrokosmu po mikrokosmos získává mimořádnou harmonii díky milosrdenství.

„Pokud jde o to, aby ostatní přijali Vaše cesty," říká nám Fethullah Gülen, „doba, kdy se věci získávaly hrubou silou, je pryč. V dnešním osvíceném světě jsou přesvědčování a přesvědčivé argumenty jediným způsobem, jak ostatní přimět, aby přijali Vaše myšlenky. Ti, kteří se uchylují k použití hrubé síly, aby dosáhli svých cílů, jsou intelektuálně zničeni." V každodenním životě musí lidé udržovat jemnou rovnováhu mezi materiálními a duchovními hodnotami, jestliže chtějí zažívat vyrovnanost a opravdové štěstí. Proti bezuzdné chamtivosti je nutno se bránit. Jakožto student hadithu (vyprávění o Prorokově životě), tafsiru (komentář Koránu) a fiqhu (věda zabývající se interpretací islámského práva), jakož i súfismu a filozofie Gülen zaujímá zákonité místo mezi svými současníky v islámských vědách. Láska je základním prvkem každé bytosti, nejzářivějším světlem a velkou silou, která může odolat každé síle a může ji překonat. Láska pozvedá každou duši, která ji přijme, a připravuje ji na cestu do věčnosti. Duše, které se setkaly s věčností prostřednictvím lásky, se snaží všem ostatním duším dodat to, co dostávají z věčnosti. Věnují své životy této svaté povinnosti a v jejím zájmu přetrpí všechny druhy nesnází až do konce. Právě tak, jak svým posledním dechem pronesou slovo „láska”, budou dýchat lásku i při svém vzkříšení o Soudném dni.

Pouze ti, kteří překypují láskou, postaví šťastný a osvícený svět budoucnosti. Jejich rty usmívající se láskou, jejich srdce naplněná láskou až po okraj, jejich oči vyzařující lásku a nejněžnější lidské pocity — to jsou hrdinové lásky, kteří neustále dostávají zprávy o lásce od východu až do západu slunce a od mihotavého světla hvězd.

Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.