Kaynakların Tespitinde Faydalanılan Eserler

Kaynakların Tespitinde Faydalanılan Eserler

el-Aclûnî, İsmâîl b. Muhammed (1087-1162 h.); Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’lilbâs, I-II, Müessesetü’r-risâle, Beyrut, 1405.

Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybanî (164241 h.); el-Müsn ed, I-VI, Müessesetü Kurtuba, Mısır, tsz.

Bediüzzaman, Said Nursî; Lem’alar, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

__________; Mektubat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

__________; Mesnevî-i Nuriye, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

__________; Şuâlar, Şahdamar Yayınları, İstanbul, 2010. __________; Tarihçe-i Hayat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed İbnu’l-Hüseyin (384-458 h.); es-Sünenü’l-kübrâ, Mektebetü dâri’l-bâz, I-X, Mekke, 1414/1994.

__________; Şuabü’l-îmân, I-IX, [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1410/1990.

el-Bezzâr, Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdilhâlık (215-292 h.); el-Müsned, I-IX, [Tahkîk: Mahfûzurrahman Zeynullah], Müessesetü ulûmi’l-Kur’ân/Müessesetü’l-ulûmi ve’l-hikem, Beyrut/Medine, 1409 h.

el-Buhârî, Ebû Abdillah, Muhammed İbn İsmail (v. 256 h.); Sahîhu’lBuhârî, I-VIII, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, İstanbul, 1979.

el-Cürcânî, Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf (v. 816 h.); et-Ta’rîfât, [Tahkik: İbrahim el-Ebyârî], Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405 h.

ed-Dârakutnî, Ebu’l-Hasan Ali İbn Ömer (v. 385 h.); Sünenü’d-Dârakutnî, I-IV, [Tahkik: es-Seyyid Abdullah Haşim Yemânî el-Medenî], Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 1386/1966.

ed-Deylemî, Ebû Şucâ’ Şîreveyh b. Şehredâr (445-509 h.); el-Müsnedü’lfirdevs bi me’sû ri’l-hitâb, I-V, [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-il miyye, Beyrut, 1406/1986.

Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî (202-275 h.); es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, 2. baskı, İstanbul, 1413/1992.

Ebû Hayyân, Esîrüddin Muhammed b. Yusuf Ceyyanî el-Endelûsî

(745/1344); el-Bahru’l-muh ît, I-VIII, [Tahkik: Adil Ahmed, Ali Muhammed], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Bey rut, 1422/2001.

Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî (v. 430 h.); Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asf i yâ, I-X, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405 h.

Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali b. Müsennâ el-Mevsılî et-Temîmî (v. 307 h.); el-Müsned, I-XIII, [Tah kik: Hüseyin Selim Esed], Dâru’l-Me’mun li’ttürâs, Dimaşk, 1404/1984.

Hatîb el-Bağdâdî, Ahmed b. Ali Ebû Bekr (393-463 h.); Târîhu Bağdâd, I-XIV, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, tsz.

el-Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ali b. el-Hasen, Nevâdiru’l-usûl fî ehâdîsi’r-Rasûl, I-IV, [Tahkîk: Abdurrahman Amîra], Dâru’l-cîl, Beyrut, 1412/1992.

el-Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah en-Neysâbûrî (v. 405 h.); el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, I-IV, [Tahkik: Mustafa Abdülkadir Atâ], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1990.

İbn Âbidîn, Muhammed Emîn (v. 1258/1842); Hâşiye Raddi’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, I-VIII, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1421/2000.

İbn Asâkir, Ebu’l-Kasım Sikatüddîn Ali b. Hasan b. Hibetillah (v. 571/1176); Târîhu Dimaşk, I-LXX, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1417/1996.

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed (v. 235 h.); el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr, I-VII, [Tahkik: Kemal Yusuf el-Hût], Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 1409 h.

İbnü’l-Esîr, Ebu’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim (v. 630/1233); Üsdü’l-gâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe, I-VII, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1414/1993.

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Temîmî elBustî (v. 354 h.); Sa hî hu İbn Hibbân, I-XVI, [Tahkik: Şuayb el-Arnavut], Müessesetü’r-risale, Beyrut, 1414/1993.

İbn Hişâm, Abdülmelik İbn Hişam İbn Eyyûb el-Himyerî (v. 213 h.); esSîretü’n-nebeviyye, I-IV, Dâru’l-Kalem, Beyrut, tsz.

İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed İbn İshak es-Sülemî en-Neysabûrî (v.

311 h.); es-Sahîh, [Tahkik: Muhammed Mustafa el-A’zâmî], I-IV, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1390/ 1970.

İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dimaşkî (v. 774 h.); elBidâye ve’n-nihâye, I-XIV, Mektebetü’l-meârif, Beyrut, tsz.

__________; Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, I-IV, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1401 h.

İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (207-275 h.); es-Sünen, I-II, Çağrı Yay., 2. baskı, İstanbul, 1413/1992.

İbn Manzûr, Muhammed b. Zekeriyyâ (v. 711/1311); Lisânü’l-Arab, I-XV, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1414/1994.

İbn Receb, Ebu’l-Ferec Zeynüddin Abdurrahman İbn Ahmed el-Hanbelî (v. 795/1393); Câmiu’l-ulûm ve’l-hikem fi şerhi hamsîne hadîsen min cevâmii’l-kelim, [Tahkik: Şuayb el-Arnavut], Müessesetü’rrisale, Beyrut, 1417/1997.

İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d ez-Zührî (v. 230 h.), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I-VIII, Dâru sâdır, Beyrut, tsz.

Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme) Eski ve Yeni Ahit, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1988.

el-Kudâî, Muhammed b. Selâme b. Ca’fer (v. 454 h.); Müsnedü’ş-Şihâb, I-II, Müessesetü’r-risâle, Beyrut, 1407/1986.

Ma’mer b. Râşid (v. 151 h.); el-Câmi’, I-XI, [Tahkik: Habîb el-A’zamî], elMektebu’l-İslâmî, Bey rut, 1403.

Mâlik b. Enes, Ebû Abdullah el-Esbahî (93-179 h.); el-Muvatta, I-II, Dâru’lhadis, Kahire, 1993.

Müslim, Ebu’l-Hüseyn el-Haccâc en-Neysâbûrî (206-261 h.); Sahîhu Müslim, I-V, [Tahkik: Muhammed Fuad Abdulbakî], Dâru ihyâi’ttürâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.

en-Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb (215-303 h.); es-Sünen, I-VIII, Çağrı Yay., 2. baskı, İstanbul, 1413-1992.

es-Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Sehl (v. 483/1090); el-Mebsût, I-XXX, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 1406 h.

eş-Şafiî, Ebû Abdillah Muhammed İbn İdris (v. 204 h.); el-Ümm, Dâru’lma’rife, Beyrut, 1393 h.

et-Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed (260-360 h.); el-Mu’cemü’levsat, I-IX, [Tahkik: Tarık b. Ivazullah b. Muhammed-Abdülmuhsin b. İbrahim el-Huseynî], Dâru’l-Harameyn, Kahire, 1415.

__________; el-Mu’cemü’l-kebîr, I-XXV, [Tahkik: Hamdi b. Abdülmecîd esSelefî], Mekte betü’z-Zehra, Musul, 1404/1983.

et-Taberî, Muhammed İbn Cerir İbn Yezid İbn Halid (224-310 h.); Câmiu’lbeyân fî tefsîri’l-Kur’ân, I-XXX, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1405 h.

__________; Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk (Tarîhu’t-Taberî), I-V, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1407 h.

et-Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd (v. 204 h.); el-Müsned, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, tsz.

et-Tehânevî, Muhammed İbn A’lâ İbn Ali el-Farukî el-Hanefî (v. 1745); Kitabu Keşşâf-i ıstılahati’l-fünûn, I-II, Kahraman Yay., İstanbul, 1984.

et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsa b. Sevre (209-279 h.); el-Câmiu’sSahih, I-V, Çağrı Yay., 2. baskı, İstanbul (1413-1992).

__________; eş-Şemâil, [Tahkik: Seyyid Abbas], Müessesetü’l-kütübi’s sekâfiyye, Beyrut, 1412 h.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2022 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.