Det Goda och Onda i Islam

Sambandet mellan det goda och det onda har alltid intresserat människor. Islam erbjuder en komplett bild där den förklarar det goda och det onda. För att förstå den islamiska läran om det goda och det onda, är det först viktigt att veta att Islam ser på livet som en imtihan (prov) där ett avgörande mellan det som är det goda och onda sker.

Meningen med livet enligt Islam

Said Nursi förklarar syftet med skapandet med följande ord:

”Tro på Allah (Gud) är det högsta målet hos skapelsen och är det mest sublima resultatet, och mänsklighetens mest exalterade (upphöjda) grad är kunskapen om Honom (Allah). Den utomordentliga glädjen och finaste gåvan för djinner och mänsklighet är Allahs Kärlek bestående av kunskapen om Allah.” Med andra ord , vi är skapade att tro på Allah. Då individen tror på Skaparen, kommer hon även att vilja lära känna Honom, och förvärva kunskap om Allah. Denna kunskap om Allah kan endast byggas på tron på Honom. Den intima kunskapen om Allah kan endast leda till kärlek till Gud, vilket beskrivs som den högsta graden av glädje som en människa kan uppnå. En person med ett hjärta som överflödas med kärlek från Allah kommer att följa Hans krav och uttrycka denna kärlek genom dyrkan.

Att uppnå närhet till Allah ger livet dess verkliga mening. Den allra närmaste närheten till Allah kan uppnås endast i paradiset. Då Allah är närmare oss än oss själva, kan det hända att vi sätter barriärer mellan vårt medvetande och undermedvetande, och mellan våra hjärtan och vår Skapare. Islam lär ut att, ur vår perspektiv, att göra det goda och avstå från det onda är en tillvägagångssätt att komma närmare Allah. Islam lär oss att människor är jämlika i alla avseenden (ras, kön, status, sysselsättning, utseende etc.) utom närheten till Allah. Varje god handling för en person närmare Allah, och varje ond handling tar oss längre ifrån Allah. Vi kan förstå detta då det finns olika grader och rang gällande närheten till Allah. Därmed, testet att välja mellan det goda och onda har avsikten att ge individer möjligheten att höja sig genom dessa grader av spiritualitet.

Islam lär oss att änglar har bestämda grader. De kan inte utföra synder eller sänkas till lägre rang, de kan heller inte uppnå en högre grad genom goda gärningar. Till skillnad från änglarna kan människor antingen komma närmare Allah och höja sig i dessa grader genom att utföra goda handlingar eller komma längre bort från Gud genom att synda.

Så Allah ger människor möjligheten att stiga till en grad bortom änglarnas eller sänkas till en grad som Satan; det är upp till oss. Utan skapelse av Satan eller det onda, skulle det inte finnas stationer för oss människor att passera igenom för att komma närmre Allah, då skulle vi vara änglar med bestämda grader.

Konceptet om det Goda och det Onda i Islam

Som människor, så är våra definitioner av det goda och det onda baserade på vår perception och tänkande. Människans erfarenheter är, hursomhelst, begränsade på många sätt. Många saker och händelser som till en början verkar vara goda kan mot slutet visa sig vara något ont och vice versa. Sann kunskap, som inte är begränsad, är endast med Allah. Koranen klarlägger att Allah är den enda Fullmakten som definierar gott och ont. Sålunda kan våra perceptioner om det goda och onda vara missledande.

... och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er- Allah vet, men ni vet inte. (sura al Baqarah, 2:216)

Den Islamiska definitionen på det goda och onda är baserad på meningen med skapelsen och meningen med människans liv. Som man nämnde ovan att, ultimata målet med människans liv är att bli spirituellt fulländad genom tro på Allah (iman), kunskapen om Allah (marifetullah), kärlek till Allah (muhabbatullah), och dyrkan till Allah (ibadah).

Med andra ord, det som för en person närmare till Allah och kommer att vara till hennes fördel i Nästa Värld är av det goda, och det som för en person längre bort från Allah, följaktligen åsamkar sig Hans ilska är av det onda.

Det man förstår av dessa definitioner är att, saker och händelser som vi uppfattar som något ont kan i realiteten vara god, om det leder oss närmare Allah. Exempelvis, en sjukdom kan uppfattas som något ont. Men människan som tar sig igenom sjukdom med tålamod växer spirituellt, kommer närmare Allah.

”INGEN olycka drabbar [er] utom Allahs tillåtelse.” (sura al Taghabun 64:11)

Rikedomar och hälsa kan uppfattas som en del av det goda. Men skulle dessa leda till slöseri för världsliga begär och leda till att man glömmer Allah, blir dessa istället en del av det onda för personen.

”Vad anser du om den som gör sina egna lidelser till gud?” ( sura al Furqan 25:43)

Djävulens trick kan uppfattas som ont. Men det är av ondo endast för de personer som faller för det och glömmer Allah.

”Djävulen har helt tagit befälet över dem och kommit dem att glömma att åkalla Allah”. (sura al Mudjadalah 58:19)

Å andra sidan, det är genom resistens mot djävulen och tålamod i underkastelsen till Allah, man växer spirituellt och kommer närmare Allah. För en sådan person innebär existensen av djävulen och hans trick ett hjälpmedel för spirituell upphöjning.

”De som bär motgången med jämnmod och strävar efter att vinna Allahs välbehag, som förrättar bönen och ger åt andra av dem som Vi skänkt dem för deras försörjning, så att ingen ser det eller öppet inför alla, och som fördriver ont med gott. Deras mål är de eviga boningarna.” (sura al Ra’d 13:22)

Följande vers ur Koranen exemplifierar det goda och det onda samt hur dessa styr våra liv:

”Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Allah och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga de faderslösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann de fruktar Allah.” (sura al Baqarah, 2:177)

En lutning mot det goda och avsmak mot det onda är medfött hos varje människa. Profeten Muhammed (fred vare med honom) lär oss att det goda är den vackra personligheten och den vackra dygden hos en individ, då det onda är det som gör en människas hjärta obekväm, olycklig och är den sida av personen som de inte vill att någon ska känna till. Islam lär ut att goda gärningar i denna värld är likt frön som kommer att skördas i livet härefter.

”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det...” (sura al Zalzalah, 99:7)

Abdussamed

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2023 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.