Satan En De Fluisteringen Van Satan (De Onvrijwillige Gedachten Die Tot De Mens Komen)

Wat Satan is en waarom hij werd geschapen

Satan was, zoals de jinn waar hij meestal bij was, ook van 'vuur' geschapen. Voor hij op de proef werd gesteld, de test der gehoorzaamheid en de eerlijkheid, door Adam, verbleef hij in het gezelschap van engelen en handelde en vereerde God zoals zij dit deden. In tegenstelling met de engelen echter die 'doen wat hen wordt bevolen en nooit opstandig zijn tegen God' (Al Mulk, S66, A6) had Satan de vrije wil om zijn eigen gedrag te bepalen. (Zijn engelennaam was Iblis, voor hij ongehoorzaam werd en niet voor Adam wilde neerknielen). God testte hem samen met de engelen en beval hem dus om zich voor Adam neer te buigen, voor de mens. Het zaad van de hoogmoed en ongehoorzaamheid was toen reeds in Satan ontkiemd en zijn natuur barstte open om hem te omvatten. Toen antwoordde hij in zijn ijdelheid: 'Ik ben beter dan hem, Adam. Gij hebt mij uit vuur geschapen terwijl hij uit klei ontstond.' (Sad, S38, A76)

Satan werd geschapen voor een belangrijk doel. Om te beginnen: Was Satan er niet geweest om de mens voortdurend te verleiden, dan zou de schepping van de mens zinloos en onbeduidend geweest zijn. God heeft ontelbare dienaren die zoals de engelen, geen mogelijkheid hebben om opstandig te worden en steeds de bevelen van God uitvoeren. Het is immers zo, dat het bestaan van een Absoluut Goddelijk Wezen, die vele Namen en Kenmerken heeft, het noodzakelijk maakt, niet door een uitwendige oorzaak die onvoorstelbaar is, maar door de Essentiële natuur van Zijn Namen, dat deze zich uiten volgens de kwaliteiten ervan: De Schepper, de Al-Genadevolle, de Al-Voorzienende, de Al-Levende en Voorziener van Leven, de Al-Schone en de Al-Machtige. En het is alléén door de mens dat God al Zijn Namen verduidelijkt. Omdat God vrije wil heeft, is deze vrije wil ook aan de mens toegekend. Vrije wil hebben betekent om steeds een keuze te kunnen maken tussen twee alternatieven. Bovendien heeft God de mens van grote mogelijkheden voorzien. Het is zowel om deze mogelijkheden te ontwikkelen, als om de noodzakelijke keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden die zich voordoen, dat de mens voortdurend een strijd ervaart tussen zichzelf en de buitenwereld en ook in zichzelf. Net zoals God haviken stuurt om e mussen te leren van te ontsnappen, zo heeft Hij Satan geschapen en toegestaan van de mens te verleiden dat deze zich spiritueel tot hogere niveaus kan verheffen, door aan de verleidingen niet toe te geven. Zoals honger de mensen en de dieren stimuleert om verkenningen uit te voeren en het gebied uit te breiden om zo de honger te stillen, zoals de angsten nieuwe verdedigingsmechanismen in de mens doen ontstaan, zo zorgen de verleidingen van Satan ervoor dat de mens zijn vermogens ontwikkeld om steeds op de hoede voor zonden te zijn.

Engelen stijgen niet op naar hogere spirituele rangen omdat Satan niet kan proberen om hen te verleiden en te doen afwijken van het rechte pad. De dieren hebben ook een vaste positie: zij kunnen noch 'opstijgen' noch 'neerdalen'. Maar in de leefwereld der mensen is het aantal posities of rangen onbeperkt. Een mens kan stijgen tot het allerhoogste of dalen tot het allerlaagste. Er is een oneindig lange lijn van spirituele evolutie tussen de rangen van de grootste der Profeten en de heiligen enerzijds en die van mensen zoals Farao en Nimrod anderzijds. Daarom kan niet worden beweerd dat de schepping van Satan een kwaad is. Alhoewel Satan zelf een verdorven schepsel is, was hij voor een bepaald goed doel geschapen, zoals uitgelegd. Bovendien omvat de schepping het hele universum, zoals God het wilde. Dit moet worden begrepen in relatie tot de resultaten, niet alleen de daden zélf. Wat God ook doet of schept is goed en mooi, ofwel in zichzelf ofwel in de gevolgen. Regen bijvoorbeeld, heeft vele gevolgen die bijna allemaal gunstig voor de mensheid zijn. Op dezelfde manier heeft het vuur een groot nut. Als sommigen lijden onder een overvloed van water of een misbruik van het vuur, dan kan niet worden gezegd dat de schepping van water of vuur slecht is. Op dezelfde manier is het belangrijkste doel voor de schepping van Satan het ontwikkelen van de mogelijkheden in de mens tot het goede, de toename van wilskracht, het afwijzen der verleidingen en het opstijgen naar hogere spirituele niveaus. Als er nog steeds wordt beweerd dat vele mensen, zelfs meer dan alleen de goeden, in ongeloof vervallen en daardoor de straf der Hel verdienen, door Satans verleidingen, dan zou mijn antwoord het volgende zijn:

Alhoewel Satan dus was geschapen om de mensen te 'trainen in het goede' vallen zeer veel mensen dus jammer genoeg in de valstrikken die hij uitzet. Maar Satan suggereert en fluistert slechts. Hij heeft geen enkele macht, noch bekwaamheid om de mensen verkeerd te doen handelen. Als een mens zelf, zo zwak is en zo tot zonde geneigd dat hij zich door de valse beloften van de duivel laat verleiden en zich in diens voetsporen begeeft, dan is dit zijn eigen verantwoordelijkheid. Deze mens verdient de Helse straf door het misbruik van een belangrijk vermogen dat God in zijn bestaanswijze heeft inbegrepen. Daardoor kan de mens zijn mogelijkheden ontwikkelen en tot het allerhoogste opstijgen. Wat de mens moet doen is zijn vrije wil gebruiken, de basis van zijn menselijkheid. Hierdoor heeft de mens de hoogste plaats in de schepping gekregen, een passende plaats voor zijn intellectuele en spirituele verworvenheden. Anders moet de mens zich beklagen omdat hij is geëerd met vrije wil en zich beklagen, mens te zijn.

Ten tweede is de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit. Dit betekent dat we kwalitatieve waarden als norm moeten nemen om een waardeoordeel te bepalen. Bijvoorbeeld: honderd dadelpitten hebben de waarde van honderd munten, slechts zolang zij zaden blijven en niet worden ingezaaid om door bepaalde biochemische processen uit te groeien tot palmbomen. Maar zelfs als slechts 20 ervan uitgroeien tot 20 bomen door het resultaat der ondergrondse kieming terwijl de rest wegrot door een teveel aan water, kunnen we dan zeggen dat het slecht is dat een plant water krijgt? Elke verstandige mens zal zeker akkoord gaan dat het goed is van 20 bomen te laten groeien uit 20 pitten want die geven elk op hun beurt opnieuw 1000 pitten.

Een ander voorbeeld: honderd eieren van pauwenhennen hebben een waarde van elk 5 muntstukken. Maar als de pauwhen de eieren uitbroedt, zodat er uit 20 van deze eieren kuikens komen, terwijl de 80 anderen niets opleveren, wordt het dan als een kwaad beschouwd van 80 eieren te riskeren en ev. te verliezen om 20 kuikens te bekomen die zullen opgroeien. Dat is integendeel een goede zaak. Elk van deze pauwen zal een grote waade hebben. Boven dien zullen ze op hun beurt ook weer eieren leggen.

Het is op dezelfde manier dat de mensheid, door te vechten tegen Satan en hun eigen ego's die naar het kwade neigen, evolueert. Ontelbare mensen zijn verloren gegaan, de aantallen zijn groot, de kwaliteit van elk van hen was minder dan die van degenen die standhielden. Dit proces heeft honderdduizenden Profeten opgeleverd, miljoenen heiligen en miljarden mensen die wijsheid, kennis, eerlijkheid en goede moraliteit bezitten. Zij zijn de zon, de maan en de sterren van de mensenwereld.

Onvrijwillige gedachten en grillen die de mens in beslag nemen

Sommige slechte gedachten en grillen of verbandschap met ideeën die de mens onvrijwillig en onvoorzien in beslag nemen, zijn meestal het resultaat van het gefluister van Satan. Zoals de 2 polen van een batterij, zijn er 2 centrale punten of polen in het hart van de mens. (Met hart bedoelen wij de zetel of het centrum van het spirituele intellect van de mens). De ene ontvangt de inspiratie der engelen, de andere staat bloot aan het gefluister van Satan.

Als een gelovige het geloof en de toewijding verdiept, en nauwgezet en fijngevoelig is, dan zal Satan hem aanvallen uit diverse richtingen. Satan tracht niet diegenen te verleiden die hem toch volgen omdat ze reeds hun grillen en lusten volgen. Satan mikt meestal op die eerlijke, toegewijde gelovigen die stijgen naar hogere spirituele rangen. Hij fluistert aan zondige ongelovigen nieuwe, originele ideeën in, om het ongeloof te bevorderen en leert hen nieuwe methodes om te strijden tegen de echte religie en tegen toegewijde gelovigen.

De betekenis van Satan die de mens overvalt vanuit verschillende richtingen

We lezen in de Qur'an (al-A'raf, S7, A17), dat toen God Satan vervloekte omwille van diens hoogmoedige ongehoorzaamheid, Satan aan God vroeg om uitstel te krijgen tot aan de Oordeelsdag en hem toe te staan om mensen te verleiden. God stond dit toe om de redenen die we hebben vermeld. Daarop sprak Satan: 'Dan zal ik hen benaderen langs voor en langs achter, van de linkerkant en van de rechterkant, en Gij zult niet merken dat de meeste van hen dankbaar zijn.'

Dit vers betekent dat Satan al het mogelijke doet om de mens ter verleiden. De mens is een zeer ingewikkeld wezen. Zo als eerder is gesteld, heeft God al Zijn Namen in de mens doen wortelen. De wereld is een testgebied voor de mens. Deze werd naar de wereld gestuurd om getraind te worden zodat hij een spiegel van God kan zijn en eeuwig geluk kan verwerven. God heeft de mens begiftigd met ontelbare gevoelens, vermogens en kansen die zich moeten kunnen ontwikkelen. Sommigen van deze vermogens en gevoelens zoals intellect, woede, hebzucht, koppigheid en lust zijn niet gericht op grote idealen of goede doelen. Zij worden gebruikt op verkeerde manieren, voor slechte doelen. De natuurlijke menselijke verlangens en dierlijke neigingen zijn niet beperkt en bevredigd op wettelijke en goede manieren en zullen gevaar opleveren zowel voor diens werelds als eeuwig leven. Zij kunnen de mens verlagen tot het allerlaagste. Satan benadert de mens langs de linkerkant en tracht, gebruikmakend van diens dierlijke aspecten en inwerkend op de menselijke gevoelens en vermogens, om hem te verleiden tot het begaan van allerlei zonden en misdaden. Als Satan de mens langs voor benadert, drijft hij hem tot wanhoop over zijn toekomst en fluistert hem in dat de Oordeelsdag nooit zal komen en dat alles wat de religies vertellen over het Hiernamaals, pure verzinsels zijn. Hij suggereert ook dat de religie grotendeels iets uit het verleden is geweest en daarom niet langer iets te zeggen heeft over het heden of de toekomst. Als Satan de mens langs achter benadert, tracht hij hem het Profeetschap en andere essentiële geloofspunten te doen ontkennen, zoals Gods bestaan en Eenheid, Goddelijke Geschriften en engelen. Door zulke influisteringen en suggesties, tracht Satan alle verbindingen te verbreken tussen de mens en de religie en tracht hem tot allerlei zonden aan te zetten.

Satan kan niet succesvol zijn in zijn pogingen om een toegewijde, actieve gelovige te verleiden, door hem te benaderen langs achteren, langs voor of langs links. Satan tracht hem echter langs de rechterkant te benaderen en hem tot uiterlijk vertoon aan te zetten van zijn deugden en goede daden. Hij fluistert hem in wat voor een goede gelovige hij wel is en werpt hem zo geleidelijk aan in de ondergang door de trots te bevorderen en het verlangen om door anderen te worden geprezen. Als een gelovige bijvoorbeeld het bijkomend nachtelijk gebed uitvoert (tahajjud) en dit dan overal bekendmaakt om door anderen te worden geprezen, als deze dan zijn verworvenheden en zijn goede daden aan zichzelf toekent en andere mensen achter hun rug bekritiseert, dan is hij onder de invloed van Satan. Dit is gevaarlijk voor een gelovige en deze moet dus voortdurend waakzaam zijn voor de benaderingen van Satan langs de rechterzijde.

Een andere van de listen van Satan bestaat erin dat hij belangrijke dingen als onbelangrijk voorstelt en omgekeerd. Als een gelovige in de moskee van mening verschilt over een bijkomstige kwestie - of het toegestaan is om een gebedssnoer na de dagelijkse voorgeschreven gebeden te gebruiken om God te eren- terwijl de jongeren in zijn gemeenschap naar het ongeloof worden gevoerd doorheen materialisme of in de poelen van zedeloosheid worden geworpen; dan is dit ook een aanduiding van het feit dat Satan geslaagd is in diens verleidingspogingen.

Satan fluistert onaangename gedachten en grillen in

Dit doet Satan soms als de vorige verleidingspogingen niet geslaagd zijn. Bijvoorbeeld, door het verbinden van ideeën, drijft hij sommigen naar onplezierige opvattingen over het Goddelijke Wezen of over ongeloof of ongehoorzaamheid. Als de ongelovige daar op ingaat, bestookt Satan hem met dergelijke gedachten en opvattingen tot deze in twijfel terechtkomt over zijn geloof of wanhoopt aan een goed leven.

Een ander soort suggestie van Satan bestaat erin dat hij een goede, toegewijde gelovige doet twijfelen aan de waarde en de correctheid van diens religieuze daden. Hij doet hem bijvoorbeeld twijfelen aan de juiste uitvoering van zijn gebed en van de wassingen die eraan voorafgingen. Ook doet hij twijfelen aan de lichaamsdelen die moeten gewassen worden en het aantal keren en andere details.

Een gelovige die op deze manier door Satan werd bestookt met onvrijwillige gedachten, grillen en twijfels moet beseffen dat deze inderdaad 'onvrijwillig' zijn: zijn hart stemt er niet mee in. Hij moet er ook zeker van zijn dat dit een laatste ,wanhopige poging van Satan is om hem te verleiden, deze aanval met het wapen van slechte suggesties; net zoals piraten en schip aanvallen dat kostbare goederen vervoert, zoals dieven rijke mensen aanvallen en zoals wereldmachten rijke landen trachten te controleren. Het hart van de gelovige is verstoord door zulke gedachten en suggesties. Het is zoals de koortsaanval bij een zieke; daarbij worden antilichamen gevormd in het bloed van de patiënt om schadelijke bacteriën te vernietigen of hen te verhinderen in het lichaam te komen. Deze strijd veroorzaakt de koorts. Op dezelfde manier is het hart van een gelovige verstoord door de kwade suggesties van Satan en gaat het gevecht ertegen aan. Dit toont dat het kwaad niet uit het hart komt maar van buitenaf, het hart neemt dit niet aan. Dus, net als de weerkaatsing van iets slechts in de spiegel zelf niet slecht is en de mens niet bevuilt, net zoals de weerkaatsing van een slang niet bijt, zo ook is het ontvangen van ongeloof zelf geen ongeloof en is bijvoorbeeld het inbeelden van een vervloeking, zelf geen vervloeking. In zekere zin kan het zelfs worden gezegd dat de slechte bedoelingen van Satan gunstig zijn voor de gelovige. Daardoor blijft die immers steeds waakzaam tegenover de verleidingen van Satan en zet de strijd tegen het zondige ego verder. Daardoor kan steeds verder worden opgestegen naar spirituele hoogten.

De échte natuur van Satan's fluisteringen en hoe men zich kan beschermen tegen deze slechte raad

'De listen van Satan zijn steeds zwak'. Deze woorden uit de Qur'an, (al-Nisa S4, A76) zijn een goede omschrijving. Ze zijn als een spinnenweb dat voor u verschijnt, terwijl gij tussen twee muren wandelt. Net zoals gij u niet door dit spinnenweb laat tegenhouden, moet gij ook niet veel aandacht geven aan de listen van Satan. Hij suggereert en fluistert slechts. Hij stelt zondige daden voor en wikkelt die in de doeken met 'valse versieringen'. Daarom moet een gelovige nooit worden verleid tot het aanvaarden van zijn uitnodigingen. Als Satan, als een laatste middel, verleidingen influistert, moet een gelovige weten dat dit inderdaad de zwakste van alle middelen is en er niet bij blijven stilstaan. Als hij er toch teveel aandacht aan schenkt, kan Satan een overwinning behalen. Net zoals de bevelhebber van een leger die zijn strijdmacht, door begoochelingen of angst, opsplitst in 2 vleugels en daardoor het centrum blootstelt aan een vijandige aanval. Zo kan de gelovige ook de eigen weerstand uitputten en de eigen vastbeslotenheid tegen het dierlijke ego en de verleidingen van Satan, door teveel aandacht te schenken aan willekeurige en toevallige fouten, gedachten en grillen die door Satan worden ingefluisterd. Dan blijft er geen kracht over om tegen de échte verleidingen te strijden.

Om beter weerstand te bieden is het aanbevolen om grote afstand te houden van het aantrekkelijke gebied van Satan en zonden. Argeloosheid en het verwaarlozen van aanbidding zijn als een uitnodiging voor de 'pijlen' van Satan. De Qur'an verklaart:

'Wiens zicht is verstoord en de Al-Genadevolle niet meer kan zien, zullen Wij een duivel toewijzen die zijn reisgezel wordt.' (Al-Zukhruf, S43, A36)

De herinnering aan de Al-Genadevolle, verheven en sacrale verschijnselen en een regelmatig, religieus leven beschermt de mens tegen de aanvallen van Satan. Hierover adviseert de Qur'an:

'Als een suggestie van Satan aan u verschijnt, zoek dan bescherming in God. Hij is de Al-Horende, Al-Wetende. Zij die God vrezen en het kwaad afweren, als een voorbijgaande opmerking van Satan hen verstoort, zij herinneren zich en weet! zij zien!' (al-A'raf, S7, A200-A201)

Gods Boodschapper, vzmh, gaf de volgende raad: 'Als gij kwaad zijt en rechtstaat, ga dan zitten. Als gij zit, ga dan liggen of sta op en zuiver u.' Op de terugweg van een militaire onderneming, liet de Profeet halt houden op een bepaalde plaats. Zij waren zo vermoeid dat zij er niet in slaagden om te ontwaken voor zonsopgang om op tijd het ochtendgebed te verrichten. Toen zij opstonden beval de Profeet, vzmh,: 'Ga hier onmiddellijk weg! Satan heerst hier!' De Profeet zei ook: 'Satan vlucht weg van de oproep tot het gebed (adhan).'

Soms tracht Satan om iemand te verleiden door het voorspiegelen van obscene scènes. Hij obsedeert iemand met suggesties van of oproepen voor slechte genoegens. Bij deze gelegenheden moet een mens zichzelf er trachten te overtuigen dat elk onjuist genot zeker zal uitmonden in spijt of verdriet en dat het zeker het leven in het Hiernamaals zal in gevaar brengen, misschien zelfs het sterfelijke leven. Hij moet weten dat, zoals de Qur'an stelt, het leven in deze wereld slechts een voorbijgaand speelgoed is, weelde of genoegen. Het echte, waardevolle leven is in het Hiernamaals. Als sommigen aarzeling toonden om deel te nemen aan de militaire opmars naar Tabuk, in de tijd der Profeet, omwille van de grote zomerhitte, wees God hen terecht:

'De hitte der Hel is veel erger, indien de mensen dit maar konden begrijpen.' (Al-Tawba, S9, A81)

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.