Buitengewone Verschijnselen Zoals Spiritisme En Telepathie

De geest behoort niet tot deze zichtbare wereld. De geest komt uit de wereld der onbeperkte bestaanswijzen waar de Goddelijke Bevelen onmiddellijk worden uitgevoerd zonder de tussenkomst van oorzaken. Nochtans heeft de geest de materie nodig om in deze wereld werkzaam te kunnen zijn, net zoals energie snoeren en gloeilampen nodig heeft om licht te kunnen geven. De materie beperkt echter ook de werking van de geest. Om de geest dus actiever te kunnen maken en minder gebonden aan tijd en ruimte, zijn er 3 mogelijkheden:

1. De weg der Profeten en heiligen

De mens heeft in zich de capaciteit om de sfeer uit te breiden waarin de eigen geest actief is. Dit is mogelijk door een stevig religieus geloof en spirituele ontwikkeling door regelmatige aanbidding en onthechting. Hoe verfijnder de materie is, des te vrijer en actiever is de geest. Onthechtende praktijken -minder voedsel, meer vasten, minder slapen, afzien van allerlei soorten zonden en regelmatige, veelvuldige gebeden - worden hiervoor aanbevolen. Als men de eigen capaciteiten gebruikt om de spiritualiteit te bevorderen, kan men de limieten van deze materiele wereld overschrijden, reizen met de geest in andere dimensies van het bestaan en, in zekere mate, contact krijgen met het verleden en de toekomst. Dit kan door de volgende vergelijking worden begrepen:

Als je in een kamer bent, ziet ge de dingen binnen de begrenzingen der 4 muren. Als je naar buiten gaat, wordt je zicht verruimd tot de onmiddellijke omgeving. Je kunt een ruimer gebied zien vanaf een heuveltop. Als je nog verder klimt wordt het gebied dat kan overzien worden, nog groter. Met de tijd is de situatie hetzelfde. Hoe meer de geest zich heeft bevrijdt van de 'gevangenis' van het lichaam en van de materie, des te ruimer is de sfeer van zijn activiteiten met betrekking tot tijd en ruimte.

Deze weg wordt meestal door Profeten en heiligen gebruikt. Zij reizen ofwel in de geest door tijd en ruimte ofwel worden ze door de raadgevingen van God, de Kenner van het Zichtbare en het Onzichtbare, geleid om door te dringen in de diepten van tijd en ruimte. Net zoals het licht van de zon, nochtans een materieel voorwerp, vertegenwoordigt kan zijn op vele plaatsen gelijktijdig, zo kan de geest van een Profeet of van een heilige, vooral diegenen die behoren tot de groep der 'vervangers' (abdal) gelijktijdig vertegenwoordigd zijn op vele plaatsen in de immateriële of energetische vorm van zijn lichaam. De Qur'an wijst hierop:

'Zij, de maagd Maria, plaatste een afscherming tussen zichzelf en hen. Toen stuurden Wij Onze Geest naar haar, en hij verscheen voor haar als een man zonder gebrek.' (Maryam, S19, A17)

De Geest, (vele Qur'an geleerden menen dat het de aartsengel Gabriël was) werd gezien, staande in de vorm van een menselijk wezen, voor de Maagd Maria, moeder van Jezus)

Er zijn vele authentieke verhalen over sommige heiligen die gelijktijdig op verschillende plaatsen werden gezien. Dit is op dezelfde manier gebeurd als in het vermelde voorbeeld van de zon. Vele heiligen hebben voorspellingen gedaan.

De geest van een heilige die voldoende verlichting heeft bereikt of lichtgevendheid ontmoet symbolen of tekens van verleden en toekomst bij het reizen in de tijd. De heiligen begrijpen deze visioenen die ze krijgen en geven het nieuws door dat ze leerden over voorbije of toekomstige gebeurtenissen. Dit is te vergelijken met het interpreteren van dromen. Nochtans kan de heilige zich soms vergissen in de interpretatie. Een Profeet nochtans heeft de Openbaring ontvangen en wordt rechtstreeks onderwezen door God, de Kenner van het Ongeziene en vergist zich daardoor nooit in zijn interpretaties en voorspellingen. De voorspellingen der Profeten kwamen steeds uit. De Profeet Mohammed bvb., vzmh, voorspelde vele toekomstige gebeurtenissen o.a. de martelaarsschappen van Umar, Uthman en Ali, de 2e,3e en 4e kalief, het Gevecht van de Kameel tussen Ali enerzijds en enkele leidende Gezellen zoals Zubayr en Talha anderzijds. Ook de verovering van Damascus, Iran en Istanbul door de Moslims. De meeste van de voorspellingen zijn reeds uitgekomen en anderen wachten nog tot het moment is gekomen om hun juistheid te bewijzen. Voor een beschrijving van deze voorspellingen: zie Said Nursi ('The Letters' Vol.1 blz 111-130; F. Gülen, The Infinite Light, Vol. blz. 67-82)

Muhyi-ad-din Ibn al Arabi was een Moslim heilige uit de 13e eeuw. Alhoewel hij ongeveer een halve eeuw voor de stichting van het Ottomaanse rijk stierf, aan het begin van de 14e eeuw, voorspelde hij vele belangrijke gebeurtenissen it de geschiedenis van dit rijk. Zijn werk: 'Shajarat al-Nu'maniya' waarvan manuscripten beschikbaar zijn in bibliotheken in Edirne en Istanbul, is als een geschiedenis van het Ottomaanse Rijk, geschreven in symbolen. Zo voorspelde hij bijvoorbeeld dat zijn begraafplaats zou worden ontdekt door Selim[1] als deze Damascus zou binnen trekken en zo gebeurde het ook. Bovendien voorspelde hij dat ondanks een beleg van 9 maanden, Hafiz Ahmad Pasha er niet in zou slagen om Baghdad te veroveren[2] en Murad, de sultan zou er in 40 dagen wél in slagen.

Muhyi ad Din voorspelde ook dat Sultan Abd-al Aziz[3] zou worden afgezet en gedood. Ook deze voorspelling kwam uit.

Op dezelfde manier voorspelde Mushtaq Dada van Bitlis, die in de eerste helft van de 18e eeuw leefde, dat door een oorlog Ankara de hoofdstad van Turkije zou worden, door iemand die Kamal zou heten. Zo gebeurde het precies. Zijn 'Diwan', het boek dat zijn gedichten bevat en ook deze voorspelling, is verkrijgbaar.

Het is zeker dat deze geliefde dienaren van God, Profeten of heiligen, hun voorspellingen alleen deden met de toestemming van God en Gods macht. God Almachtig stond dit toe door te verklaren: 'Mijn dienaar kan op geen betere en veiliger manier Mij benaderen dan door de verplichte religieuze taken te vervullen. Hij kan Mij naderen door bijkomende gebeden. Zodra hij dichtbij Mij is, wordt Ik zijn ogen waarmee hij ziet, zijn oren waarmee hij hoort en zijn handen waarmee hij vastgrijpt.'

2. Men kan reizen in tijd en ruimte door de richtlijnen te volgen van de betekenisvolle Goddelijke Naam of Namen

Op deze manier is het ook mogelijk om dieper en verder door te dringen in de dimensies van tijd en ruimte. Al het bestaande hangt af van de uitingen van Goddelijke Namen. We kunnen zien omdat de Goddelijke Naam van de Al-Ziende zich uit. We zijn in staat om in leven te blijven omdat de Goddelijke Namen van de Al-Onderhoudende en de Al-Veroorzakende zich uiten. Als Hij de uiting van Zijn Naam zou opheffen, de Ene Die het Onderhoud Veroorzaakt, verbonden met het bestaan, dan zou het universum onmiddellijk ophouden te bestaan.

Op dezelfde manier, door de leiding van God en Zijn betekenisvolle Namen te volgen, kunnen geestelijke wezens, zoals engelen en jinn de vorm aannemen van een ander schepsel indien ze daarvoor Gods toelating hebben. Zij kunnen de gedaante van een mens of een dier aannemen. Vooral jinn kunnen zo de dieren besturen. Ook kunnen ze zelfs een mens onder hun invloed brengen. Dus, door het ontdekken van de Goddelijke Naam die iemand het vermogen geeft om verder door te dringen in dimensie van tijd en ruimte en de leiding aan te nemen van de geschikte Naam in deze kwestie, kan men met Gods toelating in tijd en ruimte reizen en dingen horen en zien die anderen niet kunnen horen en zien.

3. Buitengewone verschijnselen zoals telepathie en spiritisme

Dit is dus de derde methode, wijdverspreid in de wereld. Miljoenen mensen die geluk en vrede zoeken in een wereld waarin technologie en materialistische wereldvisies en tendensen de levens der mensen domineren, hun geest en hun verstand, wonen speciale bijeenkomsten bij om zogenaamde transcendente ervaringen mee te maken.

Sommige mensen zijn hier meer op ingesteld en hebben de vermogens om met buitengewone, bovennatuurlijke verschijnselen om te gaan. Bijvoorbeeld een vrouwelijk medium, Madame Gibson voorspelde de deling van Indië in 1947 en de moord op John Kennedy (President der V.S.) Op dezelfde manier vertelt Fenni Bey uit Ordu, Turkije, die aan het front van Medina vocht tijdens de 1e W.O. het volgende:

'We werden in Medina belegerd. Ik was niet in staat om contact op te nemen met mijn familie in Istanbul. Op een nacht zag ik in een droom vuur en rook in mijn huis. 's Morgens riep ik een soldaat bij mij, die een medium was. Ik zei hem van in trance te gaan en naar mijn huis te reizen - ik legde hem uit waar dat was- zodat hij kon beschrijven wat hij zag. Hij voerde dit uit en beschreef: 'Ik heb het huis bereikt, op de deur geklopt en een oude vrouw met een hoofddoek kwam buiten met een kind in haar armen.' Ik zei tegen de soldaat dat hij de vrouw zou vragen of er iets mis was in het huis. Hij antwoordde: 'Ze zegt dat uw vrouw gisteren is gestorven.'

Spiritisme is een der meest wijdverspreide bovennatuurlijke activiteiten tegenwoordig. Voor dat ik meer uitleg geef wens ik te verduidelijken dat mijn bedoeling van het vermelden van zulke verschijnselen erin bestaat van te benadrukken dat het bestaan niet tot de materie is beperkt. Integendeel: zoals met een boek of een geschrift waarvan de betekenis de belangrijkste bestaansreden is, is het metafysische, het spirituele of het immateriële de essentie van het bestaan. Materie is toevallig en een wijzigende voorwaarde om het immateriële te uiten. Het is waar dat sommige grote heiligen zoals Muhyi ad Din Ibn al Arabi met de geesten der doden hebben gesproken en zelfs met de geesten van hen die nog moeten geboren worden. De geesten van alle menselijke wezens werden geschapen lang voor dat de eerste mens ter wereld kwam en de geest van iedere mens wordt in hem ingeademd als hij een ongeveer 6 weken oud embryo is in de baarmoeder. Zij die spiritisme beoefenen in de moderne wereld stellen zich in verbinding, niet zozeer met de zielen der doden dan wel met de ongelovige jinn en satans die aan hen verschijnen in de vorm van dode mensen met wiens zielen zij contact willen hebben.. Zo zijn er ook mediums die toekomstige gebeurtenissen voorspellen en meestal contact maken met de jinn van wie zij verslag hebben ontvangen. Zij geven dit dan door.

Jinn zijn een soort wezens die langer leven dan de mensen, in meer gebieden en dimensies actief zijn, in ruimere sferen van tijd en ruimte en die véél sneller handelen dan de mensen. Zij kunnen dingen zien die gewone mensen niet kunnen zien. Zij zijn nochtans niet in staat om de toekomst te zien en we zouden hun voorspellingen beter niet geloven zelfs als die soms juist blijken te zijn. Het is nu gekend dat de spionagediensten van de USA en de USSR met elkaar wedijverden in het trachten te gebruiken van bovennatuurlijke communicatiemethodes zoals telepathie. Zoals we later zullen uitleggen, zullen in een niet zo verre toekomst de wereldmachten jinn gebruiken in communicatie en vooral in geheime 'intelligence' activiteiten (spionage dus, opm.) Het is nochtans gevaarlijk om contact met jinn en satans te zoeken en trachten ermee te communiceren. Zij kunnen gemakkelijk de mensen onder hun invloed brengen en hun daden sturen. Bovendien, zoals gezegd, de spiritisten communiceren meestal met ongelovige jinn die aan hen verschijnen in de vorm van doden wiens zielen ze oproepen.

Een vriend van mij, die psychiater is vertelde mij:

‘Ik was uitgenodigd op een bijeenkomst waar met de geesten van doden werd gepraat, in een huis in Samsun, een provincie in N. Turkije. De jongste dochter van de familie schikte borden en brieven op tafel. Eén der aanwezige vrienden nodigde de ziel van zijn overleden grootvader uit. Na verschillende oproepen verscheen er een man. We vroegen hem met aandrang wie hij was en hij antwoordde: 'Satan'. We waren zéér verbaasd. Een tijdje later vroegen we hem waarom hij was gekomen zonder uitgenodigd te zijn. Hij schreef op de tafel, met de borden: Ik kom gewoon! Ik vroeg hem of hij in God geloofde en hij schreef: 'Neen!' Toen ik vroeg of hij in de Profeet geloofde, schreef hij opnieuw: 'Neen!' Ik begon hem enige verzen voor te lezen uit een boek waarin het bestaan van God werd behandeld. Als ik las: 'Een fabriek met bepaalde kenmerken, verwijst naar de ontwerper en bouwer.' schreef hij: 'Juist!' Maar als ik las dat het universum op dezelfde manier, met alle planeten en vooral de aarde, met alle planten en dieren erin, naar God verwijst, schreef hij 'Neen!' Dit ging zo enige tijd verder en toe begon ik hem voor te lezen uit de 'Jawshan al-Kabir', de grote bepantsering, een verzameling van smeekbeden aan God. Terwijl ik voorlas, begonnen de borden op tafel te bewegen. Ondertussen schreef hij: 'Stop met die onzin!' Als ik verder voorlas, kon hij het luisteren niet meer volhouden en verdween.’

Ook de vaststellingen van sommige dokters op het ogenblik van de dood van een patiënt zijn veelbetekenend. Zij bewijzen het bestaan van geesten en van geestelijke wezens. Wat Behdi Ruselman vermeldt in :'Ruh ve Kainat' (de geest en het universum) als een verslag van een dokter, komt helemaal overeen met de vaststellingen van een groep dokters uit Nederland, die in dagbladen werden gepubliceerd.

Een dokter vertelde: 'Mijn vrouw was ziek. Toen haar doodsstrijd begon, daalden twee vormen die op wolken geleken, neer in de kamer en zweefden boven haar hoofd. Ondertussen verscheen er een vorm die met mijn vrouw was verbonden in de nek, door een streng dat fladderde. Dit duurde zo 5 uur. Tenslotte brak de streng of touw af en de vorm, de geest, verhief zich en verdween. Dat ogenblik was het einde van het leven van mijn vrouw.

[1] Selim I, bekend als Yavuz was de 9e Ottomaanse sultan, werd geboren in 1470 en stierf in 1520. Hij besteeg de troon in 1512. Gedurende zijn kort bewind versloeg hij de Safawiden heerser Ismail in 1514. Hij veroverde het zuid-Oosten van Turkije tot aan Mosul (Niniveh) en Kerkuk. Door de Mamelukkenstaat te vernietigen, veroverde hij ook Syrie, Libanon en Egypte. Hij was één der weinige wereldveroverende heersers die in staat was om het Sinai-schiereiland over te steken. Hij was zeer gelovig, leidde een eenvoudig leven en schreef vele gedichten.

[2] Sultan Murad IV, 1612-1640, was een der grootste heersers van het Ottomaanse Rijk. Toen Baghdad tijdens zijn bewind werd veroverd door de Safawiden, stuurde hij eerst zijn grootvizier Hafiz Ahmed Pasha om de stad te heroveren. Toen die faalde, nam hij zelf het initiatief en heroverde de stad.

[3] Abd-al Aziz, 1830-1876 was de Ottomaanse sultan die regeerde van 1861 tot 1876. Toen werd hij afgezet en vermoord door de slagaders aan beide polsen overgesneden te worden. Hij was goedgebouwd en hield van worstelen, paardrijden en spotternijen. Hij nam ook aktief deel aan fijne kunsten zoals muziek, schilderen en beeldhouwen.
Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.