ელიგიათა შო ის დიალოგის დასაწყისი

ელიგიათა მსოფლიო პა ლამენტმა ( მპ) საუკუნის ყველაზე დიდი სესია 1999 წლის 1-8 დეკემბე ში სამხ ეთ აფ იკაში, ქალაქ კეიპტაუნში გამა თა, ოგო ც ცნობილია, პი ველი სესია 1893 წელს ჩიკაგოში, მეო ე კი ზუსტად ე თი საუკუნის შემდეგ, 1993 წელს კვლავ ჩიკაგოში გაიმა თა. სესიაში მონაწილეობდა სხვადასხვა ელიგიისა და აღმსა ებლობის დაახლოებით 8000 წა მომადგენელი, ომლებმაც მიიღეს მსოფლიო დეკლა აცია ზნეობის შესახებ.

ძიებანი საკაცობ იო პ ობლემების გადასაწყვეტად

ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ელიგიათა მსოფლიო პა ლამენტის თავმჯდომა ის, დოქტო ჰოვა დ სულკინის მოხსენება. მან აღნიშნა, ომ მე-20 საუკუნეში პი ველ და მეო ე მსოფლიო ომებთან ე თად, მოხდა მ ავალი დიდი თუ მცი ე ომი. ამ ომებს დაახლოებით 200 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწი ა. მეცნიე ებისა და ტექნოლოგიების განვითა ებამაც მ ავალი პ ობლემა წა მოშვა, ომელთაგან უმთავ ესი გა ემოს დაცვის პ ობლემაა. კაცობ იობამ, ომელიც ახალ საუკუნეში გადადის, გეზი კვლავ სულიე ტ ადიციებსა და ელიგიაზე აიღო. 21-ე საუკუნე მშვიდობის, შემწყნა ებლობისა და სიყვა ულის საუკუნე ომ გახდეს, ყველა ელიგიასა და მათ მიმდევ ებს დიდი პასუხისმგებლობა ეკის ებათ. ოგო ც კომუნისტუ უსეთში ნათლად გამოჩნდა, ელიგიუ ი წმენის მოსპობა სისასტიკითა და ძალის გამოყენებით შეუძლებელია. ჩვენ აგ ეთვე უნდა გავითვალისწინოთ ელიგიუ ი ომების ისტო იის გაკვეთილები და ა უნდა დავუშვათ 21-ე საუკუნის ცივილიზაციათა ომების ა ენად გადაქცევა. ამიტომ ყველას დიდი მოვალეობა გვეკის ება. უნდა შევინა ჩუნოთ განსხვავებულობა და ჩვენი სულიე ი ტ ადიციების სიძლიე ით მოვაგვა ოთ კაცობ იობის პ ობლემები და ვუმკუ ნალოთ მის ტკივილებს.

გა დატეხის დასაწყისი

კეიპტაუნში გამა თული სესია ამ მხ ივ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ოგო ც ჩანს, ყველა ელიგიისათვის გა დატეხის დასაწყისი იქნება. აქ ზუსტად ისე, ოგო ც გაე ოს მიღებული გადაწყვეტილებები მთელ მსოფლიოში გამოცხადდება და ვინც მის საწინააღმდეგოდ იმოქმედებს ან დაა ღვევს მას, საე თაშო ისო საზოგადოებ იობის წინაშე გაიკიცხება და დაიგმობა. სესია გამსჭვალული იყო სამოქალაქო ინიციატივის სულისკვეთებით.

სესიის გასამა თავად კეიპტაუნი სპეციალუ ად შეა ჩიეს, მაგ ამ ა ა მხოლოდ იმიტომ, ომ სამხ ეთ აფ იკა ა ის ქვეყანა, სადაც შავკანიანები ცხოვ ობენ, ა ამედ იმიტომაც, ომ იგი ა ის ქვეყანა, სადაც ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ჩვენი საუკუნის ე თ-ე თი ყველაზე ბნელი, დიქტატო ული, ასისტული და მჩაგვ ელი ეჟიმი. წლების განმავლობაში ამ ქვეყნის მოსახლეობა დაყოფილი იყო ჯგუფებად ენის, ასისა და სა წმუნოების მიხედვით. ქვეყანას მა თავდა ასისტ თეთ კანიანთა ეჟიმი, ომელიც მოსახლეობის 13 პ ოცენტს წა მოადგენდა. თუ გავითვალისწინებთ, ომ სამხ ეთ აფ იკის ლეგენდა ულმა გმი მა მანდელამ საპყ ობილედ გადაქცეულ ქვეყანაში 28 წელი ციხეში გაატა ა, უფ ო ნათლად გავიგებთ ამ მჩაგვ ელი ეჟიმის ხასიათს. იმ უბნებში, სადაც თეთ კანიანები ცხოვ ობდნენ, ქალაქის განსაზღვ ულ აიონებში, ფე ადკანიანებს \"სპეციალუ ი საშვი\" სჭი დებოდათ.

მაგ ამ ადამიანუ ი ღი სებების, წმენის უფლებებისა და თავისუფლებების წინაშე ამგვა მა დესპოტიზმმა დიდხანს ვე გასძლო და 1994 წელს, მანდელას პ ეზიდენტად ა ჩევით, მას ბოლო მოეღო. დადასტუ და, ომ ძალადობით, ჩაგვ ით, ტე ო ითა და სისასტიკით შეუძლებელია ადამიანის უფლებების, თავისუფლების და ელიგიუ ი წმენის მოსპობა. მეო ე მხ ივ, სესიის ე თ-ე თი მთავა ი ამოცანა იყო, განეხილა, თუ ა წვლილი შეუძლიათ შეიტანონ ელიგიებმა კაცობ იობის მშვიდობის საქმეში.

მანდელა: ჩემმა წმენამ გამაძლებინა

მანდელამ, ომელმაც სესიის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო, ელიგიუ ი წმენის საკითხზე საყუ ადღებო თეზისები წა მოადგინა. მან განაცხადა: \" ელიგიუ ი წმენა ომ ა მქონოდა, ამდენ ძალადობასა და წამებას ვე გავუძლებდი. ჩემი მებ ძოლი სულისთვის მამოძ ავებელი ძალა ჩემი წმენაა. სხვაგვა ად ომ ვთქვათ, დღეს ომ აქ ვა და თქვენ მოგმა თავთ, ეს ჩემი ელიგიუ ი წმენის შედეგი და ღვთის წყალობაა, ამგვა ი წმენის გა ეშე ადამიანუ ი წამების გადატანა შეუძლებელი იყო. მ ავალი ჩემი ამხანაგი, ვისაც ასეთი წმენა ა გააჩნდა, გატყდა და დაიღუპა\". მანდელამ ყუ ადღება გაამახვილა ელიგიის ოლზე: \" ოდესაც საპყ ობილეში ვიყავი, გა ე სამყა ოსთან კავში ი გაწყვეტილი მქონდა, თუმცა მუსლიმანუ ი, ქ ისტიანული და ებ აული აღმსა ებლობის მო წმუნე ადამიანებმა და ჯგუფებმა მა ტო ა დაგვტოვეს, მათი წყალობით ციხიდან გამოწ თობილი ადამიანები გამოვედით. ამიტომ ელიგიებსა და მო წმუნე ადამიანებს დიდი მოვალეობა და პასუხისმგებლობა ეკის ებათ, ომ 21-ე საუკუნე კონფლიქტების საუკუნე კი ა უნდა იყოს, ა ამედ საუკუნე, სადაც მშვიდობა იქნება გაბატონებული. ამის გამო ამ პა ლამენტის სესიის მნიშვნელობა უფ ო იზ დება\".

ფეთჰულაჰ გიულენი, მანდელა და დალაი ლამა

მანდელას სიტყვას სესიის ყველა მონაწილე ფეხზე ადგომითა და ტაშით შეხვდა. მეო ე ლიდე ი, ომელმაც მანდელას მსგავსი ყუ ადღება დაიმსახუ ა, იყო მსოფლიოში ცნობილი ტიბეტელი ბე ი დალაი ლამა. დალაი ლამამ განსაკუთ ებით დასავლელი ახალგაზ დებისა და ჯგუფების ყუ ადღება მიიპყ ო. მან ილაპა აკა იმ მისიაზე, ომელიც ელიგიებმა უნდა შეას ულონ ახალ ათასწლეულში, ხაზი გაუსვა ელიგიებსა და ცივილიზაციებს შო ის დიალოგის მნიშვნელობას.

ფეთჰულაჰ გიულენი ავადმყოფობის გამო სესიის მუშაობაში პი ადად ა მონაწილეობდა, მაგ ამ სესიის სახელზე გამოგზავნილი წე ილითა და მოხსენებებით ისეთივე ყუ ადღება დაიმსახუ ა, ოგო ც მანდელამ და დალაი ლამამ. Mმან გამოგზავნა ე თი მისასალმებელი წე ილი და ო ი მოხსენება. ჩემი წმენით, ფ. გიულენმა ამით გამოხატა, ომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და მხა ს უჭე ს, ე თი მხ ივ, სესიის მუშაობას და, მეო ე მხ ივ, ზოგადად ელიგიებსა და ცივილიზაციებს შო ის მშვიდობასა და დიალოგს. ალბათ, ამიტომაც იყო, ომ სესიის მონაწილენი ოგო ც მისასალმებელ წე ილს, ასევე მოხსენებებს დიდი ინტე ესით შეხვდნენ. დასავლეთის სამყა ო მას იცნობს ა ა მხოლოდ ცოდნისა და განათლების კე ებით, სასწავლებლებით, ა ამედ \"მშვიდობისა და შემწყნა ებლობის\" შესახებ თავისი შეხედულებებით, ომელსაც იგი აგებს სიყვა ულის, ლმობიე ების, დიალოგის, შემწყნა ებლობის, უ თიე თგაგების და სამა თლიანობის საფუძველზე. დასავლეთის წა მომადგენლებს მეხსიე ებაში განსაკუთ ებით ღ მად ჩა ჩათ იმიჯი მუსლიმანი მეცნიე ისა, ომელიც პაპს შეხვდა და ვატიკანში დიდი პატივისცემით მიიღეს.

მიუხედავად პოზიტიუ ი საქმიანობისა, ომელიც ფ. გიულენმა წამოიწყო, მას ა სცნობდნენ, ანდა მცდა ად წა მოგვიდგენდნენ ჩვენს ქვეყანაში. მით უფ ო საყუ ადღებოა ის ინტე ესი, ომელიც მას მიმა თ საე თაშო ისო საზოგადოებ იობამ გამოიჩინა.

ფეთჰულაჰ გიულენი თავის მისასალმებელ წე ილებში ახალი ათასწლეულის დადგომას ახალ იმედებს უკავში ებს, ადამიანი იმედით ცოცხლობს, იმედის შვილია, იმედი კი წმენაშია, ყოველი ზოგადსაკაცობ იო ღი ებულება წმენიდან იღებს სათავეს, ადამიანები უნდა აღვზა დოთ სიკეთის ქმნის მისწ აფებით, ისლამი, ქ ისტიანობა და იუდაიზმი ე თი საე თო ფესვიდან მომდინა ეობენ, მათ ე თი და იგივე ფუნდამენტუ ი პ ინციპები გააჩნიათ. ამდენად, ელიგიებს შო ის დიალოგის დაწყებამ, ომელშიც ინდოეთისა და ჩინეთის ელიგიებიც მონაწილეობენ, უკვე პი ველი დადებითი შედეგები გამოიღო.

ამჟამად, საინფო მაციო და სატ ანსპო ტო საშუალებები ძალზე განვითა ებულია. ადამიანები და ე ები ე თმანეთზე ა იან დამოკიდებული, ამაც, თავის მხ ივ, მათი უ თიე კავში ების გაფა თოება გამოიწვია. პი ოვნება წინა პლანზე უფ ო მეტად გამოდის, აც აუცილებელს ხდის ქვეყნებში დემოკ ატიული მმა თველობის დახვეწას, იმ მიზნით, ომ საზოგადოების უფლებები პი ოვნების უფლებებზე იყოს დაფუძნებული.

იბ აჰიმ ოზდემი ი

ახალი ხიდი, 2002 წელი (2)

Pin It
  • შეიქმნა - ზე.
საავტორო უფლება © 2024 ფეთჰულლაჰ გიულენი ვებ საიტის. ყველა უფლება დაცულია.
fgulen.com არის შეიცავს წყაროს Fethullah Gülen, ცნობილი თურქი მეცნიერის და ინტელექტუალური.