Nový muž a nová žena

Fethullah GülenHistorie nás přivedla na práh nového věku, který je otevřen projevům Boží laskavosti. Navzdory pokroku ve vědě a technologii, či zároveň s ním, prožíváme již dvě nebo tři století ve jménu obnovy, oddanosti novým hodnotám a spekulativním fantaziím prolamování tradičních hodnot. Naší nadějí, podpořenou slibným vývojem, je, že se příští století stane dobou víry a morálky, dobou, která bude svědkem obrození věřících.

Mezi nestálými davy, které nedokáží myslet logicky, se objeví nový typ lidí. Ti se spolehnou na rozum a zkušenost, ale stejný význam budou připisovat také svědomí a inspiraci, jako to činili lidé před nimi. Dosáhnou dokonalosti ve všem, nastolí rovnováhu mezi tímto světem a světem příštím, zasnoubí svá srdce svému rozumu.

Jejich příchod nebude snadný. Každé zrození je bolestivé, ale tento požehnaný zrod se jednou uskuteční a dá světu nové, skvělé pokolení. Tak jako se déšť spouští z pomalu se plnících mraků a voda vyvěrá z podzemí, tak se květy této generace jednoho dne objeví mezi námi.

Tito noví lidé budou lidmi integrity, kteří svobodni od vnějších vlivů dokáží jednat nezávisle na ostatních. Žádná pozemská síla je nedokáže spoutat, žádný módní ismus je nesvede z jejich cesty. Budou skutečně nezávislí na všech pozemských silách, budou myslet a jednat svobodně, protože jejich svoboda bude úměrná jejich službě Bohu. Spíše než na napodobování ostatních budou spoléhat na původní dynamiku vyrůstající z hloubky historie a svou schopnost soudu spojí s vlastními původními hodnotami.

Budou myslet, zkoumat, věřit; budou přeplněni duchovním potěšením. Když budou stavět svůj vlastní svět, využijí všechny možnosti moderních technologií, ale neodmítnou hodnoty tradiční a spirituální. Když jsou totiž změny a reformy založeny na trvalém a univerzálním, mohou být přijaty s nadšením. Jinak vznikají jen spekulativní fantazie, jakkoli přitažlivé svou novostí a modernitou.

Nový muž a žena budou stát na pevných základech a vždy hledět k budoucnosti, aby ozářili temnotu, která halí svět. Budou oddaně milovat pravdu a budou důvěryhodní, a aby pravdu kdekoli na světě podpořili, budou připraveni opustit své rodiny a domovy, bude-li to nutné. Bez závislosti na věcech tohoto světa, pohodlí nebo luxusu, využijí nadání, které jim svěřil Bůh, ve prospěch lidstva a šťastné budoucnosti. Budou neustále hledat pomoc Boha a učiní vše, aby budoucnost ochránili před záhubou tak, jako pták chrání svá vejce. Celý jejich život bude zasvěcen cestě pravdy.

Aby mohli komunikovat s dušemi a srdci lidí, budou tito noví muži a ženy využívat i média a usilovat o ustavení nové rovnováhy spravedlnosti, lásky, respektu a rovnosti. Moc podřídí právu a nikdy se nedopustí diskriminace kvůli barvě nebo rase. Tyto nové lidi budou spojovat hluboká spiritualita, široké vědomosti, zdravé myšlení, vědecké nadšení a uvážlivý aktivismus. Nikdy nebudou spokojeni s tím, co vědí, a stále budou své poznání zvyšovat: poznání sebe samých, přírody a Boha.

Vybaveni morálkou a ctnostmi, které je činí pravými lidmi, budou altruisty, kteří přijímají lidstvo s láskou a jsou připraveni obětovat sebe samé pro dobro ostatních. A jako usilují přizpůsobit sebe samé univerzální ctnosti, budou se vždy snažit osvětlit cestu ostatním. Budou bránit a ochraňovat to, co je správné, a snažit se bojovat proti zlu.

Tito noví lidé budou věřit, že Všemocný jim dal život, aby Jej poznali a uctívali. Aniž by rozlišovali mezi knihou vesmíru (kterou se projevují překrásná jména Boží[1], a která je proto znamením Jeho, Jeho činů, cestou vedoucí k Němu) a Svatými písmy (překlady knihy vesmíru), uvidí vědu a náboženství jako dvě manifestace jednoho.

Nikdy nebudou hledět zpět. Sami netouží po činech, je to dynamika historie, která pro ně vytváří a formuje události. Tito noví lidé dobudou duše, myšlenky a srdce svá i srdce ostatních a objeví nepoznané. Každý okamžik, který nevyužijí jako krok do hloubek své duše a vesmíru, bude pro ně promarněný. A jak budou svou vírou a znalostí odstraňovat závoje zakrývající skutečnost, stanou se ještě nedočkavějšími budoucnosti, která přichází. S poselstvím a odpovědí z nebes, země a moří budou pokračovat na své cestě, dokud se nenavrátí ke svému Stvořiteli.

[i] Jedná se o soubor 99 Božích jmen, stým jménem je Alláh, která se vyskytují v Koránu. Vyjadřují nedělitelné Boží vlastnosti a při různých příležitostech mohou být v závazném pořadí odříkávány jako jedna z forem soukromé zbožnosti.
Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.