Расовият проблем

Проблемите, които Пратеника на Аллах решил в своето време, днес все още са актуални. А бъдещите проблеми остават въобще недокоснати. Например в далечно бъдеще тъмнокожите ще създадат големи неприятности на цялото човечество. Този огромен проблем е като стрела, сложена на тетива, и е кошмар за онези, които усещат това.

Защо? Защото дори и в ХХI в. отношението към чернокожите все още е нечовешко. В Южна Африка хората биват унижавани заради цвета на кожата си. В Америка чернокожите не се допускат до важни постове. Във Франция и Германия те биват малтретирани и се потъпква достойнството им. Ала Пратеника на Аллах е решил този проблем чрез нежния полъх на своето послание. Да, според принципите, утвърдени от него, хората са равни като зъбите на гребена. Нито арабинът превъзхожда персиеца, нито персиецът - арабина.337 Ако за водач бъде назначен дори и някой абисински роб, всеки е длъжен да му се подчинява.338

Но за разлика от високопарните фрази, използвани в различни декларации Пратеника на Аллах е намерил реално решение на този проблем, така че роб като Билял, Аллах да е доволен от него, е бил възприеман като господар. По този повод халифът Омар, Аллах да е доволен от него, казва следното: "Билял е наш господар. Той е освободен от господаря ни Ебу Бекр."339

Зейд ибн Харисе, Аллах да е доволен от него, също бил чернокож роб. Той е преминал в ръцете на Пратеника на Аллах като роб. Пратеника на Аллах го освободил, след което го осиновил. През онази епоха това било акт, който хората трудно можели да възприемат. Най-достойният човек сред хората, Пратеника на Аллах, осиновявал чернокож роб и го правел свой наследник.340 По-късно назначил сина му за командир на армията, сред която били и сподвижници като Ебу Бекр, Омар, Али и още много други благородни личности.341 Освен това той венчал Зейд за благородната Зейнеб бинт Джахш, Аллах да е доволен от нея, която била достойна да стане съпруга на Пророка.342 Пратеника на Аллах ценял високо както Зейд, така и сина му Усаме. Веднъж синът на халифа Омар, Аллах да е доволен от него, Абдуллах, го попитал: "Татко, с какво аз съм по-долу от Усаме и с какво той ме превъзхожда, та му плащаш по-висока заплата от мен?" Халифът отвърнал: "Сине, не знам дали той те превъзхожда с нещо, или не, но знам едно - Пратеника на Аллах обичаше неговия баща повече от твоя и обичаше Усаме повече от теб." Сиреч в името на тази обич аз издигам и отдавам по-висока почит на Усаме, Аллах да е доволен от него.343

Да, назначаването на Зейд ибн Харисе за командир на войската при наличието на най-благородната личност сред курайшите Джафер ибн Ебу Талиб наистина е било голямо събитие. Важно е не само да се говори за даден проблем, но и да се намери решението му.

Както вече стана дума, единственото решение на проблема, свързан с чернокожите, които представляват потенциална заплаха за всички хора в бъдеще и може да проявят силна агресия, е отношението към тях да бъде съобразено с принципите на исляма, без да се губи време. Човечеството трябва да опита и този начин, преди стрелата да бъде изстреляна от тетивата.

Всички хора се раждат свободни и никой няма право да ги поробва. "О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, сведущ."

(Всички хора произхождат от Адам и Ева, и имат майка и баща. В този смисъл е неуместно да се гордеят със знатно родословие. Истинското превъзходство се крие в богобоязънта.) (49: 13).

337 Müsned, 5/441.
338 Müslim, İmare, 37.
339 İbn Hacer, İsabe, 1/165.
340 İbn Hacer, İsabe, 1/564.
341 Müslim, Fezailü's-Sahabe, 63.
342 İbn Hacer, İsabe, 1/564.
343 İbn Sa'd, Tabakat, 4/70; İbn Hacer, İsabe, 1/564.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен