Личностно оповестяване

Пратеника на Аллах отдавал огромно значение на личностното оповестяване. Той знаел, че до една-две години всички в Мека ще приемат святата вяра, но въпреки това приемал Халид ибн Уалид и Амр ибн ал-Ас с особена почит и любезност. Да, той изпратил хора да ги посрещнат и когато Халид протегнал ръка, Пратеника я приел и казал: “Чудех се как толкова умен чевк като Халид може да бъде сред неверниците. Аз вярвах, че един ден ще дойдеш и ще станеш мюсюлманин.”[1]  Тези думи били най-прекрасните които някой може да чуе. Амр ибн ал-Ас също хванал ръката на Пророка и не я пускал: “Пратенико на Аллах, помоли се за мен, Аллах да опрости греховете ми!” Пратеника на световете се обърнал към него с думите: “Не знаеш ли, че всички предишни грехове се опрощават на онзи, който приеме исляма... И човек става пречист, сякаш е новороден.”[2]

Да, Пратеника на Аллах спечелил сърцата на много хора, те вървели след него и приемали масово неговата религия. Тази тенденция продължава до днес. Вярваме и смятаме, че святата мисия на Последния Пратеник ще продължи до Съдния ден.

Днес в целия свят и най-вече в Европа много хора приемат исляма. И много скоро не ще остане място, където да не се чува призив за молитва езан и хората ще встъпват в тази религия на групи. Хората, проповядващи исляма, не ще оставят място, където да не отидат, и като изпълняват тази задача, ще се обръщат към всички с обич и състрадание.


[1] İbn Kesir, el-Bidaye, 4/273; Kenzu’l-Ummal, 13/374.
[2] İbn Kesir, el-Bidaye, 4/271.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен