Душата, ангелите, джиновете и дявола

1. Съществуването на тези създания е доказано с твърденията на Свещения Коран и изявленията на нашия Пророк, Аллах да Го благослови и с мир да Го дари

Всички доводи, които доказват, че Свещения Коран е слово на Аллах (да Му се слави името) и всички документи, които доказват, че Хз. Мухаммед (Аллах да Го благослови и с мир да Го дари) е пророк, същевременно са документи и доказателства за съществуването на душата, джиновете, ангелите и дявола. Тези, които не отричат едното твърдение, не могат да отрекат другото, защото въпросите, които се отнасят за тях, се разглеждат и в Свещения Коран, в свещените слова на нашия Пророк (Аллах да Го благослови и с мир да Го дари) и тяхното съществуване е потвърдено с безспорни аргументи.

Дори и да няма никакви други доказателства относно съществуването на ангелите, джиновете и дявола, напълно достатъчно е казаното от Пророка на двата свята (Аллах да Го благослови и с мир да Го дари) и от Свещения Коран както по много други въпроси, така и по този въпрос, тъй като в продължение на цели четиринадесет века не е отречена и обявена за лъжа нито една дума на Корана и на Расуляллях1, нито пък е доказано противното. Ние виждаме, че още преди четиринадесет века Свещения Коран не е пропуснал да отбележи във вид на извлечение или препис почти нито един от неотменните и неоспорими закони и открития на науката. В такъв случай трябва да приемем, че съществуването на ангелите и джиновете е толкова безспорно, колкото правотата и твърдението на Корана и на нашия Пророк (Аллах да Го благослови и с мир да Го дари). Тези, които не вярват и отричат тези неща, изпадат в това крайно учудващо и непонятно разбиране само поради гордост, упоритост, предубеденост и враждебност към Свещения Коран и Исляма.

2. Обстоятелството, че ние не виждаме тези създания, не е доказателство за тяхното несъществуване

В сравнение с всички други същества в природата човекът притежава безкрайно слабо зрение. Следователно той не може да отхвърли това, което не вижда. На този свят има неизброимо много създания, които човек не вижда, но знае, че те съществуват. Много от въпросите, които довчера са били тайна за нас, днес вече са известни. Но тъй като създанията, които познаваме, са ни отворили вратите към много други неизвестни създания, ние сме длъжни отново да опънем платната и да потеглим към все още неизвестни нам същества, които са предмет на настоящата тема.

3. Тези същества, за които става дума, са извън сферата на нашето зрение и обсега на нашите наблюдения и познания

Духовете, ангелите, джиновете и дяволът са извън границите на нашите възможности и ние не сме в състояние да ги виждаме. С нашите органи сме в състояние да виждаме само ония неща, които са в границите на нашите възможности. Всъщност дори и мерките за измерване се изменят според особеностите на битието. Така например мерките за тежест и гъстота не са еднакви. Положението на този, който се опитва да установи температурата на огъня, без да посегне с ръка или без да употреби термометър, не се различава от положението на онзи, който се опитва да види и да хване отвъд физически невеществени същества с веществени средства. И двамата са тръгнали по погрешен път към целта, която искат да постигнат.

4. Душата на човека, който е един малък свят, се чувства също като ангел в големия свят

В света господстват душата и същността, а не материята и създадените неща по-късно в определено време И първоначално е сътворена антиматерията, а не материята. Най-напред са създадени шаблони за светлината, душата и материята. Това е така за всички съществуващи неща от най-малкото до най-голямото и създадените неща по-късно в определено време се структурират според шаблоните.

В света господстват съдбата, математическата мярка, планът и програмата. Благодарение на законите и на неизменно съществуващите принципи и по силата на тези принципи тече всичко, всяко нещо се оглежда, съблюдава и пази. Успоредно с това зад видимите неща се съзират някакви невидими сили.

Така например, ако ние разбирахме езика на семето на дървото и ако то разбираше нашия език (не е изключено и да го разбира), на зададения от нас въпрос: “Какво желаеш да станеш?” то непременно би отговорило: “Дърво.” Нито смяната на сезоните, нито преместването му на друго място не е в състояние да опровергае думите му, защото неговото превръщане в дърво е закон. В състояние ли сме ние да обясним този закон, по силата на който от това семе израства дърво? Не. А можем ли да отречем неговото съществуване? Не, разбира се.

Вятърът и ураганът притежават невидима за нашето око изящност и сила, способна да изкоренява дърветата, да ги подеме, да вдигне и да отнесе покривите на постройките. Нима ние, въпреки подобните стотици пакости, причинени от ветровете, ще вземем да отречем силата, която те притежават, само защото не сме в състояние да видим тази сила с очите си?

Електричеството, когато е свързано с дадена система, след натискане на копчето за включване, без разлика от кого, веднага влиза в действие и задвижва цяла гигантска фабрика с нейните мощни машини. Каква голяма сила притежава електричеството ние разбираме само по резултата на действието му. Досега никой не е могъл да види с очите си силата на електричеството. Но никой, освен наивниците, които казват, че не са видели силата на електричеството, не отрича съществуването на тази сила.

Това се отнася и за закона за привличането и отблъскването, който не се отрича от никого по цялото земно кълбо. Порядъкът и хармонията във вселената се поддържат благодарение на съществуването именно на този закон, чиито резултати се виждат, макар че самият закон не може да се види по никакъв начин.

Ние имаме възможност да разширим числото на примерите, подобни на тези, но в края на краищата битието и явленията ще ни кажат следното: “Господине! Ти се вкопчи за нас и не искаш да ни оставиш на мира. Ние не сме нищо друго освен една дантелена завеса и само изпълняваме дадените ни заповеди. И ние имаме стоящи над нас зрители, които ни контролират. Това са духовете и ангелите. Вие сте като надвесили се клони над нашия свят, които ни наблюдават. Но трябва да знаете, че истинската сила принадлежи на духовете и на ангелите, а онова, което се вижда у тях - на Всевишния Аллах. Да! Не забравяйте, че човекът, който е един микросвят, се съблюдава от душата, а макросветът - от ангелите!...

5. Вселената е създадена всецяло за живите, съзнателни същества

Материята служи на живота, а не животът на материята. Ако речем да изследваме последователно всичко съществуващо, като започнем от земята до въздуха, от въздуха до слънцето и ветровете, от тях - до всички действащи във вселената закони и до осъществяващите се с тези закони и правила хармония и ред в света, ще видим, че всички те са създадени да осигуряват условията, необходими за живота на живите същества и особено на съзнателните живи същества. Във вселената няма разточителство и разхищения. Ако не беше създаден животът в нея, всички усилия и разходи за нейното сътворяване щяха да бъдат безполезни и безсмислени, защото без да има живот, не би имало никакъв смисъл нито богатството, нито предназначението на богатството. Ако имаше живот, но нямаше съзнателни същества, тогава животът щеше да е безцветен и безличен. Вселената е създадена за живота и за притежаващите съзнание същества. Също така, щом нашият малък свят гъмжи от съзнателни създания, хиляди пъти по-големите от него звезди със сигурност са населени също така със съзнателни същества, в техните си условия, които няма да са други освен ангелите, джиновете и духовете.

6. Животът не е зависим от материята

Ако животът зависеше от материята, слонът и носорогът би следвало да бъдат по-бързи и по-врътливи от бълхата. И най-тънкия, най-силния усет би следвало да притежава не мухата, а планината. Докато Еверест не помръдва от мястото си, една птица е в състояние да превърне света в своя малка градинка. Това означава, че материята е неподвижна, а духът и душата са активни. Животът е съдържание и живец, а материята - негова обвивка и кора. Тя не е нищо друго освен слуга на живота. Следователно основното не са видимите, а невидимите неща.

7. Не можем да приемем, че явленията в живота са зависими от въображаеми закони

Един въображаем и условен закон, какъвто е законът за земното притегляне, не може да понесе исполинските материални кълба на гърба си. Не можем да пренебрегнем задачите и функциите на мозъка, чийто подпис е положен върху хиляди неща и да ги приписваме на видимите химически реакции. Следователно ние сме задължени да приемем съществуването на ангелите, в чиито ръце са законите, и също така на душата, която командва мозъка. Приписването на всички тези неща на въображаеми закони и на разлагащата се и отиваща си материя, пренебрегвайки действително съществуващите ангели и душата, не може да бъде разумно решение.

8. Налице са много събития и случки, които допринасят за изясняването на въпросите, свързани с ангелите, джиновете и духовете

Светът гъмжи от живи същества, всяко едно от които притежава органи, пригодени към условията на средата, в която живее. Някои пребивават на сушата, други - в моретата, и т.н. и притежават съответни органи, пригодени към дадената среда. Те са лишени от възможността да напускат своята среда и да прескачат в друга, към която не са пригодени. Човекът не може да живее при условията, в които пребивава една мъничка колкото игла рибка, каквито и специални приспособления да притежава. По изключение може да изтрае известно време, ако се въоръжи със съответстващ за средата специален апарат.

Около нас живеят хиляди различни същества, някои от които са подслонени в ледове, други са се пригодили към условията на пустинята, някои се снабдяват с кислород от въздуха, някои - от водата, едни се хранят с растения, излезли изпод земята, други се хранят със самата земя, едни се влачат по земята, други размахват криле в простора, трети плуват във водата и т.н.

Да, в този малък свят, който в сравнение с някои системи представлява нещо по-мъничко от една точица дори, пребивават хиляди същества, които живеят по най-различни начини. Как ли живеят съществата, пребиваващи в много по-големи от нашето земно кълбо звезди, където условията са съвсем различни? Дали на слънцето и големите звезди, системите и планетите не живеят пригодени за техните условия същества? Един веднага даден отрицателен отговор “не” без съмнение ще бъде заблуждаващ, защото до този момент човечеството все още не е проникнало в нито едно от тях, за да проучи съществуващите там условия. Между отговора на тези, които проникват до дъното на океана и твърдят, че не са виждали живи същества там, и отричането на възможността да има живот на другите планети няма никаква разлика. Както в моретата има живи същества, които живеят, без да се удавят, така е възможно да живеят дори и в огъня същества, без да изгарят. За подобно живо същество най-удобно място би било не нашият свят, а слънцето и подобните нему звезди. Още повече, че дори в нашия свят съществуват мнозина, които поради душевната си сила оказват съпротива срещу изгарянето си от огъня. Следователно никак не е правилно да сравняваме условията за живот само с условията на нашия свят и да стигаме до извода, че на другите звезди не съществуват съзнателни същества.

Ако подхванете разговор с някой химик, ако беседвате с физик, астрофизик, ако разменяте мисли върху свързаните с медицината въпроси или се впуснете в размисли по тях с някой медик, пред вас ще изникнат какви ли не недопустими области, какви ли не условия на живот и какви ли не изпълнени с авантюри пътешествия...

Ако не сте запознати с тези въпроси, или ако не сте достигнали най-високото стъпало на познанията по тях, дори и да не приемете казаното от тях, не бива веднага да го отричате, защото събеседникът ви е специалист по тях.

Ако трябва да свържем въпроса с нашата тема, ще трябва да подчертаем, че има хиляди и стотици хиляди специалисти в тази област, които лично са живели и видели света на ангелите или са слушали разказите на виделите ги за тях.

Не трябва ли поради това да се вярва на хората, които ни говорят по тези въпроси, или най-малкото - да не им се възразява?

9. В нашия свят съществува живот, но не е изключено да има живот, макар и по-различен от нашия, и на другите звезди

Представете си един султан, който притежава безчислени неповторими съкровища, а също така нямащи равни на себе си чудни произведения на изкуството. Този султан решава да построи един цял град от дворци и нарежда на единия ъгъл на този град да се построи една малка къщичка, която по нищо не се различава от една обикновена бедняшка хижица. Вие сте свидетели на необикновено оживление в нея. Тя има всички разнообразни условия за един пищен живот, притежава различни съдини, които непрестанно се пълнят с гозби и се изпразват. Обръщаме погледа си към дворците, но не виждаме никакви хора. На какво се дължи това, че в тях няма никакъв живот? На нашето слабо зрение ли? Или на обстоятелството, че дворците са безлюдни? А може би на това, че обитателите им са се скрили от нас? Тази гледка с хиляди празни дворци и тази хижичка, пълна с непрестанно влизащи и излизащи хиляди души, не е за възприемане от човек, който има мозък в главата си. В такъв случай излиза, че или нашите очи не могат да видят обитателите на дворците, или, че те са ги напуснали и са се скрили на други места.

Нашият свят е тази хижа, която е посочена в горния пример, а вселената е онзи великолепен град. И звездите са онези дворци.

Може ли един човек, който наблюдава нашия потънал в светлини пъстър свят, да си представи, че великолепните дворци - звездите, са безлюдни и пусти? Не, там също би следвало да има живот и обитателите му да са съзнателни същества. Това, че ние не ги виждаме, се дължи на нашето слабо зрение или на факта, че са се скрили по незнайни за нас причини.

Всъщност ние гледаме и на самото земно кълбо като на живо същество. Да, нашият свят се надзирава и управлява от ангелите. Това правило е в сила за всички небесни тела...

10. Както славеите в градините на нашия свят възхваляват неговите красоти, така и славеите в градината на вселената възпяват нейните красоти

Вселената е пълна със славеи, които възпяват нейните красоти. Те, както и славеите в градините на нашия свят, накацали върху звездните цветя на небесната градина, огласят околностите със своите изобилстващи с възхищения, възхвали и благодарности песни. Периодично си избират местенце за гнездо, от което наблюдават до самозабрава и възхваляват и благодарят на могъщия Аллах. А понякога поднасят на Всевишния хвалебствията на огромната галактика. Те вечно са поставени в услуга на Аллах, крепят се на краката си и живеят само със слугуване на Всевишния!...

Това са духовете и ангелите – и те са моделирани за служба на Създателя си.

11. Съществуването на духовете е провъзгласено от пророците и светците; философите и хората на науката са потвърдили това

Доказателството, че съществува само едно от тези създания, е равносилно на доказателството, че съществуват всичките.

Това е така, защото след констатацията, че даден човек или няколко души притежават бъбреци, се създава убеждението, че всеки човек има бъбреци. Също така, след като се посочи един-единствен екземпляр от някакъв вид непознато животно, ние се убеждаваме, че на земното кълбо съществуват животни от този вид...

Обаче съществуването на хиляди ангели, духове и джинове, които са предмет на нашата книга, е потвърдено също така от хиляди души. Сто двадесет и четири хиляди пророци, които не са лъгали нито веднъж в живота си, и милиони светци, а и други хора, чийто брой възлиза на горепосоченото число, са виждали хиляди пъти ангели, духове и са разговаряли с тях. Предавали са разговорите и мислите, които са разменяли с тях, и разказаните неща, много от които са записани, са достигнали до наши дни. Може ли да се допусне, че остава място за съмнение и колебание, че съществува реална възможност за постигане на споразумение между стотици и дори милиони хора, които са живели през различни времена и на различни места, за поддържане на една лъжа?

Може ли да се нарече човек този, който проявава колебание и съмнение по един такъв въпрос?

Фактът, че стотици философи и хора на науката, които вървят винаги в крак с ума, са се уверили и са приели за истина съществуването на тези същества, след като са се запознали лично или чрез разказите на други си струва да се разгледа този въпрос...

12. В същината на човека са залегнали два полюса Мелек (ангел) и Шейтан (дявол)

Вече подчертахме, че всяко нещо в природата се изявява чрез своята противоположност. Следователно може да се каже, че срещу поощряващите и превъзнасящите благотворителността мелеци (ангели) в света застават възхваляващите и поощряващи злините дяволи, съществуването на които е необходимо.

Аллах, да Му се слави името, притежава абсолютно обаяние и съвършенство, обича красотата, добрите и справедливите дела, не проявява търпимост към лукавщината и злото, макар че те са създадени от Него... Има едно същество, наречено шейтан (дявол), с отровно като закум сърце, което е източник, сърцевина, поощрител, разкрасител на злините, които се втълпяват чрез внушения във въображението на хората, прелъстява ги и предизвиква Аллах да създава злини. Дяволът не твори нищо и не е в състояние да твори. Единствено Аллах (да Му се слави името) е в състояние да твори и доброто, и злото. Но Аллах не е склонен към злините и да постъпва жестоко и несправедливо към рабите си, с други думи, не може да върже ръцете на рабите си и да ги заставя насила да вършат грехове. Сътвореният от Аллах разумен, здрав и читав човек се поддава на хитрините и разкрасяванията на дявола, превръща се в слабохарактерен, слабоволен човек, който започва да върши злини. Злината, сътворена от Аллах (да Му се слави името), е именно тази злина, която човек върши по своя собствена воля.

Както хората казват “като ангел” за онези добродетелни хора, притежаващи всички положителни черти, така и за онези низки, потайни хора, които с хищничеството си срамят дори хиените и винаги са готови да вършат низости, които изпитват наслада от несправедливите си деяния и застават начело на всички злини, се казва “като дявола”. Израз на какво е това сравнение? Плод на въображението ли е? Хората са открили много общи черти между себе си и животните, които са влезли в терминологията на народа при правене на сравнения. Проявете например интерес към названието “човек”, дадено от Alexis Carrel за европееца. Както е казал един възвишен писател, ако бъдем подложени на онова, което прави шивачът при обръщане на дрехата, ще се окаже, че между нас има мнозина, вътрешният свят на които е като на заек, лисица и тем подобни!... Така че, като изходим от казаното за падналите по-долу от най-долните типове, надминали дори четирикраките в низостта си, във всеки човек се крие същност, която според нивото, до което е стигнала, намира своето отражение във външния свят и у нас настъпва прелом. Да, човешката същност съдържа семена от животински характер. Ако погледнем въпроса от обратната му страна, можем да кажем, че всеки животински вид по своята същност се явява представител, който излага на показ някоя проявила се или проявяваща се черта у човека. Лъвът е синоним на смелост. Ето защо смелите хора ги сравняваме с лъва. Вълкът и хиената и тем подобни животни отразяват хищната страна на човека. Поради това за някои хора казваме, че са хищни. Кротките и скромни хора ги съпоставяме с овцата и агнето. Когато кажем змия, в представите ни оживяват хора с остри езици. Няма как да се изразят чувствата, когато става въпрос за славея, а Хазрети Мухаммед Мустафа (Аллах да Го благослови и с мир да Го дари) е славеят на човечеството.

Ние храним голяма обич към конете. Конят няма отечество, дом и подслон. Той работи неуморно и препуска безспирно, докато стигне до целта. В края на краищата пада и издъхва като незнайния войн.

Нито един от пророците не е имал възможност да се качи на самолет или ракета, но какво от това. Бурак2, нашият кюхейлян3, е възнесъл пророка на небето, а сподвижниците му Халид, Са’д, Ейуб, Тарък, Укбе, султаните, командирите и войниците - до задморските страни, където те прославили името на Аллах. Когато тези две качества на висок дух на бойците и на кюхейлян се обединят, моретата се превърнали в суша, а държавите - в градове и села.

Конят си отиде заедно с духа си. Сега се подвизава в цирковете и по хиподрумите. А войниците? Кой знае какви товари мъкнат на гърбовете си? Всъщност те са в процес на образуване и са нашата надежда.

Ако трябва да продължим в този дух, нека да си помислим за камилата, която е синоним на отмъщението, за козата, която е синоним на упорството, за животното, чието месо ни е забранено е символ на безпощадността и безнравието!... Помислете си за маймуната и за нейното подражателство, за това как тя зяпа магнетофона и остри уши, за да не изпусне песните, излизащи от чужди уста, за хилядите възвишени и долни чувства, които вълнуват душата, които се борят и в света на сърцето, и в света на главата; за представящите ги добри и зли души, облечени с месо, кости и дрехи, които непрекъснато менифестират пред нас с двете основни сили - доброто и злото, и с двата полюса - ангела и дявола (мелека и шейтана).

Човекът е микромодел на Вселената. Едното е дървото, другото е семето. Каквото има у човека, има го и в Вселената. Сърцето е седмото небе; мозъкът - тронът; паметта - регистрационната книга; любовта и омразата - привличане и отблъскване; избухването - бури и вълни; настроението и радостта - слънце и пролет; кръвоносните съдове - реки и поточета. Също така въодушевлението и добрите чувства - добрини и ангели; подозрителността (весвесето) и лошите чувства - злините и дяволът! Известно е, че хората често употребяват изразите дявол-човек и ангел-човек...

[1] Расуляллах - изпратен от Аллах (пратеник на Аллах). (Бел. прев.)
[2] Бурак - името на коня, с който Хз. Мухаммед се е възнесъл на небето.
[3] Кюхейлян - общото име, което се дава на конете от арабска порода.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен