Анализи върху каза, кадер и ата

Предговор

Кадер означава вземане на мярка, кроене, даване на надлежен вид, оформяне. В арабския език глаголът Ка-де-ра значи преценява, предопределя, разделя на части и дава на всекиго падащия му се дял. А в друга форма на глагола Ка-де-ра значи реши и постанови, намери решението си за уместно.

Преди да се задълбочим във въпроса, считаме за необходимо да обясним какво се разбира под "кадер" в някои знамения на Свещения Коран. "У Него са ключовете на неведомото. Не ги знае никой друг освен Него. Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, без Той да знае; и няма зрънце в тъмнините на земята, и нито мокро, нито сухо, без да е записано в ясна книга." (6/59)

"И няма нищо, нито на небето, нито на земята, без да е в ясна книга." (27/75)

"Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга." (36/12)

"(Славен, велик Пророк!) Да, това е славен Коран в съхраняван скрижал." (85/21-22) в Левх’и Махфуз.

"И казват: "Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?" Кажи: "Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен предупредител." (67/ 25-26)

Каза (предопределението) и Кадер (съдбата) в дадено отношение имат едно и също значение, а в друго отношение кадер (съдба) значи преценка на Аллах, а Каза - изпълнение, осъществяване на тази преценка и изпълнение на това решение.

Кадер (съдба) е планиране, пограмиране, скрояване по даден план и проект от страна на притежаващия безкрайно научно знание Всевишен Аллах (Дженаб-ъ Хак), който вижда събрани в една-единствена точка миналото, настоящето и бъдещето, не дели времето на минало, сегашно и бъдещо, прекроява по даден проект вселената изцяло - от микросвета до макросвета, от атомите до системите и до човека с целия му бъдещ живот, планира вселената като едно цяло от най-незначителните неща до най-значителните по даден научен план, крои, реже и прекроява по този план, установява, утвърждава, разпределя, преценява и нанася в една крайно необходима книга, наречена Китаб-и Мюбин, преди още работата да бъде завършена напълно и направена достояние на целия свят.

Кадер (съдба) освен това значи съответствие между сътвореното от Аллах и приобретеното от човека. Така че съдбата е предварително установяване на тези две основни неща, известни на Извечния Аллах, който притежава неограничено знание.

Съдбата (кадер) не може да се осъществи без участието на човека и на волята му.

В природата господстват съдбата, планът, програмата, мярката, равновесието.

"Аллах знае какво носи всяка бременна и колко намаляват утробите, и колко се увеличават, и всяко нещо е с мярка при Него." (13/8)

"И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо, което се мери." (15/19)

"И въздигна Той небето, и положи везните." (55/7)

Съдбата в природата господства в едно всеобхватно пространство, извън което не е в състояние да се простре човешката представа. Сътворилият вселената Всезнаещ Аллах, да Му се слави името, е съставил и планирал по такъв съвършен начин в съответствията във всичко - науката за взаимоотношенията между живите същества и тяхната среда, като се започне от разпукването на семето до настъпването на пролетта, от раждането на човека до появата на звездите и на галактиките и така е определил съдбата им, че хората на науката, мисълта и изследователите от всички краища на света от далечни времена до днес полагат усилия да изяснят в хиляди творби това устройство, този напредък, тази хармония. Фактът, че дори една част от марксистите са възприели някои общи дисциплини под най-различни наименования като детерминизъм и тем подобни и че приятели и врагове, верующи и неверующи признават, че във вселената съществува един план и една съдба, е многозначителен. Детерминизмът, така както го приемат марксистите, никога няма да представлява интерес за нас. Ние си поставяме за цел да засегнем този проблем от гледището на съдбата, като подхождаме по-различно към него. Вярно е, че някои ислямски теоретици като Ибн Халдун оставят впечатление, че са един вид привърженици на детерминизма. Някои от хората на мисълта в западните страни, например привържениците на историзма, напоследък пренасят детерминизма в обществения живот, но ние, последователите на нашия Пророк Хз. Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, се придържаме изцяло към неговите доводи и поставяме този въпрос в зависимост от определени условия и възможности. Ето защо в пределите на тези рамки във всяко нещо, в което участва и човешката воля, за нас гоподства една цялостна съдба. Както при конструирането на един часовник и построяването на една сграда се правят предварителни чертежи, планове и скици на онова, което трябва да се постигне, така и в този случай ние правим преценка на онова, което ще се получи. В тези главозамайващи системи, в този атомен век възможно ли е да се мисли, че отношенията между хората могат да се уреждат помежду им без план и определена програма? Възможно ли е да си представим без план и програма тази главозамайващо просторна и величествена материална вселена, която работи и върви напред като часовник, без никаква повреда, без ни най-малък сблъсък, докато дадена система или дадени системи, които представляват едва една хилядна част от нея, не могат да напредват в пълен порядък дори с помощта на гигантските компютри?

Костилките и семената са съкровищници на съдбата. Целият живот на едно дърво, с всичките му периоди в бъдеще, е набелязан в костилката. Попадналите в една и съща почва безбройни костилки, които на вид са досущ еднакви и съставени от едни и същи обикновени вещества, се превръщат в хиляди различни растения и дървета, които цъфтят различно. Всяка костилка или всяко семе приема онзи вид, който му е предписан от съдбата, показва се изпод земята и надява определената за нея или за него премяна и извива предначертания от науката и съдбата ръст. Хиляди шивачи в продължение на много години труд не са в състояние да пременят толкова много растения и дори само едно дърво. Обаче стотици хиляди растения в продължение може би на стотици хиляди години обличат и събличат една и съща премяна, която сякаш са си поръчали. Дали те са в състояние да направят това или този вид и този ръст им се дава от Всевишния Предопределител...?

Един сперматозоид никога не мами, защото съдбата и програмата му са предопределени. Той казва, че ще стане човек и благодарение на езика на хромозомите и неизменната задача на РНК и ДНК и на развитието на клетките минава през много стадии и се преобразява в човек с уста, език, устни, очи, вежди, лице, чувства и присъщи за него си способности.

Астрофизиците твърдят, че с известна положителност се знае коя дължина в коя точка на Вселената се намира и кое магнитно поле по кой начин се установява, защото геометричните места и системата на силата им съществуват отдавна. С помощта на компютрите е установено, че всяко сътворено същество, от атомите до галактиките във вселената, се програмира едновременно със сътворението си. Да, всяко същество е съответно регистрирано предварително в Левх’и Махфуз...

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен