Тайната и нейното опазване

Тайната е като неудържим източник на сила и като непобедима армия. Тайната е чест. Който я пази, независимо дали засяга него или други хора, той опазва честта си. А онзи, който я огласява, оставя без покритие честта и достойнството си и не оценява нейната значимост.

***

Има дела, в които тайната прилича на ал-Хидр – докато е пазена, тя е благодат.

***

И мълчанието е мъдрост, но са много малко на брой или почти липсват мъдреци, които го владеят.

***

Личността, на която някой ще довери тайната си, трябва да е човек, на когото може да се има доверие, ако му се повери чест, и да проявява взискателност при нейното опазване, както проявява чувствителност при опазването на своята чест. На човек, на когото не може да се има доверие, не трябва да се поверява чест, а на човек, за когото тайната не е чест, не трябва да се доверяват тайни.

***

Който си държи езика, няма да падне в плен на думите си.

***

Пазенето на тайна и проявата на уважение към тайната на останалите хора е човешко достойнство, свързано напълно с волята и проумяването. От безволевите хора не може да се очаква да пазят тайна, както не може да се очаква да са потайни и хората, които са толкова наивни, че не могат да проумеят крайния резултат на делата и думите си.

***

Ако човек отново довери тайна на някой, който няколко пъти е огласявал тайните му, това е белег за неговата слабост в избора му на доверена личност. Човек, чието сърце е укрепнало с вяра и чиито очи са озарени, не трябва да се остави да го лъжат и заблуждават толкова много в живота.

***

На места, в които се налага да направи разяснение, човек трябва да каже онова, което се иска от него, но категорично трябва да се въздържа от огласяване на тайните си, повдигайки напразно похлупака на сърцето си. Категорично не трябва да се забравя, че онези, които небрежно огласяват тайните в сърцата си наляво и надясно, някой ден ще тласнат както себе си, така и обществото, в което живеят, към непредотвратима гибел.

***

Човек изключително много трябва да внимава да не огласява тайните си наляво и надясно. Особено, ако това са грозни, неприлични и безполезни неща... Защото това поведение често пъти може да посрами приятелите и да породи неприлични ситуации, които да зарадват неприятелите.               

***

Сърцата са създадени за да бъдат ковчежета на тайните. Умът е техния катинар, а волята – ключ. Докато не се повредят катинарът и ключът, невъзможно е някой да разбере за скъпоценните камъни в ковчежето.

***

Някой, който ти донася чуждите тайни, може да огласи пред другите и твоите тайни. Затова категорично не трябва да се дава възможност на такива непристойни хора да узнават дори за най-незначителните ни състояния.

***

Сърцето на глупака е на върха на езика му; езикът на умния човек е в най-дълбоката крепост на душата му.

***

Човек трябва да се пази и да не споделя тайни с глупака. Освен умишлено сторено зло, понякога и с добри намерения е възможно да се извърши злина.

***

Има тайна, която засяга индивида; има тайна, засягаща семейството; има и тайна, която се отнася за обществото и нацията като цяло. С огласяването на индивидуалната тайна се дава възможност за гавра с личностното достойнство, с огласяването на семейната тайна – за гавра със семейното достойнство, а с огласяването на обществената тайна – за гавра с националното достойнство. Защото тайната е сила за нейния притежател дотогава, докато се пази в сърцето. В сравнение с това когато тя попадне в чужди ръце, се превръща в удобно за употреба срещу него оръжие. Затова предците ни са казали: „Твоята тайна е твоя робиня, ако я огласиш, ставаш неин роб.”

***

Има толкова много стойностни дела, налагащи опазването на тайна като принцип, в които не е отбелязан напредък, защото хората, които ги изпълнявали не пазели тайна. Понякога това дори е водело до сериозни рискове за предприемачите. Особено, ако тези дела са част от деликатните теми, свързани с живота и безсмъртието на нацията.

***

Ако някоя държава позволи на враговете си да откраднат тайните й, ако една армия издаде на противника стратегията си за нападение, ако някой човек, натоварен с акция и оперативно действие, бъде разкрит от съперниците му, такава държава не е възможно да се възстанови, такава армия – да постигне победа и такъв човек – да завърши успешно акцията си.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен