Казват, че “колкото времето остарява, толкова повече Корана се подмладява”. Как бихте обяснили това?

Свещеният Коран е дошъл от вечността и ще пребъде до безкрай. Идвайки от безкрайното знание на Всевишния Аллах за минало, настояще и бъдеще, ако може да се каже, до последния детайл, изчерпателното откровение на Корана може да обясни всички проблеми, с които са се сблъсквали и ще се сблъскат хората, описвайки настоящите и бъдещи състояния на човечеството, като това е едно от чудесата на Корана и е негово неотменимо свойство. Да, Коранът е низпослан преди повече от четиринайсет века, но той е изпратен от небесата, оттам, където управляващият Вселената Аллах е осведомен дори и за биенето на сърцето ни, преобръщащ като молитвена броеница нашето минало, настояще и бъдеще.

Наистина, времето отминава, а Коранът се подмладява. Подобно на това, както при остаряващия човек се разширяват някои вени, които стигат до мозъка му, и е възможно да влоши неговата памет. Но също така в резултат на това той започва да мисли по-разумно, неговите съждения стават по-логични и мъдри, а решенията му - по-удачни. Това може да се каже както за отделни индивиди, така и за народи, а дори и за времето. Тоест колкото повече време минава, сякаш "каналите" и "кръвоносните съдове", които го поддържат, се разтварят и разширяват и благодарение на старанието и труда на хората му предават ценност и се появяват умения, които разкриват пред нас тайните на Вселената. Така, както физиката представлява наука, която сякаш се развива в "каналите" на времето и го "подхранва" или, по-точно, се отразява в него. Също така и химията, астрономията, астрофизиката, медицината и останалите науки. Тоест всяка наука с течение на времето изследва и разгадава все нови и нови тайни на Вселената. Следователно светът, приближавайки се към деня на Страшния съд, ни се показва все по-съвършен и зрял. Науките също като побелели коси засвидетелстват зрелостта на нашия свят. И колкото повече се приближаваме към смъртта и края на земния живот, толкова по-съвършен ще ни изглежда той.

Именно това обстоятелство спомага да се разбере Коранът и ще настъпи ден, когато висшите кръгове в Европа под влияние на науката ще установят истината, ще разберат Корана и ще паднат в поклон. Тогава цялото човечество ще възкликне: "Колко си велик, о, Аллах!" Да, когато видят с телескопи разстояние от трилион светлинни години, също като Паскал ще заридаят и ще възкликнат: "Колко си велик, о, Аллах!"

Преди четиринайсет века Свещеният Коран е предопределил социалните принципи на едно безупречно общество, но ние все още не осъзнаваме това и, неосъзнавайки, не съумяхме да се противопоставим на капитализма, комунизма, фашизма, либерализма и не можахме да обясним въздействието на Корана върху принципите и устройството на обществото. Ние не успяхме да разберем не само социалните принципи, но и всички други принципи, свързани с живота на човечеството. Сега ни остава единствено да разясним тези принципи и да ги използваме като рецепта за болестите на нашия век. Когато извършим това с помощта на Всевишния, ние ще съзрем дълбокия източник на мъдростта на Корана и ще открием в него хиляди научни истини. Днес ние все още не съумяваме да разрешим своите икономически проблеми. Отначало се ръководим по една доктрина и когато осъзнаем в каква пропаст ни води тя, казваме: "С тази дотук, но другата система е способна да ни възвиши." Но и след нейното прилагане се появяват няколко богаташа и множество измамени, бедни и нещастни хора. Всички тези доктрини и системи се сменят една след друга, а ние ставаме играчки за развлечение в техните ръце. Затова, когато Корана бъде разбран още веднъж и благодарение на постоянно развиващата се наука, ще узнаем от него много нови и прекрасни неща, и ще ни се покаже сякаш е низпослан в този момент. Дори днес, когато още не са направени достатъчно изследвания за Корана, ние с нашите обикновени умове и сърца, в които е трудно да се вмести истината, понякога разбираме от Корана такива истини, че сме принудени да възкликнем: "Човек не може да изрече нещо подобно!"

Да, истините, които откриват различните науки, Коранът е изложил и ни е представил пред нас в една фраза. Затова в каквито и области на науката да направим изследвания, получените научни резултати винаги ще бъдат в съответствие със знаменията (айетите) на Корана и неговото знаме ще се развява навсякъде. Казаното дотук не са просто неоснователни твърдения, а всичко това са доказани научни изследвания и опити.

Ще се постараем да обясним казаното с помощта на няколко примера:

"И когото Аллах поиска да напъти, разтваря Той гърдите му за исляма, а когото поиска да остави в заблуда, прави гърдите му тесни, свити, сякаш се издига към небето. Така Аллах отрежда скверността за онези, които не вярват." (6:125).

Това знамение указва един от законите в природата. А именно: тук се използва думата "небе". Основата на глагола "са'ду йас'аду" означава "качвам, катеря се, издигам се". Той се спряга в съответствие с формата на глагола "йеф'алу" и указва неоспоримия факт, че издигането нагоре създава малко неразположение на човек. Дори при произнасянето на глагола ""йес'аду" дъхът се спира. Чрез това Коранът ни известява за следната истина: човек, изкачвайки се нависоко, налягането спада и дишането му се затруднява. На всеки сто метра атмосферното налягане спада с един хектопаскал. Така че човек, който се намира на височина 20 000 метра без специални пособия като кислородна маска, ще загине, тъй като няма да може да диша.

Ето още един пример:

"И изпращаме ветровете - оплождащи, и утоляваме жаждата с вода, която изсипваме от небето, а вие не можете да я съхраните." (15:22).

Това знамение още преди 14 века ни известява за истина, която учените установили едва през XX век. Състои се в следното, че ветровете се сблъскват с водните пари при изпаряване. В резултат на този сблъсък взаимодействат положителни и отрицателни заряди и възниква мълнията. Вятърът притиска облаците и така вали дъжд. Едновременно с това вятърът пренася мъжките спори към женските и по този начин спомага за оплождането на растенията.

Отново това знамение ни показва, че водата от дъжда, който вали от небето, се съхранява в земята и може да се използва за нуждите под формата на чешми или кладенци. Коранът още преди 14 века обръща внимание на хората за този природен закон. Това е още едно свидетелство, че Коранът е чудо.

В друго знамение се повелява:

"И от всяко нещо сътворихме двойки, за да се поучите!" (51:49).

Когато арабската дума "кул", означаваща "цялост", "всичко", се употребява като определено съществително име, означава всички части. Тоест всички части в едно цяло. Когато се употребява като неопределено съществително име, означава всички индивиди. И обхваща всички субекти. Казвайки "ве мин кулли шей'ин халакна зевджейн" - думата "шей" се явява неопределено съществително. Това означава: "Всяко нещо сътворихме по двойки." Дори за Всевишния се казва "шей". Но тъй като тези думи са изречени от Аллах, това не се отнася за Него. Всичко с изключение на Него е създадено по двойки.

Така както човека, така и всички живи същества са създадени по двойки. И растенията са по двойки, и те се различават по пол. Употребената в знамението дума "зевджейн" означава половете.

Дори атомите, които са съставна част на всичко, са по двойки. Една част от тях е с положителен заряд, а друга с отрицателен. Двойствеността се проявява и навсякъде, където има сили на притегляне и отблъскване. Ако това свойство на предметите изчезне, ще изчезнат и самите те.

Тази истина се разкрива още по-добре в знамението на сура "Йа Син":

"Пречист е Онзи, Който сътвори - по двойки - всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!" (36:36)

Както е явно, тук се споменават неща, които били недостъпни за наблюдение от човека в тази епоха. Знамението свидетелства, че създанията са сътворени по двойки и дори неща, които ние все още не проумяваме.

В един друг айет по друга тема се повелява:

"И небето изградихме със [Нашата] сила. Ние даваме простор (разширяваме)." (51:47).

В арабския език изреченията, които започват с глагол (глаголни), изразяват обновление и новост, а тези, които започват със съществително (съществителни) - устойчивост и продължителност. Изречението "Ве инна ле мусиун" се явява съществително изречение, но не се вмества в нито едно време и в случая означава продължителност. Тоест не означава "преди я разширихме", "сега я разширяваме" или "ще я разширим", а означава "ние я разширяваме постоянно и непрекъснато".

През 1922 г. астрономът Едуин Хъбъл е доказал, че с изключение на пет-шест галактики, всички останали се отдалечават със скорост, пропорционална на тяхната отдалеченост. Например разположената от нас на разстояние един милион светлинни години звезда се отдалечава със скорост 168 км в година, намиращата се на два милиона слънчеви години - два пъти по-бързо, разположената на разстояние три милиона години - три пъти по-бързо. Този факт, че Вселената постоянно се разширява (expansion), е доказан от белгийския математик и монах Абб Леметр.

Както виждате, невероятно ценното научно откритие за разширяването на Вселената е изложено в Свещения Коран още преди хиляда и четиристотин години.

Целият научен свят, всички учени, научавайки тази истина от Корана, би следвало да сведат чела и да кажат: "Ние сме твои ученици", но за съжаление те проявяват само неблагодарност и непризнателност.

В друго знамение се повелява:

"Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщият, Многоопрощаващият." (39:5)

Земята има форма на сфера, която малко е сплескана на полюсите.

Арабската дума "таквир" означава "обвиване на кълбовидно тяло" или "въртящ се около сфера". Според това знамението се разбира и като: "Денят обвива нощта и нощта обвива деня." Така чрез глагола "йукеввиру" ясно се показва, че Земята има форма на сфера. В трийсто знамение на сура "Изтръгващите" коренът на думата е още по-добре изяснен: "Въздигна неговия свод и го изравни, и потъмни нощта му, и изведе утрото му, и земята след това разпростря." (79: 28, 29, 30).

Нашата планета, подобно на щраусово яйце, представлява сплесната в полюсите сфера. Полезно е да запомним тази истина, изложена в Корана така ясно, без да има никаква нужда от тълкуване и коментари.

Възможно е да бъдат изложени още редица знамения от Корана по тези теми. Но споменатите примери са достатъчни.

Освен това Коранът проповядва и основните принципи на възпитанието. Но и те биват пренебрегвани. А съществуващите системи за възпитание, използваните закони на психологията и социологията "възпитаха" цели поколения безполезни хора – пристрастени към алкохола, недобросъвестни и безнравствени. Докато положението не се промени, хората ще попадат от една криза в друга. Но когато човечеството се запознае с напътствията на Корана, ще го опознае и ще му се покори. Изпълнението на неговите предписания ще успокои сърцата, ще прогони от тях тъгата и ще усъвършенства ума.

Именно поради всичко това, когато времето "остарява", или по-точно - се усъвършенства, и ние се приближаваме към деня, който наричаме Съдния ден, истината на Корана - с позволението на Аллах - благодарение на изследователите ще засияе ослепително, по-силно от звездите, ясно ще се разкрие неговата задълбоченост и съзидателност, способност да убеди човешката същност, и още веднъж ще се докаже, че Коранът се "подмладява". Навярно човек няма да бъде лишен от воля, но разумът ще му разкрие нови простори и много от тях ще кажат: "Ля иляха илляллах Мухаммедун расуляллах!" ("Няма друг Бог освен Аллах и Мухаммед е негов Пратеник!")

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен