Казват, че Ислямът под лозунга на "Фетих" (завоевание), подобно на империалистическите системи, завоювал и поробил различни страни. Какво бихте казали по този въпрос?

Това твърдение, както и много други, са клевети от враговете на Исляма и в това отношение не се отличават от другите обвинения. Подобни въпроси целят да заблудят и отклонят мюсюлманите, които бегло познават Исляма.

На първо място, как може да се угнети и експлоатира човек, живеещ на Арабския полуостров, в Мекка и Медина? Къде се е видяло човек да завладее и пороби собственото си племе и родственици и след това да ги експлоатира? Още повече, че става въпрос за завоевание и експлоатация на толкова беден народ и такава неплодородна земя, каквато е в Хиджаз.

А що се касае за идеалните хора с възвишени души, които се стремели да занесат откровенията на Исляма до всяко кътче на света, сблъсквайки се с хиляди опасности, които считали смъртта за най-съкровено богатство и които в далечни страни жертвали живота си в борба със сили, които ги превъзхождали многократно - да се свързват с такива хора понятия като колониализъм, империализъм и експлоатация е смешно и невъзможно. Какво са спечелили и придобили тези хора, които се подлагали на толкова трудности, лишения и саможертва, кого са експлоатирали и от какво са се възползвали? Нали тези хора години наред били далече от своята родина, деца и семейства с единствената цел - да проповядват истината, считали смъртта и мъченичеството по този път за най-голямата награда и след всяка битка били натъжени, защото не били загинали и не били отишли при своите приятели. Всъщност дори тези, които отправят подобни клевети, не смятат, че тези хора биха могли да бъдат угнетители!

Жестоките завоевания и нашествия в историята на човечеството, осъществени от Александър Македонски, Наполеон, римляните, немците, монголите, съвременните европейски господства, руските диктатори и американските империалисти, са причина да се установи цяла система от деспоти. Където и да идели, разрушавали всичко. Развратили народите, подтикнали към стълкновение хората и, тръгвайки си, оставили след себе си само "разорени страни, опустошени домове, безлюдни пустини, изпълнени с безделие дни, безкрайни нощи" и реки от кръв.

А днес, за да заличат своите нагли грабежи, за да прикрият мерзките си деяния и позорно поведение, се опитват да обвинят в колониализъм и експлоатация Исляма и неговия славен Пратеник, неговите пречисти халифи, Османската империя и нейните представители.

Никога и никъде по света мюсюлманите, било мюсюлманска държава, народ или отделен индивид, освен че не са експлоатирали и угнетили никого, но и дори не са позволили това в управляваните от тях държави.

Да, в дните, когато удържал победа след победа по всички краища на света, ръководещият ислямския свят халиф казвал: "На мен ми подобава да живея така, както живее най-бедният мюсюлманин." Кого е експлоатирал и кого е угнетил човек, който се препитавал само с няколко маслини на ден?

Какво и кого е експлоатирал човек, който жадува за Отвъдния свят и на когото, когато му предложили да вземе доспехите на убития противник, той поставяйки ръка на шията си, казал: "Аз участвах в това сражение, за да загина като мъченик, получил стрела в гърлото, а не заради военната плячка!"

Както в едно друго сражение един мюсюлманин убил настъпващия известен неверник, който навредил много на мюсюлманите, и продължил пътя си. Когато след това главнокомандващият ислямската армия го повикал да му даде полагащото му се, той със закрито лице дошъл при него. Между тях се провел следният разговор:

  • Ти ли уби този в името на Аллах?
  • Да.
  • Тогава вземи тези хиляда динара.
  • Аз извърших това в името на Аллах.
  • Как се казваш?
  • За какво ти е името ми? Или искаш да известиш целия свят за постъпката ми и да ме лишиш от благодеянието (севаб)?..

Моля ви да ми отговорите, как може подобен човек да експлоатира другите и да създава колонии? В действителност там, където господстват враждата и злобата, нито очите на човек виждат, нито ушите му чуват и изчезва способността за логическо мислене.

А сега да се върнем към същността на въпроса. Какво е експлоатация и империализъм и къде е тяхното начало?

Империализмът, или казано иначе колониализъм, може да се определи като установяване на власт на едни общности над други, или едни господства над други с последвала експлоатация и угнетение. Но формата на завоевание, власт и угнетение се променя с времето. Днес може да ги определим в следния вид:

1. Абсолютно завоевание и господство: отстранявайки представителите на една страна и установявайки се в нея като поробители. Досега от изток до запад много народи са поробили местното население, построили сгради върху техните гробища и ги прогонили от родните им места.

2. Военна окупация: една страна установява военна власт над друга и се намесва във вътрешните й дела. Завоювалите Индия някои страни се отнасяли така с местното население.

3. Вмешателство: вмешателството във вътрешните дела се осъществява явно или тайно, за решения на въпроси от външната политика, сигурност, отбрана и икономика. И днес отношенията между Запада и бедните, слаби и изостанали страни от Изток се осъществява именно под тази форма.

4. Системата "прехвърляне на интелигенция" днес е най-разпространеният и опасен империализъм. Избират се умелите, талантливите, инициативните хора на страната, която се планира за колонизация, осигурява им се подобаващо образование, където е нужно, и се подготвят за управлението на страната. По-късно тези интелектуалци се поставят на важни постове и определят съдбата на страната, като по този начин крепостта се оказва превзета отвътре.

Подобна политика, осъществявана от Запада в последните векове, се оказала много ефективна. По този начин мирно и без да възбужда ненавист към себе си постига целите си. Може да се каже, че голяма част от съвременния ислямски свят се експлоатира и угнетява именно така и в резултат на това се оказва в безизходна ситуация.

Независимо от това под каква форма се провежда империалистическата политика, в поробените страни произхождат следните процеси:

1. Чрез асимилация народът се отдалечава от същността си, подбужда се да забрави историята си и своето "аз".

2. Убива се старанието и усърдието на хората; земята се изтощава; промишлеността и икономиката на страната се колонизират; науката се осакатява и вместо духът на изследвания цари духът на определени шаблони.

3. С помощта на съществуващата политика народът се поддържа в полуживо състояние, става зависим от други и цял живот хората се заблуждават с лъжливи обещания като "цивилизация", "прогрес", "западност", "съвремие".

4. Под формата на външна помощ и поддръжка се осъществява блокада на страната, контролират се нейните експортни и импортни операции, ограничава се и се затруднява процесът на възраждане и развитие.

5. От една страна, се прави всичко възможно хората да живеят в бедност, от друга, националното богатство се разпилява и прахосва. В резултат на това у хората се появява чувство за неудовлетвореност, недоволство, което води до растеж на напрежението в обществото.

6. Убива се изследователският дух в науката, техниката и стремежът към разработване на нови технологии. Приучават се към подражателство. Фабриките се приспособяват за монтаж на готови изделия. Казармите се превръщат в място за поддръжка на стара, ненужна западна военна техника.

А сега е редно да попитаме: възможно ли е да се сравняват Ислямът и ислямските завоевания с империалистическата система и експлоатационните режими, донесли толкова злини?...

На първо място, Ислямът не е изгонил никого от родината му и никого не е задължил да работи за него, окован в окови. На населението на завзетите страни, се предоставяло свобода на съвестта и мисълта, отношението към тях е било като към мюсюлмани и съотечественици. Мюсюлманските завоевания донесли на завзетите страни спокойствие и безопасност и били обичани и почитани от местното население. Ако не било така, щяха ли сирийските християни, пред угрозата от ново завоевание на страната им от византийския император, да се съберат в църквите и да се молят за победа на мюсюлманите? Възможно ли е да не бъдеш въодушевен от проявения мюсюлмански динамизъм, когато виждаш, че въпреки възможностите на съвременните средства за комуникация, въпреки че военната техника е толкова напреднала, ние не можем да обезпечим спокойствието на една малка територия? Смятам, че съвременната интелигенция е разбрала тази истина, защото тя започна да говори за необходимост от връщане отново към принципите, лежащи в основата на нашето битие в епохата, когато ние сме господствали над света.

Мюсюлманските завоеватели съумели да намерят път не само към завзетите страни, но и към човешките сърца, спечелили уважението и доверието на населението.

Те оценили научното и културното наследство на завзетите страни и създали благоприятни условия за работа на учените и хората на изкуството. Независимо от вероизповеданието на учените и мислителите, всеки от тях бил оценен по достойнство и се ползвал с уважение и почит в средите на мюсюлманите.

Мюсюлманските завоеватели никога не извършили това, което извършили поробителите на други страни с местното население. Освен че мюсюлманите не извършили нищо подобно, но се отнасяли с населението на завоюваните страни като със свои съплеменници, и се държали с тях като със съотечественици.

Хазрети Юмер казал на египтянина, който получил шамар от знатен меканец: "Върни се и го удари и ти!" Когато разбрал, че Амр ибн Ас обидил някого от египтяните, го упрекнал: "Хората се раждат свободни. От кога се обръщате към тях като към роби или раби?" Когато отишъл в Палестина, за да получи ключовете на Месджид-и Акса, намирайки се в църквата, времето за молитва настъпило. Въпреки настойчивостта на свещеника да извърши молитвата намаз в църквата, Хазрети Юмер предпочел да я извърши навън и отказал с думите: "Не! Могат да ви сполетят неприятности, ако разберат, че халифът е кланял намаз в църквата." По този начин той подчертал присъщата на Исляма човечност и изтънченост към завзетите страни, а това са черти, които дори днес все още съвременните хора не притежават.

Отговорете ми, моля ви, как е възможно такива хора да угнетят когото и да било? Възможно ли е да си представите, че биха могли да експлоатират някого? И възможно ли е да се нарекат тези възвишени души, които представляват учението на Корана, империалисти?

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен