• Start
  • Media
  • Interviews
  • ‘Indien Je een Diep Vertrouwen Hebt in de Koran, Zou Je Niet Bang Hoeven Zijn voor de Dialoog’

‘Indien Je een Diep Vertrouwen Hebt in de Koran, Zou Je Niet Bang Hoeven Zijn voor de Dialoog’

Indien Je een Diep Vertrouwen Hebt in de Koran, Zou Je Niet Bang Hoeven Zijn voor de Dialoog

De toekomstige terugkeer van de Messias stond breed uitgemeten op de cover van het Aksiyon tijdschrift. Er werd gevraagd, “Waarom staat dit in de Aksiyon?” Er werd gezegd, "Waarom keert onze Profeet (Mohammed), die de laatste profeet is, niet terug, en waarom wordt er aangenomen dat de Profeet Jezus wel terugkeert?” Er vond een groot aantal discussies plaats op televisie met betrekking tot de enorme interesse in dit onderwerp; hoe willen ze eigenlijk dat het is? Onder de religieuze mensen zijn er enkelen die een andere mening hebben over dit onderwerp. Sommigen zeggen dat het in de Koran niet duidelijk staat aangegeven. Hoe denkt u hierover? Komt de Profeet Jezus terug?

De tweede komst van de profeet Jezus wordt beschreven op een manier die op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Er wordt niets gezegd over hoe hij terug zal keren. Zijn terugkeer is een onderwerp dat ook andere religies al tijden bezighoudt. De Joden hebben er eveneens op gewacht. Ze hebben gewacht op de Profeet Jezus. Iemand die een ieder met compassie en genade zal omhelzen. Toen de Messias kwam, zeiden de Joden echter. “Jij bent hem niet.”

Mensen hebben ook gewacht op onze Meester. In de Koran staat dit duidelijk vermeld. Toen de Profeet (Mohammed) echter kwam, ontkenden ze hem ook. “Jij bent hem niet. We hebben op iemand anders gewacht,” zeiden ze. In iedere religie is er sprake van een geloof in iemand die zal komen aan het Eind der Tijden. Dit geldt voor Imamiye, en ook de Shiieten wachten op een Imam die aan het Eind der Tijden verschijnt. Ze geloven dat er iemand komt die in het Shiietische deel orde op zaken zal stellen. Iemand die hen zal leiden, en uit de gayya (een put in de Hel) zal bevrijden. Ook de Christenen hebben vandaag de dag deze overtuiging. Dit maakt dat mensen op verschillenden plekken zich de titel van Messias toe-eigenen. Ik denk dat sommige mensen achter de invasies zichzelf werkelijk zo zien. Mensen worden min of meer gedwongen zo te denken.

In de Islam, de Koran, wordt het niet expliciet genoemd. Sommige grote geleerden, waaronder Allame Keshmiri die opgroeide in India, zeggen dat vier verzen verwijzen naar de Tweede Komst van de Messias aan het Einde der Tijden. Allame Keshmiri verzamelde honderden hadiths over dit onderwerp. Meer dan veertig hiervan zijn onvervalst. Dit zijn, volgens deskundigen, betrouwbare hadiths. Bijna tien hiervan worden beschouwd als hasen (aanneembaar). Er gaan echter 100 hadiths over de Tweede Komst van de Messias. Vier verzen, die verwijzen naar de Komst zijn niet duidelijk.

Welke verzen zijj dat?

Nisa, 4/159; Zuhruf, 43/61; Âl-i İmran, 3/46; Meryem, 19/33.

Vertrouwt u Keshmiri?

Hij is een autoriteit op dit gebied. De kwestie is echter gebaseerd op hadith, en er zijn mensen die alleen waarde hechten aan wat er in de Koran staat, niet aan hadith. Ze zijn erg kritisch, maar van vroeger tot nu hebben alle bronnen, de volgers van Mohammed en zijn vrienden en de gemeenschappen van de sekten (ehl-i sunna vel-cemaat) het over de Terugkeer van de Profeet Jezus. De manier waarop hij terugkeert, is echter onduidelijk. Hoe zal hij afdalen? Moeten we hierbij denken een lichamelijke afdaling uit de hemel? Wat was de boodschap die de Messias predikte? Compassie, genade, vriendelijkheid, vrede onder de mensen. Zal dit de situatie zijn aan het Eind der Tijden? Zal er iets soortgelijks plaatsvinden tussen Christenen en Moslims?

De Bediuzzaman (Said Nursi, één van de grootste Islamitische geleerden van de 20e eeuw), houdt beide opties open. Hij zegt dat, als de aangewezen religie (din-i mubin), de Islam, opnieuw uitdrukking aan zichzelf moet geven op verschillende plekken in de wereld, dan zal de Messias, al bevindt hij zich aan het andere einde van het universum, terugkeren om in deze belangrijke gebeurtenis zijn bijdrage te leveren. Maar, Bediuzzaman interpreteert Jezus als een spirituele persoonlijkheid. "Hij zal terugkeren als spirituele persoonlijkheid," zegt hij. Niemand heeft het recht om hier bezwaar tegen te maken. Dit betekent dat een spirituele persoonlijkheid als een ziel, een gevoel zal komen, en, gelijk een bries, voelbaar zal zijn voor de mensheid. Er kunnen echter gidsen zijn die zich opstellen als leiders van een dergelijke beweging.

Niemand kan zeggen, "Ik ben de Messias." Want de Messias kwam en ging. Hij vertrok als de Profeet. Het is 'qufr' voor iemand om te zeggen, "Ik ben de Messias," want het is 'qufr' voor iemand die geen profeet is om te zeggen, "Ik ben een profeet." Omgekeerd is het net zo 'qufr' als de Messias had gezegd, "Ik ben geen profeet." Dit zijn riskante kwesties. Een profeet kan niet zeggen, "Ik ben geen profeet." Iemand die geen profeet is, kan niet zeggen, "Ik ben een profeet." Maar er zijn er velen die dit wel doen. Sommigen worden in de gevangenissen gedrogeerd en gedwongen om dit te zeggen. Dit is vandaag de dag, op verschillende plaatsen in de wereld, aan de orde van de dag. Dit is ook gebeurd in Cappadocia. Indien een persoon helemaal gezond is wanneer hij arriveert, maar vervolgens weggaat en zegt, "Ik ben de Messias," dan moet dit worden onderzocht, ook op neurologisch gebied.

Excuseert u mij, maar is dit gebeurd in de 20e eeuw in Cappadocia gebeurd?

Ja. Laat me het hier eindigen. Allemaal rare dingen die men nooit voor mogelijk had gehouden, gebeurden in de afgelopen eeuw. Het land is erg vruchtbaar; alles kan er groeien. Ik acht het niet onmogelijk dat de Messias afdaalt als spirituele persoonlijkheid. Het kan zijn dat de ziel op die manier afdaalt.

In het kader van dialoog en tolerantie, zeggen verschillende kerken, "laten we samen lezen." Op verschillende plaatsen wordt gezegd, "Volg dan op jouw beurt een Bijbelles." Dit is wederzijds. Indien je twijfelt aan je eigen waarden, en als jouw vertrouwen in de Koran wankel is, dan zal dit geloof uiteindelijk toch wel instorten. Laat het zo zijn. Maar indien jouw geloof sterk is en niemand hier invloed op heeft, dan heb je niets om bang voor te zijn. Bezoek verschillende plekken. Ontmoet spirituele leiders. Een groot man die aan het begin van deze eeuw leefde, een groot denker, zei dat "Onderwerpen die aanleiding geven tot ruzie, niet besproken moeten worden met Christenen." Indien je denkt in termen van verzoening en overeenkomsten, dan moet je hier niet over praten. Mensen die zich hard maken voor de dialoog, handelen op die manier. Er zijn veel mensen die ik zelf Christen Moslim zou noemen. Deze mensen zeggen, "Ik geloof in de Profeet Jezus, hij is een profeet. Maar, de Profeet Mohammed is de laatste profeet van Allah. En de Koran is een heilig geschrift." Ik ken geen Moslims die zich hebben bekeerd tot het Christendom, omgekeerd komt dit echter wel vaak voor.

In het tijdschrift Aksiyon, staat een afbeelding van de Messias. Waarom dit de afbeelding van de Messias is geworden, weet ik niet. In Afrika, heeft de man op de afbeeldingen licht krullend haar. In Westerse films, is hij blond en heeft blauwe ogen. In het Midden-Oosten, ziet hij er typisch Midden-Oosters uit. Hij is natuurlijk ook afkomstig uit het Midden-Oosten. Hij is in Nazareth geboren. Zijn naam is, “Jezus van Nazareth.” Bij iedereen leeft de gedachte dat hij lijkt op iemand van hun eigen volk. Er zijn veel afbeeldingen van de Messias in omloop. Hier worden deze afbeeldingen tijdens Kerst en met Pasen langs de weg gehangen. Ze hoopten hiermee waarschijnlijk de harten te verzachten van degenen met wie ze in vrede samen willen leven. In mijn ogen was dit niet nodig. De Koran gunt de Messias zijn plek. In een tijd waarin materialisme in opkomst was, werd er een profeet gestuurd naar een bepaald volk. Hij kwam met bezieling en gezond verstand. Hij benadrukte alles wat van betekenis was. Hij kwam zonder vader op deze wereld. Hij werd geboren in de schoot van een vrouw zo zuiver als Meryem (de Maagd Maria). Hij zegt, “Gij zult niet vechten”. Hij maakt de Farizeeërs in de Bijbel bijvoorbeeld uit voor hypocriet. Hij zegt, "Laat Allah jullie levens nemen. Zo kun je je niet gedragen." Hij kwam om dingen te veranderen, te corrigeren, het materialisme te ontkrachten. In de Koran wordt dit mogelijk omschreven. In de Koran staat weer een andere versie van het verhaal van de Messias dan in de Torah. De aard van de Torah stemt overeen met de aard van de aanhangers van de Torah, of andersom. Er bestaan daarom verschillende visies hierop.

Nu kan het zijn dat de vrienden die voor het tijdschrift werken, hun werk wat te ver doorvoeren. Ik moet zeggen dat het mij ook enigszins heeft gestoord. Ook mensen die zoeken naar een excuus kunnen hierdoor geïrriteerd raken. Bovendien stoort het de aanhangers van de Abraham religies (het Judaïsme, het Christendom en de Islam). Onze Meester (Profeet) koestert een diep respect voor Porfeet Abraham. “Van de profeten die mij voorgingen, lijk ik het meest op de Messias en Abraham,” zegt hij. Profeet Abraham is ook de gids van Profeet Mozes, Profeet David, Profeet Salomon, de Messias, Profeet Zacharias en Profeet Isaiah. Als onze Meester trots is om met een profeet in verband te worden gebracht, dan is respect voor deze profeet, mijns inziens, op zijn plaats. Mensen willen één bepaalde profeet op een voetstuk zetten, en het concept van eenheid analyseren. Om hier vervolgens conclusies uit te trekken zodat iemand zijn eigen religie betreurt en meer waarde toekent aan een andere religie, is erg wreed.

Ik heb verschillende mensen gezien die zich bezighouden met tolerantie en dialoog. Sommigen werden met achterdocht bekeken door te zeggen: "Ik vraag me af of ik het juiste doe, of niet?" Maar, onze Meester gedraagt zich positief ten opzichte van Christenen. De Kalief Omer stelde zich erg vriendelijk op ten opzichte van zowel Christenen als Joden toen hij Palestina veroverde. Selahaddin Eyyubi behandelde hen heel goed. Toen Fatih (Mehmet de Veroveraar) Istanbul veroverde, zeiden de Orthodoxen en de Armeniërs: "We zijn bevrijd van het Westerse barbarisme," toen ze de tolerantie en goedheid van de Moslims zagen.

In dit opzicht hebben we voorgangers. Bediuzzaman schreef een brief aan het Vaticaan en aan de Orthodoxe Kerk. Hij ontving niet alleen hun reacties hierop, maar ook kaarten voor bayram (twee religieuze feestdagen Van de Moslims). Dit zijn voorbeelden van tolerantie. Toch pieker ik, ondanks dit alles, of we wel het juiste doen, of dit niet verkeerd begrepen zal worden. Ik zat eens in het vliegtuig, toen één van de mensen die naast mij zaten in mijn oor fluisterde, "Ik wil dit niet verborgen houden voor u, La ilahe illallah Muhammeden Rasullullah (Allah is de enige God en Mohammed is zijn Profeet).” Dit is wat één van hen tegen mij zei. Er waren tien mensen getuige van dit gebeuren. Veel mensen reizen hier in groepen. Dit is hun commentaar: “De Koran is een heilig geschrift. Het boek is afkomstig van Allah.”

Een vriend van mij kwam naar me toe en zei: “Sommigen zeggen: ‘wij zijn Christenen’, maar daar en daar verkondigen ze als groep het woord van onze Meester en de Koran. Moet ik ze vertellen dat ze niet mogen zeggen dat ze Christenen zijn?" "Nee," was het antwoord dat ik mijn vriend gaf.

Wanneer je zoiets zegt ben je bevooroordeeld. Dan betekenen je woorden niet zoveel. Het accepteren van onze Meester is erg belangrijk. Necip Fazil (Kisakurek) zei uit bewondering over Pascal of een andere denker, “Hij kwam naar de haven, maar miste de boot.” Het aan boord gaan van zijn boot is van cruciaal belang. Sadi zei in zijn Bostan, “Geen treurnis voor de ummah (gemeenschap van Gelovigen of Moslims) die aan boord gaat van haar schip. Zij is de kapitein van dat schip." Het is erg belangrijk om ze dit te laten zeggen. Als er een mogelijkheid is om duizenden mensen “La ilahe illallah Muhammeden Rasullullah" te laten zeggen…

Ik wil je vertellen over een incident dat plaatsvond tussen een directeur van een Katholieke kerk en een vriend van mij; een faculteitslid. De directeur zei tegen mijn vriend: "Ik ga vandaag geen lesgeven, doe jij dat maar voor mij." Waarop mijn vriend antwoordde: "Dat is goed, maar wat zal ik ze vertellen?" “Vertel ze over Fatiha (de Opening, de eerste Soera in de Koran).” Dit is een gebruikelijke soera voor jullie en ons.” Mijn vriend ging naar de groep en vertelde over Fatiha aan de Christenen. Hij heeft geen enkele negatieve reactie ontvangen; hij werd geprezen. Op een dag, bezocht mijn vriend hem. Hij was in zijn kamer. Hij had een Koran in zijn hand en was deze aan het lezen. Mijn vriend vroeg hem wat hij aan het doen was. "Ik lees de Koran," zei hij. "Maar je moet weten dat ik de Koran niet alleen lees uit informatieve overwegingen, zoals bij jou het geval is wanneer je het Oude Testament leest. Ik lees de Koran omdat dit het boek van Allah is en ik zo wat goede daden kan verrichten.” (Hij wordt emotioneel en tranen vullen zijn ogen.)

Als er bij de elite sprake is van zoveel zachtheid, dan vind ik dat pure winst. De winst zou niet enkel bepaald moeten worden door het aantal mensen dat zich tot de Islam bekeert. Degenen die de Islam accepteren, moeten ook in deze winst worden opgenomen. Degenen die zeggen: “De woorden in de Koran zouden de woorden van Allah kunnen zijn,” dienen meegerekend te worden, net als degenen die zeggen: "De Profeet Mohammed zou een profeet kunnen zijn." Dit is van groot belang. Na deze generaties is het de beurt aan toekomstige generaties. Indien die gaten vandaag niet gevuld worden, zul je morgen het vermogen niet vinden om jouw juiste gedachten tot uitdrukking te brengen. Tot noch toe, met de nog ongevulde gaten, zijn we altijd op een bepaalde afstand van elkaar gebleven. We hebben gewacht tot zij naar ons toe zouden komen. Zo werkt het niet. De gaten dienen gedicht te worden. De Meester (Bediuzzaman) zegt: “In sommige opzichten is het beschamend en respectloos om te Christenen en Joden als qafir (ongelovig) te bestempelen, het is überhaupt respectloos om een qafir een qafir te noemen.” Dit is zo’n welgemanierde, goed doordachte beoordeling. Dit zijn nu de Mensen van het Boek. De Koran spreekt hen aan met ‘O, Mensen van het Boek.’ Hij interpreteert dit op een manier zoals dit nog nooit eerder is geïnterpreteerd; hij zegt: "O, Mensen van de School. Jullie zijn de geschoolden. Kom, laten we ons verenigen door middel van één enkel woord: Allah.” Zo interpreteert hij dit vers. Duizenden mensen weten dit. Tolerantie wordt binnen dit kader gehandhaafd. Er wordt gestalte gegeven aan ieder podium. De groten worden begrepen. Er wordt gesproken over Muhyiddin-i lbn Arabi, Mevlana Celaleddin-i Rumi.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.