Особености на ангелите, джиновете и дяволите

1. Особености на ангелите

Ангелите са създадени от нур (светлина) и още от пръв поглед бие на очи, че лъчезарността и сиянието им са дадени по рождение. Да си ангел означава да изпълняваш дадена мисия, да носиш послания, да надзираваш, да изпълняваш поръчения, да насърчаваш, да идваш от високо място.

В абсолютния смисъл на думата ангел значи лице, което принадлежи към групата на най-светлите посланици, които осигуряват връзка между големия и малкия свят, носи послания, вести, гали сърцата, успокоява ги, вслушва се в техния глас, насочва техните предложения, внася корекции и им придава приемлив вид.

Ангелите, чиито лица са обърнати повече към онзи свят, които са предимно негови служители, надзирават изпълнението на мероприятията към Всевишния Аллах (Дженаб-ъ Хак) и в двата свята ги аплодират.

Освен обстоятелството, че са от заповедния свят, ангелите притежават свойствени за тях тела - нежни и лъчезарни, мигновена проницателност и проникновеност. Те надникват в сърцата на велиите (светците) и на пророците с едни намерения, а на животинския и растителен свят - с други намерения. Вдъхновенията, които внушават в сърцата, идват направо от Всевишния Аллах. Ангелите не се бунтуват срещу повелите на Аллах, изпълняват всичко, което им се нареди, както е споменато в знамението - (66/6). Това качество е свойствено само за ангелите.

Човек никога не може да се превърне в ангел. У него се забелязват извисявания, падения и постоянни зигзаги. Човекът притежава свойството и да придобива характерни за ангела качества, и да пада на по-ниско равнище от животните. Що се отнася за ангелите, те никога не слизат под височината, до която са достигнали. Тъй като са сътворени от светлина, никога не се бунтуват и не вдигат глава. Ангелите нямат пол. Те са далеч от чувствата яд, омраза, свадливост, завист, ревност и пр. Освен това ангелите са далеч от характерните за хората и джиновете качества като отмъстителност, предизвикателство и тем подобни.

Ангелите не ядат, не пият и не усещат глад, жажда и не знаят какво е умора. Те не получават заплати и възнаграждения. При изпълнение на всяка, дадена от Аллах заповед, изпитват удоволствие и наслада. Те нямат перспектива за напредване и за спечелване на звания, но с молитвите, които отправят към Аллах, получават благодарност и обич според заслугите си. Ангелите се хранят със светлина, която им стига, тъй като са сътворени от светлината и чувстват същия вкус като човека, когато се храни, диша въздух и пие вода. Ангелите се молят подобно на хората, мислят постоянно за Аллах, отправят молитви, възхваляват величието на Твореца и изпитват наслада. За тях дори и хубавият аромат е един вид храна. Чувстват удоволствие от аромата и го обичат. Тук му е мястото да отбележим, че изпратеният от Аллах наш учител и Пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари, който представя на най-високо равнище дадената му по рождение святост, е обичал също така парфюмите и никога не изпускал да се парфюмира с хубави есенции.

Ангелите са осъзнали по-добре от човека величието на Всевишния Аллах. Те са по-напред също така и по отношение на познанията си върху имената, които притежава Аллах. Но по това, че Всевишният Аллах е създал човека за огледало на собственото си величие, на атрибутите и имената си, става явно, че човекът със своето сърце, със своите чувства, усещания и умствени възможности надминава ангела.

Ние знаем имената и дейносттта на някои ангели, тъй като за тях пише в Корана, а и от думуте на Последния Пратеник, нашият учител и Пророк, неведнъж е говорил за тях. Някои ангели ги знаем само по характера на задачите, които им са възложени да изпълняват. Но тъй като по този въпрос не съществуват никакви предания, ние не разполагаме с данни за техните имена и дела.

Четирите големи ангела: Джебраил алейхисселям, Микаил алейхисселям, Исрафил алейхисселям и Азраил алейхисселям, са ни известни. Но не познаваме осемте преносвачи на Седмото небе: Меле-и Аля, Недиййи Аля и Рефик-и Аля.

Освен големите ангели познаваме и други: ангела Керубиййун, мелеците Мюхеййемун, надзирателя на Дженнета Ръдван и пазача на Джехеннема Малик...

Освен тях в числото на ангелите, които познаваме, влизат ангелите, които следят развитието на зародиша в утробата на майката, и ангелите "Кирамен кятибин", които следят и отбелязват в тетрадки делата и думите на хората и тяхното поведение. От друга страна, в хадисите е оповестено, че всеки мюслюманин има 360 ангели, които го пазят. Тези ангели отделят особено внимание и грижи за децата и старците. Има такива ангели, които помагат на хората, такива, които се молят пред Аллах за опрощаване на греховете им, а някои всяват страх в сърцата на тези, които не вярват, не признават Аллах. Други ангели следят общите религиозни служби, събиращите се за общи молитви, събиращите се да слушат гласното четене на Коран, участващите в петъчните молитви.

Някои ангели попълват редиците на молещите се в джамиите мюслюмани и след като свърши намазът, стискат ръцете им и ги приветстват...

В смъртния час и след смъртта идват ангелите Мюнкир и Некир...

Нашият пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари, през нощта на Мирадж е наблюдавал ангелите, които от сътворяването си застават на молитва с преклонение пред величието на Аллах в различните моменти на намаза: кои са се поклонили, кои прави, кои седнали, кои са паднали ничком на земята...

Броят на ангелите, които наблюдават и се грижат за всичко - от движението на частиците до изсипването на дъждовните капки от небето, от падането на метеорите до движението на земното кълбо, на звездите, системите, галактиките и от дърветата до цветята, не е по-малък от броя на атомите във вселената!...

"Всяка душа ще вкуси смъртта." (3/185) "Всичко тук погива, но пребъдва Ликът на твоя Господ." (55/26-27)

Тази заповед важи за всяко творение. Ангелите също не правят изключение. Най-накрая дори и Азраил алейхисселям ще получи заповед: "Извади си душата!".. Ако има такива, които с благоволението на Аллах, да Му се слави името, са в състояние да им се удължи живота, ние не ги знаем.

Ангелите и особено онези ангели, които носят благоволение и благодат, не влизат в ония домове, в които има статуя, картини, куче и камбана. Те не създават близки отношения с ония, които имат менструация, полюция и не се доближават до ония, които ядат лук, чесън, праз и други подобни зеленчуци, които излъчват противна миризма и безпокоят мюслюманина. Към същата група спадат и цигарите, които миришат лошо, и не е пресилено да се каже, че ангелите също бягат от тези миризми. Според преданията ангелите избягват да посещават ония лица, които са прекъснали връзките си със своите родители и роднини.

Ако искаме да създадем близост с ангелите, трябва да вземем преди всичко мерки за отстраняване на нещата, които не им са приятни.

2. Кога ангелът пази човека и му се разкрива?

Аллах може да пази хората както пряко, така и с помощта на ангелите. Но това изисква от човека да се свърже с ангела с воля и сърце, да има искрено желание да създаде връзка с ангела. Да мисли непрестанно за Аллах и винаги да бъде здраво привързан към Него. С човек, който е съумял да се свърже с ангелите, те също така поддържат връзки с него. В битките при Бедир и Хайбер те са се разкрили на хората и са присъствали на ритуалното измиване на загиналия във войната мюслюманин, един от първите привърженици, които са приели Исляма през времето на нашия пророк. Ангелите покровителстват децата, невръстните невинни деца и превилите гръб старци, към които Аллах (да Му се слави името) се отнася с голямо съчувствие. Дали ангелите ще помагат на човека и ще му се разкрият зависи от привързаността му към Аллах, от молитвите, които отправя към Него до самозабрава, до примиране на сърцето и пренасяне на душата към Всевишния и сливането й със света на ангелите, а не да се моли с прозявки и без участието на сърцето си... Такава тясна връзка с Аллах не може да се създаде с прозявки и формални молитви. Небесната ръка на ангела не се притичва на помощ, без човек да е изпитал мъка.

3. Ползата от вярата в ангелите

Вярата в ангелите има много положителни страни за човека, както вярата в Аллах (да Му се слави името) и във Второто пришествие. Първо на първо, тази вяра успокоява човека и го облагородява... Ангелът се превръща в неразделен приятел и другар на човека. Вдъхновява сърцето му, дава смисъл на живота му. Човек се успокоява и животът му става по-светъл с тези лъчезарни същества. Освен това мисълта, че се намира под непрестанния надзор и контрол на ангелите, той остава далеч от греховете, благодарение на тази задръжка и взема под контрол живота си.

Нашият почтен учител и Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е по-благороден от най-благородните и по-достоен от най-достойните ангели. Ангелът, който е донасял на пророците указания и повели от Аллах, е най-благородният между ангелите. Участниците във войните за вярата в Бедир и Ухуд, както и в подобни на тях войни са най-благородните хора на човечеството. Същото се отнася и за ангелите. Тези от тях, които са участвали в тези войни за вярата, са по-благородни от неучаствалите.

"Аз имам двама министри на небето: Джебраил и Микаил, и двама на земята: Хз. Юмер и Ебу Бекир", казвал често пъти нашият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари).

4. Джиновете са сътворени от огън без пушек и без жарава

Джиновете са създадени от чист огън без пушек и без жарава - (55/15). По въпроса за същността на джиновете и за устройството на тялото им в Корана е употребен изразът "от горещ огън, който е проникнал в порите на кожата им" (15/27). Така че тяхната същина и качество остават неизвестни. Телескопът и микроскопът все още не са в състояние да ни кажат нещо за един подобен свят и за неговата същност. Джин значи покрит и закрит със завеса. Във връзка с темата за същността им е казано: "Като огнени лъчи, които пламтят ослепително, като разпръскващ искри около себе си... нещо като жарава или въглен."

Не мога да кажа дали тези изрази са достатъчни. Както морфологическата същност на човека е съставен протеин от земята, така и джиновете поради това са извлечени от сърцевината на огъня, носят особеностите на подобна на пламък материя, взета от сърцевината на огъня. Дали този въздух-огън, или сплав от въздух и огън е материя, подобна на пламък, взет от сърцевината на огъня, дали е радиация, дали е частичка или слънчева светлина, не можем да разберем. Може би тяхното подобие на смес е някаква непозната за нас материя. Може да са атомни частички, вълни или са сплав, създадена от йони, или са ефирни или пък антиматериални частички. Поради това, че имат 300 000 трептения в секунда, те са невидими и не е възможно да се установи с уред съществуването им, не могат да се видят от никого. Видимите материални тела се създават от тъй наречените квантови лъчи, които се разлагат при 5000 градуса по Целзий и се превръщат в свободни атоми. А във вселената съществуват небесни тела с хиляди и милиони градуса температура. Това означава, че там има творения, които издържат на много висока температура, с тази разлика, че те имат съзнание и воля.

Да, джиновете са може би ефирни същества. В хадисите този въпрос не е изяснен, но в един Свещен хадис се казва: "Седмото небе на Аллах първоначално беше върху мъгла (ама)."

В един друг хадис е казано: върху водата. Това показва, че преди създаването на атомите и молекулите Аллах е създал все още непонятни за нас неща.

Да, джиновете са може би ефирни, невидими за нас същества. Тъй като въпросът е от религиозен характер, няма смисъл да се занимаваме повече с него, да спорим върху същността на материалите през периода на сътворението и да стигаме до крайно решение, защото можем да изпаднем в грешка, което ще рече да преиначим на своя глава дадените от Аллах повели. Защото ние не знаем значението на думата маридж, която се употребява в Корана, и на думите нар и нар-ъ семум. Погледнете образа на човека, който е сътворен от кал, и състоянието, до което е достигнал. В такъв случай кой знае какъв е огънят, от който са сътворени джиновете.

5. Джиновете, също като хората са задължени да вярват и да се молят

Джиновете, които обитават материалния свят, са същества със съзнателни души. По материята, от която са сътворени, се различават от ангелите и от хората, а по това, че са съзнателни, се различават от животните и растенията. Тъй като са принудени да изпълняват наложените им от Аллах задължения, те могат да бъдат и мюслюмани, и немюслюмани. Дали мюслюманите ще победят, или ще претърпят поражение влияе също така и в света на джиновете. Победата на мюслюманите ще радва джиновете, които са мюслюмани, а поражението - тези, които не са мюслюмани. Тъй като са двуполови, те се задомяват и се размножават. Продължителността на живота им може да достигне и 1000 години. (Вж. Имам Шибли.)

6. Движението на джиновете и на ангелите не зависи от пространството и от времето

В този толкова относителен във всяко отношение свят, който обитаваме, има много относителни неща като могъщество, сила, начини на говорене, тежести, време и скорост. Така например между едно яйце и едно оформено като него дърво със същия обем, също така между еднакви по обем камък, желязо и живак от гледна точка на тяхната тежест съществува значитела разлика. Предметите имат и свойствена за тях скорост. Например звукът се движи с една скорост, а светлината казва: "Аз съм пределната граница на скоростта на материята."

Когато материята пада по закона на притеглянето, непрестанно увеличава скоростта на движението си. Ако през първата секунда е изминала 5 метра, през втората секунда се ускорява, става равна на 22 х 5 = 20 метра, през третата секунда се движи със скорост 3 на квадрат = 9 х 5 = 45 метра, през четвъртата секунда със скорост 4 на квадрат, умножено по пет = 16 х 5 = 80 метра, през петата секунда - 5 на квадрат, умножено по пет = 125 метра. Така увеличаващата се скорост, щом достигне определена точка, времето започва да намалява и когато достигне скоростта на светлината, материята се превръща в отвъдматериално вещество. Щом положението с материята стои така, трябва да приемем за нещо съвсем нормално, че не виждаме душата, мелека, джиновете, които се движат със скорост много по-висока, надминаваща дори свръхсветлинната скорост. Айнщайн и Лоренц са констатирали, че крайната граница на скоростта, която материята достига, е 300 хиляди километра в секунда. Изхождайки от това изчисление, материалистите стигнаха до следното заключение: "Вселената е ограничена, следователно материя има и отвъд вселената." Но достигнатите резултати от по-нататъшни проучвания по този въпрос показват, че тази свойствена за материята граница може да се премине. Хората на науката доказаха, с математически формули, че лъчите могат да проникнат отвъд понятието материя и ги нарекоха лъчи на "Tachyon и Syrnkoff". След като границата на скоростта бъде преодоляна, понятието "качество на материята" ще престане да съществува. Когато скороста бъде намалена, понятията материя, маса, видимост отново ще бъдат възстановени.

След тези установени за материята неща предполагаме, че въпросите за преминаването на ангела, джина и на душата през пространството са изяснени по-добре. Това означава, че в света на относителностите не може едновременно да се говори за времето и пространството.

7. Ангелите и джиновете са в състояние да вършат по-големи и по-тежки неща в сравнение с човека

Преди всичко на всички ни е известно, че нито една работа, нито едно дело не представлява трудност за възможностите на Аллах (да Му се слави името). Всевишният, който сътворява с лекота една и хиляди ябълки, със същата лекота създава цяла градина и целия свят, атома и галактиката, рибата и морето. Аллах (да Му се слави името) може да даде колкото иска сила на човека, на ангела и на джиновете. Всъщност делата на човека с нищо не отстъпват на делата на ангелите и на джиновете. Ако ангелът е този, който надзирава движението на небесните тела, човекът е този, който дава различни форми на материята, създава културите и разширява технологиите. Ако човек имаше не пет пръста, а само един, ако имаше птичи криле, а не ръце и вместо неговите си крака - слонски крак, щеше ли да бъде в състояние да върши всичко това, което върши? Следва ли да припишем само на ръцете, пръстите и на краката си всичко, което вършим? Ето ги чудесата, които вършат невидимите ангели и джинове, ето ги и резултатите на невидимите мозъчни реакции и електричеки токове! Как нашите ръце и мускули вдигат тежестите? Работата не опира ли в края на краищата до костния мозък, който не притежава физическа сила, и до нежните електрически токове, които идват от мозъка?

Въздушните течения и ветровете, въпреки че не се виждат изкореняват дървета и разрушават жилища. Тънките като коприна корени на растенията, какви ли не форми изтакават върху камъните! В света съществуват много източници на енергия, на които разчитат хората на науката. Атомните централи надминават възможностите на язовирите. Откритите лазерни лъчи и неоткритите още много неща ще използват материята в много полета на живота за какво ли не. Фактите показват, че невидимите сили в живота притежават непреодолима власт над материята.

Докато енергията и лъчите оказват такова влияние върху материята, невидимите отвъд същества, ангелите и джиновете, по повелята на Аллах (да Му се слави името) ще впрегнат в работа материята и ще извършат чудни дела, които са извън нашите възможности и сили. Но и човекът, що се отнася до функциите на душата, е в състояние да направи много чудеса, подобно на медиумите, които заставят предметите да се движат, без да се докосват до тях.

8. Какъв е броят на ангелите и джиновете?

Броят на ангелите и джиновете е известен само на Аллах (да Му се слави името). Всевишният, Който в една капка вода дарява живот на милиони същества, в един кубически милиметър кръв намества 4-5 милиона червени кръвни телца, в няколко капки сперма разполага милиони сперматозоиди, предназначени да се превърнат в човешки същества, Който дава живот на рибите в моретата и на толкова много животни на земята, може да сътвори ангели, колкото са дъждовните капки на брой. Защото Неговата мощна ръка е способна да твори и много, и малко същества.

9. Преобразяването на ангелите и джиновете, пременяването им, придобиването им на характерна за тях същност и появяването им сред хората

Както казахме по-горе, превръщането на водата в пара, на твърдите вещества във въздушни газове, течности и пара, разпадането на атома и превръщането му в силови вълни и на кванти, появяването на звездите като черни дупки са явления, дейности и движения във вселената и в нашия свят от видимия към невидимия свят. Ако си представим наопаки тези подхванати по волята на Аллах дейности, можем да прозрем стремежа за преминаване от невидимото към видимото и за превъплъщаването му във видима материя. Газовете се втечняват, кристализират и се превръщат в твърди тела. Превърналите се в пара водни частички казват: "Не си мислете, че сме изчезнали, ние сме невидими, но съществуваме; превръщат се в капки и мокрят косите ни. Белите като памук облачни кълба в небесния простор се отразяват като снежна покривка в земното огледало... Дори парата, превърнала се във вода, в желанието си да придобие твърдост и видимост, се превръща в лед и съдът, в който е, се пука, ако ще да е от желязо. Колко невидими неща, които се раждат като планове в мозъка ни, се превръщат в действителност, материализират се и добиват форма!...

Ето че невидимите същества - ангелите, джиновете и духовете, колкото и да не могат да се виждат с характерния им вид в нашия свят, могат да станат видими, ако са облечени в характерни за нас дрехи. За ангелите и джиновете в този вид казваме, че са "преобразени", пременени. В онова място на Корана, където се говори за преобразяване (19/17), е казано: "И пратихме при нея Нашия Дух, който є се представи като съвършен човек." Ангелът, който е носел повели и указания от Аллах на нашия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), понякога се явявал в обичайния си вид, някога облечен като боец, а в други случаи - в по-друг вид. В навечерието на похода срещу племето Бени Курейза, Джебраил алейхисселям, пристигнал целият потънал в прах и пепел, като излязъл от битка войн. "О, Расуляллях, вие сте си хвърлили бронята, но ние, ангелите, още не сме", казал той. При някои случаи този ангел идвал облечен като Дъхйе (Аллах да бъде доволен от него), в други случаи пристигал без никаква следа от умора, просто като гост, който желае да разшири знанието на хората в областта на вероучението, и задавал въпроси като: "Що е вяра? Що е благодеяние? Що е Ислям?", казвал: "Добре!", доволен от дадените отговори, и си отивал...

Джиновете и дяволите също могат да се преобразят като ангели. Според Хюсеин Джисри поради начина, по който ги сътворил Аллах, те можели да поемат колкото си искат въздух, ефир и още едно подобно на тях вещество, сгъстявали ги и им придавали желаната форма и се показвали на хората с тях. Имам-ъ Шибли, въз основа на публикацията на Ебу Ялани, твърди, че джиновете и дяволите не са в състояние да се преобразяват със собствени сили и възможости, но Аллах (да Му се слави името) ги научил да изговарят думи и имена и при необходимост едно име или една дума, изречена от тях, била достатъчна да ги преобрази. Джиновете и дяволите нямали ни възможност, нито воля да се преобразят и не се решават. Ако се хванат да го направят сами, телата им ще се разпаднат и ще изгубят жизнеността си.

Дяволът, който произхожда от джиновете, също може да се преобрази в човек. Впрочем според твърденията, които се носят, един дявол, преобразен като старец от Неджит, отишъл в Курейш и започнал да подстрекава хората да устроят клопка, като им давал съвети как да излязат от трудни положения. Един друг път един от първите мюслюмани, който пазел склада със спечелени през време на война трофеи, хванал дявола при опит да нанесе вреда, но не могъл да устои на молбите му и го освободил. Когато случаят се повторил, пазачът решил да закара дявола при Пратеника.

- Пусни ме и ще ти кажа как да се пазиш от нас и да се укриваш на сигурно място - помолил го дяволът.

- Как? - попитал мюслюманинът.
- Чрез знамението Айет'и Кюрси - отвърнал дяволът.

Когато случката станала известна на нашия учител и Пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал:

- Той е отвратителен лъжец, но е казал истината.

В Свещения Коран пише, че джиновете са слушали нашия учител и Пророк като четял гласно Корана и се описват техните впечатления.

- [И спомни си о, Мухаммад] как насочихме към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: "Слушайте!" И щом бе приключено, те се завърнаха при своя народ с предупреждение. (46/29)

В съставените от хадиси книги също така се разказва, че нашият учител и пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) им четял Коран и им разяснявал Ислямската религия. През време на едно от тези четения на Коран нашият учител бил придружен от Ибни Мес'уд (Аллах да бъде доволен от него) и през време на друго четене - от Хз. Зюбейр (Аллах да бъде доволен от него).

Джиновете могат да се появят преобразени както като човек, така и като животно. Известни са случаи, в които а ги виждали преобразени като змия, скорпион, добиче, магаре и птица. В долината Нахле, когато са полагали клетва за вярност на нашия Пророк, Той ги посъветвал да не се преобразяват в скорпион, куче и в друго някое животно, а да се появяват в собствения си образ или в някакъв друг приятен образ и дал следната препоръка на юммета си:

- Който види у дома си такива насекоми, да повтори три пъти: "Върви си в името Аллах, иди си!" Ако не си отиде, да знаете, че не е джин и ако ще ви навреди може да го убиете.

Това указание на Пророка е нещо като договор между две тайфи, между две отделни същества или две отделни класи.

Джиновете са му обещали с думите:

- Ако твоите последователи започват всичко с бесмеле, ние няма да пием, няма да ядем нищо от онова, което е тяхно!

Ние не знаем как джиновете могат да ядат храната на хората. Може би имат предвид поемането на въздуха, на дъха на парфюм или на нещо гниещо. Впрочем в един хадис пише следното: "Не се прочиствайте с костите и животинските изпражнения, защото вашите братя джинове се хранят с тях."

10. Възможно ли е да се влезе във връзка с джиновете?

Душите на някои хора са предразположени към джиновете. Те бързо създават връзки с тях, бързо излизат извън кръга на позволените за нас неща, свикват с техния език и се разбират с тях. Това зависи от вродените наклонности на даден човек, но не бива да се смята за превъзходство. Да, съществуват известни принципи, на които са подчинени тези неизвестни за нас същества. Следователно човек не може да ги накара да вършат всичко, каквото той желае. Те не могат да излязат извън определените предели от Аллах (да Му се слави името). Даден човек може да използва някои думи и неща, до които се е добрал, за да отключи вълшебните ключалки и да влезе във връзка с джиновете, но те не са в състояние да правят неща, които не им се позволяват. Ето защо всеки човек не може да използва джиновете. И да може, не е в състояние да ги накара да правят всичко, което им нарежда. Въпреки това броят на хората, които знаят някои употребяеми от джиновете думи и ги използват като парола, като кодове, като телефонни номера, в резултат на чести повторения, чести употребявания съумяват да се свържат с тях.

Свързването с джиновете изисква помощта на ръководител, на човек, който познава тази работа. Без помощта на система, на принципи се допускат грешки, които могат да доведат до нежелани резултати. Ако човек, който е решил да тръгне по този път, не умее още от пръв поглед да вникне в смисъла на нещата и не стъпва внимателно, ще стане жертва на нечисти души, ще изпадне под тяхната власт и ще се превърне на играчка в техните ръце. В резултат на всичко това джиновете използват понякога такива хора, потупват ги по гърба, насърчават ги, разглезват ги, командват ги, когато се наложи, поставят ги под властта си, карат ги да работят в тяхна полза. Впрочем в двадесети век Гулам Ахммед Кадияни в Индия стана жертва на такива долни души. Той се опита да води борба срещу индийския йогизъм, да тръгне по пътя на факирите и да поведе борба в името на Исляма, но беше взет на прицел от долни души и се превърна в тяхна играчка. Ония мерзавци най-напред го убедиха, че е обновител и после му внушиха, че е Мехди, а след това, че е Месия - Христос, спасител. Най-после той заяви, че Аллах му се е явил и се е преселил в душата му. Мерзките души бързо се подушват и се свързват помежду си и могат да бъдат налетени от лудост.

Джиновете налитат върху мюсюлманите в повечето случаи, когато са получили полюции, и на мюслюманките в дните на менструация, преди да са извършили обредно измиване (абдест) и да са сторили молитва (намаз). Те могат да се възползват от подобни случаи, за да отклонят мюслюманите от правия път. Всеки сторен грях е отворена врата за подлите джинове. На поддаване са осъдени особено чувствителните души и развратените. Онези, които не се молят и стоят извън кръга на молещите си, бързо се подават на внушенията на джиновете. Съвсем естесвено е, че пристъпването на границите на джиновете и нарушаването на техните права, окупирането на техните земи и жилища без бесмеле е фактор, който играе важна роля в попадането под удара на джиновете.

Ето защо нашият учител и Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) ни предупреждава, когато минаваме през замърсени терени, да четем молитви и ни забранява да ивършваме молитва (намаз) в такива места, където има бунища и бани, които пускат мръсна вода, тревясали места, клозети и дори гробове. Това са места, по които бродят и се застояват дяволите, злите духове Нашият учител и Пророк ни съветва преди да влезем в тоалетна, да прочетем молитвата:

"Аллахюмме инни еузю бике мине'л - хубси ве'л - хабаис"

Той препоръчва да я запомним и занапред, ако стане нужда, да можем да я прочетем и да се спасим от евентуални стрели, насочени срещу нас, винаги да предпочитаме чисти места - тези крепости и щитове, които предотвратяват опасностите, когато станем прицелна точка, да сядаме и да ставаме само с чисти хора, да създаваме наситена с молитви атмосфера и да се предпазваме с редовно отправяне на молитви към Всевишния, както ни повелява Аллах (да Му се слави името). Който иска да бъде защитен от всички възможни злини, идващи от джиновете, преди всичко трябва да избягва всячески греховете и да запушва каналите, по които могат да достигнат до нас.

11. Съществува ли магията (заклинанието)? Възможно ли е да се прави магия?

Тези, които твърдят, че магията не същесвува, или я отричат, защото религията е в нейната основа и ненавистта към нея ги кара да правят това, или пък са неуки, нехайни типове, които не са прекрачвали прага на училището и не знаят дали живеят, или не живеят на този свят. Един прехвърлил петдесетте години човек ми разказа веднъж в джамията следното:

"Лично аз, до миналата година, не вярвах, че съществува тъй наречената магия. Но един наш роднина полудя. Когато изпадаше в криза, цялото му тяло се вцепеняваше и погледът му се заковаваше в една точка. Не остана нито един лекар, нито един лечител, при когото да не сме ходили. Последният, при когото бяхме, прочете една молитва и прави някои други неща. На връщане се качихме в колата.

- Къде съм, какво става с мен? - попита нашият роднина с глас, който никога не бяхме чували от него.

Смаях се и тогава се уверих, че магията наистина съществува."

На първо място, в Свещения Коран пише за магия, която разваля отношенията между съпруга и съпругата (2/12) и се разказва с подробности за свързани с магиите случили се по времето на Хз. Сюлейман (алейхисселям) и Хз. Муса (алейхисселям).

Второ, един евреин е направил магия на нашия учител и Пророк. Когато под нейното действие Той започнал да се чувства зле, нещата, с които му била направена магията, били извадени от посочения от един ангел кладенец, в който били хвърлени, и била прочетена молитвата МУАВВИЗЕТЕЙН, Аллах (да Му се слави името) успокоил нашия учител и Пророк.

Трето, съществуват толкова много случаи и примери, потвърдени от живота, че ако река да разкажа само собствените си наблюдения, ще са необходими най-малко 20-30 страници. Но тъй като горните примери са достатъчно доказателство за достоверността на твърденията, смятам за необходимо да мина напред, без да посочвам други примери, които са излишни.

Както се изнася в хадисите, урочасването е също така възможно, както и омагьосването.

Искам да подчертая, че правенето на магия и причиняването на злини на друго лице, разтрогването на бракове между съпрузите, създаване на вражда между хората по този начин, опитът да се направи зло на някого чрез магия - независимо от обстоятелството дали ще даде, или няма да даде желания резултат - е грях и за този, който е поискал да се направи, и за този, който е направил магията. Това е посягане върху нещо, което принадлежи на друг. Ако някой окаже помощ на пострадал от джинове или магьосници и го избави от постигналото го нещастие, ще стори севап (добро дело). Но трябва да се подчертае, че това не бива да се превръща в професия. Вярно е, че във връзка с този въпрос не е писано нито в религиозната литература, нито в сюннетите (религиозните повели). Нашият учител и Пророк се е срещнал с джинове, но това е станало в рамките на неговите задължения като пророк. Той е запознал тези същества с Ислямската вяра и им обяснил какви са нейните изисквания, а те са дали клетва, че приемат Исляма.

Нашият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) никога не се е занимавал с въпроса как се влиза във връзка с джиновете, как те могат да се използват за работници, как се правят и как се развалят магиите и не е засягал в изказванията и проповедите си тези въпроси. Но сигурно е, че Той е запознал в общи линии последователите си с въпросите как да се свързват с джиновете, какви вреди могат да нанесат те, как може човек да се отърве от тях и пр. По принцип на мюслюманите не се препоръчва да се занимават с тези въпроси, но все пак е полезно те да знаят, че няма никакви пречки да се насочват джиновете към добри дела, защото в Корана се споменава, че някои Пророци са се възползвали от тази възможност.

12. Могат ли джиновете да се използват за работа в бъдеще?

В Свещения Коран се разказва, че Хз. Сюлейман алейхисселям имал армии, съставени от птици и джинове, и че джиновете са строели крепости, басейни, казани и че между тях имало майстори-строители и водолази, които се използвали в моретата, че за един миг от няколко хиляди километра разстояние е докаран тронът на Белкъс (21:82; 27:39; 34/12; 38/37).

Знаменията от Корана ни отнасят в отвъдфизическите светове, запознават ни с метафизическите явления, с джиновете, духовете, разхождат ни в един свят, в който можем да разговаряме с езика на сърцето и на чувствата. Човечеството сега се намира още в началото на този процес, в периода на своето детско пълзене. Завесата, която закрива телепатията, разговорите с духове, осигуряването в най-широк мащаб на разговори с джинове и дяволи, поставянето им под неговите заповеди и впрягането им на работа, тепърва се вдига. В лабораториите, които се занимават с материята, ще има неразрешими въпроси, поради което се налага да се обръщаме към невидимите светове и същества, ще се яви необходимост от чисти и дръзки души, от джинове, които да разгадават шифри, идващи от другите светове. Успоредно с разширяването на връзките ще расте и стремежът към разширяване на пространствата за тяхното приложение...

Както е казано в гореспоменатите айети (знамения), джиновете са работили за Хз. Сюлейман алейхисселям. Всеки пророк е удостоен с едно от имената на Всевишния Аллах. Заедно с това те са удостоени и със собствени имена. Името Сюлейман значи владетел на земния и на отвъдния свят. То изисква от пророка да управлява с едната си ръка земния, а с другата - невидимия свят, и да поддържа връзка с тях. През времето на другите пророци това било куриоз, но при Хз. Сюлейман алейхисселям е станало нещо обикновено. Освен това през неговия период се прилагали методи и се е вървяло по пътища, които били предвидени за по-късни периоди, за времето на народите, определени да се ръководят от положенията, залегнали в Корана.

Пророкът Хз. Сюлейман заставил джиновете да работят без инструменти и пособия и без материална заинтересованост, очаровал ги и завладял душите им. Както е казано в айета: "Джиновете, които се намираха под властта му, правеха всичко, което се иска от тях." Те произвеждали много разкошни художествени творби, с които са дали голям принос на човечеството и възродили това изкуство. В бъдещето джиновете ще могат да се използват още по-масово в тази област. Тия, които ги приемат на работа, ще положат граничните камъни на достиженията, възможни да се осъществят.

Отново в Свещения Коран се подчертава, както казахме по-рано, че джиновете са използвани от Хз. Сюлейман алейхисселям за водолази в морето. Не е ясно дали телепатията има или няма връзка с това събитие. Но при всеки случай някой ден ще се стигне до положение групите на джиновете да прекарват по три-четири месеца под водата, като се постигнат необходимите условия. Така че един пророк на Аллах, в лицето на Хз. Сюлейман алейхисселям, ни сочи последния хоризонт и в тази област.

В знаменията на Корана е отбелязано също така, че джиновете могат да се използват до голяма степен с успех и в областта на съобщенията. В борбата, която големите държави водят помежду си за надмощие в техниката и технологията, нямат време за отдих, в сектора на съобщенията ще използват джиновете, които работят неимоврено бързо и неуморно, в телеграфните и безжични съобщения и за снабдяване с шифри и разшифровъчни ключове на други държави.

Удивително е, че най-големи усилия в тази насока полагат най-отричащите подобна идея две държави: Русия и Китай.

Осигуряването на разговори с джиновете може би ще съвпадне с интересите на органите на сигурността. Действията, които се развиват или се намират в начален етап на развитие, ще бъдат веднага съобщавани на центъра и ще се вземат под контрол. Кой знае, може би занапред ще има комисари и директори на държавна сигурност, излезли из средата на джиновете.

13. В състояние ли са джиновете да причиняват болести?

Джиновете са същества, които могат да проникват в материята. Ние не можем определено да кажем: "Ето това е джин!", но знаем, че те са ефирни, невидими същества, които имат свойството да проникват в материята. Известно е, че рентгеновите лъчи проникват лесно в човешкото тяло и че някои от тях разлагат клетките и откриват пътя към дадени болести. Защо тогава джиновете, които са по-ефирни от тези лъчи, да не могат да проникнат в човешкото тяло? Те могат да увредят кръвоносната система и центровете на мозъка.

До 1960 година лазерните лъчи бяха въображаемото оръжие, което се използваше в научно-фантастичните романи. Едва след откриването на червения лазерен лъч от T. Warman той бе усъвършенстван и започна да се прилага от компютрите до комуникационните средства, от производството на атомни оръжия до полицейските издирвания и дори в медицината. Така например отпечатъците, останали от извършени преди 40 години престъпления, които не могат да се установят с нито един уред, могат да се видят с помощта на лазерните лъчи. Нещо повече, те се използват за отпушване на кръвоносните съдове, както при операция на очите, така и в други случаи. Кислородът, който вдишваме с въздуха, пречиства кръвта и прониква в кръвоносните съдове. Тук му е мястото да дадем думата пак на най-красноречивия оратор, Хз. Мухаммед алейхисселям: "Дяволът се върти там, където е кръвообращението на човека!", приел сякаш формата на червените и белите кръвни телца...

Ето защо приближаването на цяла тайфа джинове, начело с дявола, на такова разстояние от човека, което им дава възможност да му нанесат вреда, не е изключено. Приближаването на дявола, раните, които причинява, и начините да се опазим от тях, ако е рекъл Аллах, ще разгледаме в по-следващата тема.

Дяволът и джиновете са в състояние да причинят физиологически болести на човека. Те могат винаги, когато искат, да възседнат червените ни кръвни телца и да обиколят цялото ни тяло. Тази възможност не бива нито да се надценява от нас, нито да се подценява от лекарите. Да речем, че някой каже: "Тези зли духове са причина за създаване на хаос сред клетките", а вие отговорите: "Не е вярно!" , ще изпаднете в предубеждение. Положението може наистина да е такова. Най-малкото трябва да се остави възможност за диалог по този въпрос. Това, което се твърди за болестта рак до наши дни, е, че той се дължи на анархията, която се създава сред клетките - най-малките частички на тялото, и е най-близко до ума. С други думи, тези клетки развалят хармонията, която съществува в тялото, и нарушават нормалното развитие на клетките... Това може да се случи и във вътрешните, и във външните органи. Винаги е възможно джиновете да се настанят в заразена от рак част на тялото и да пристъпят към създавнето на анархия. Както джиновете са невидими, така и ракът в първоначалния си стадий е невидим. Когато започва да се забелязва, лекарствата вече не са в състояние да окажат помощ.

Както ракът, така и епилепсията се дължат на влиянието на злите духове. Кой знае, може би джиновете пречат на нормалната работа на мозъчните жлези и на правилното им функциониране.

Злите духове причиняват умопобъркване, повреждане на нервната система, изпадане в лудост... Вярно е, че лекарите приписват причината за шизофренията във всичките й видове изцяло на материята, а някои смятат, че болестта е наследствена, но не е изключено тя да се дължи на проникнали в кръвоносните съдове джинове, които нарушават равновесието на човека и разрушават нервната система. От време на време болният се успокоява и идват моменти, в които изпада в ярост. Да не бъда разбран погрешно. Не искам да кажа, че шизофренията или епилепсията непременно се дължат на джиновете, но твърдя, че съществува такава вероятност. Защото тези болести често пъти биват излекувани с молитви от добри баячи.

Един от нашите приятели дойде с молба от името на една възрастна жена, която помолила да й прочета молитва. Лекарите казаха за нея, че има туморна метастаза, обхванала цялото й тяло. "Или ще живее една седмица, или няма да живее... - рекли. - Вземете я да прекара последните си дни вкъщи." Тази женичка имала голямо уважение към моя милост. Изпратила моя приятел да посредничи и рекла настоятелно: "Ако той се помоли за мен, ще оздравея!" Сега не си спомням каква молитва съм прочел тогава за тази простодушна жена. След като изминаха шест месеца, попитах моя приятел какво е станало с тази жена.

- Живее! - отвърна той.

След това минаха още около две години и пак го попитах:

- Как е?

- Отиде на Хадж, отглежда внуци - отвърна той.

Доведоха ми един епилептик. Един системно боледуващ и прекарващ припадъци човек. Някакъв ходжа отворил Корана и му прочел 3-4 знамения. Оздравял и си отишъл. Тези случаи не могат да се обяснят с функциите на материята. С предписване на таблетки може да се постигне известен резултат, но молитвата също помага за възвръщането на здравето.

Ще дадем още един пример: леля ми се умопобърка, започна да чупи и да пали всичко. Можехме да я усмирим само с вериги. Тя се хвърли от четвъртия етаж на болницата. Остана невредима. Мъжът й отиде при един ходжа ефенди, който му написал нещо на една хартия. Донесе я и я остави в къщи. "Защо сте ме оковали в тези вериги?" - попита тя и се разплака... Чудо!... Леля ми оздравя...

Съществуват такива случаи, такива примери на безпомощността на лекарите, че всеки ден човек научава нещо и го преживява. Накрая искам да ви разкажа един случай, който ми разказа едно лице, което преди години е било пазач в полицейския участък в Балчова.

Първите седем деца на този човечец са се задушавали и умрели на седемнайсетия ден след раждането си. Най-после един ходжа му написал нещо на хартия, след което осмото му дете и родилите се след него са останали живи...

Сега в Европа и в Русия са започнали да използват невидими сили за разузнаване. С голяма вероятност в бъдеще ще започнат да прилагат срещу душевните болести лекуване с молитви и подобни на тях средства и може би лекуването с помощта на джиновете ще получи публичност и ще се създаде специална катедра по тези въпроси! Дори и днес някои лекари са започнали да лекуват язвата с внушения. Дори се правят опити да се използва музика за повишаване на настроението на болния. Всичко това говори за съществуването на душата и за важната роля на самочувствието в процеса на лечението. Какво значение има при това положение на нещата отричането на съзнателните зли духове и на съществуването на джиновете, които предизвикват болести?!...

14. Какви мерки са необходими и какви молитви трябва да се четат за предпазване от лоши духове?

а) Преди всичко трябва да се създадат добри отношения с Аллах (да Му се слави името) и с Неговия пророк и да се спазват принципите на Исляма.

Най-важният и най-прав път, който води към тази цел, е създаването на много добри отношения с Аллах (да Му се слави името), да превърнем принципите на Ислямската религия в живец на нашия живот, да ги скътаме дълбоко в сърцето си, да живеем в чистата атмосфера на собствения си свят. От една страна, да правим това, а, от друга страна, да не оставяме никаква пролука, през която могат да се промъкнат лошите духове, да няма нито една празнина, нито един отворен прозорец, през който може да се вмъкне грях. Всяка пролука в душата може да открие пътя за проникване на злите духове в тялото ни.

б) Необходимо е да се прислоним с действени и словесни молитви под крилото на Аллах (да Му се слави името).

Второто условие, което трябва да спазим, за да се опазим от лукавствата и злините на джиновете и на лошите духове, е молитвата да не слиза от езика ни. Да се пазим с молитви и дела, вътрешно и външно.

Молитвите биват два вида: действени и словесни.

Изораването на нивата от страна на земеделеца, брануването й, засяването й, напояването й е действена молитва. Отправянето след това на молба към Аллах, с обърнати длани към небето, да дари богата реколта е словесна молитва. Само словесната молитва без действената не допринася никаква полза на човека. Задоволяването му само с действената молитва е неизпълнение на задължението да се отправят молитви към Аллах. Поради това е необходимо да се изпълнят и двете молитви.

Да предположим, че един мюслюманин се моли на Аллах преди битката да дари победа на мюсюлманите. Това е добре, но не е достатъчно. Птица с едно крило не е в състояние да лети. Обстоятелството, че нашият Пророк е направил предварителна подготовка за Бедирската битка и след това е отправил молитва към Аллах, показва именно това, че най-напред е необходимо да се отправи действена молитва и след това да се протегнат ръцете към Аллах.

Същото е положението и когато почувстваме неразположение и болки в тялото си. Най-напред трябва да отидем на лекар, да вземем необходимите лекарства и след това да се молим на Аллах да ни дари здраве. Понякога може да се случи физическите болки като главоболие и зъбобол да преминат само с молитва, отправена към Аллах, а друг път намерението на Всевишния може да е друго и да възникне необходимост да отидем на лекар. Нашият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: "Аллах е създал средства за лекуване на всяка болест, лекувайте се!" С това той ни подтиква към действена молитва. Само че, както отбелязахме по-горе, необходимо е при всички случаи да отправяме словесна молитва към Аллах в очакване да ни възвърне здравето. Но както словесната, така и действената молитва се оказва недостатъчна. Аллах може да е предвидил за дадени случаи да се прибегне до двете молитви, понякога само до едната. Всичко зависи от Него. На този свят има много хора, които прекарват живота си изпълнен с удоволствия, без да са произнесли нито една молитва. И, противоположното, хора, които редовно употребяват лекарства и нито за миг не престават да се молят на Аллах, които Му са предани от все сърце, могат да прекарат живота си в тегла и да се превиват от болки. В такива случаи ние си мислим, че Всевишният не приема нашите молитви. Но да се приеме молитвата е едно, а да се отговори е друго. Аллах не остава глух към нито една молитва, но решението му може да отговаря, а може и да не отговаря на очакванията на молещия се, изпълнението може да се отложи за по-късно, а може да остане и за Съдния ден. Това зависи изцяло от волята на Всевишния Аллах. Когато потърсите лекар, той се отзовава, но ако го помолите да ви даде еди-кое си лекарство, може да не изпълни желанието ви, а да ви даде онова лекарство, което смята за подходящо, да откаже въобще да даде онова, което не подхожда, да даде онова, което намира за най-подходящо. Прощавайте за сравнението ми, но искам да потвърдя, че Аллах винаги чува молитвите на рабите си, дава да се разбере, че ги е чул и успокоява сърцата ни, защото е по-близък до нас отколкото собствената ни аорта. Но Той невинаги може да даде онова, за което Го моли рабът. Поради необходимостта да осъществи нещо, което е намислено предварително, Той може да не изпълни желанието на молещия се. Това неизпълнение може понякога да бъде от полза за раба му, по-късно може да му достави по-голямо удовлетворение. Освен това не бива да забравяме, че Аллах е Господар на този свят и може да го управлява така, както намери за добре. Каквото и да направи Той, все е хубаво. Аллах не се занимава с ненужни неща. Във всяко нещо, което прави, има не едно, а хиляди мъдрости.

Освен това трябва да се знае твърдо, че и молитвата също така е задължителна, както намазът. Всяка молитва трябва да се изпълнява с простодушие, беззлобно, беззаветно, без да се очаква нещо срещу нея. Човек трябва да се обръща към Аллах, да моли съгласието му. Аллах може в някои случаи да покаже благоволение, великодушие, да прояви милост, да удовлетвори молбата и да зарадва молещия се... Ето защо молитвите, които се отправят с мисълта да бъдат удовлетворени бързо, може да не се изпълнят. Те не могат да се издигнат до онази степен, която заслужава удовлетворение.

Към Аллах не бива да се отправят настоятелни молби с очакване на предплата, но винаги е необходимо да се молим настоятелно и търпеливо. Нито за миг не трябва да се отказваме от мисъла да търсим закрилата на Аллах. Да искаме винаги добри неща пред ония двери, където греховете се разкапват като есенни листа, където благородството и човешките ценности не престават да се множат, трябва да бъдем настоятелни, да не забравяме, че сме подложени на изпитание и че очакването на резултатите до Съдния ден е необходимост, която трябва да бъде разбрана от всеки искрен раб.

в) Да се получават молитви от правоверните върващи е важно

Молбите на правоверните, чийто брой расте постоянно, се приемат от Аллах, които служат като средство пред Всевишния. Това има голямо значение и допринася неизмерима полза.

В хрониките на Ахмед Ибн Ханбел, Ебу Дауд и Таберани е разказано следното нещо от Юммю Хани (Аллах да бъде доволен от него): "При пророка на Аллах, нашия учител и Пророк, докараха едно умопобъркано дете. Пророкът го погали с думите: "Излез, зложелателю на Аллах, махай се оттук!" След това изми лицето на детето, като непрестанно произнасяше молитви и детето оздравя."

Ние също така ще търсим помощта на такива почитани хора и ще ги молим да отпращат молби до Аллах. Да се надяваме, че Всевишният ще ни дари здраве.

Ако веднага след като джиновете причинят зло на някого, потърсим помощ от хора, които се занимават с тях, можем да изпаднем в съмнение, в недоверие и да се сломи духът ни. Не е изключено да бъдем лъгани от такива хора. Ще отидем при един, ще вземем една муска, ще отидем при втори, ще вземем две муски и пострадалият ще се превърне в хамалин, натоварен с муски. Ако загуби едната муска, ще го обземе страх, ще се разтрепери и ще се почувства по-зле. Поради това най-добре е на пострадалите да им се чете молитва. Абдуллах Ибн Амр е учел децата си да четат молитви, а на незнаещите ги пишел върху късове хартия и им ги давал да ги носят у себе си. Но на това не бива да се възлагат много надежди. От преданията, които четем в правоверните хадиси, знаем, че нашият учител и Пророк е провъзгласил, че 70 хиляди души ще бъдат пуснати в Дженнета (Рая), без да бъдат разпитвани и да им се задават въпроси, и те ще бъдат хора, които не са безнравствени и злобни или гадатели и магьосници и са покорни на Аллах. Ето защо е най-добре непрекъснато да се молим редовно и да сме покорни на Аллах.

г) Необходимо е да ходим при лекари и психиатри, които са вярващи и се ползват с доверие.

Другата ми препоръка по този въпрос е да се посещават опитни, вещи лекари и психиатри, които не са материалисти и отричащи, които вярват в съществуването на духовете, на джиновете и на тяхното влияние. Защото тези лекари, които не вярват и не могат да създадат равновесие между съвестта и чувствата си, поради което прекарват двойствен живот, могат да подтикнат попадналите под влиянието на злите духове в по-дълбока тиня и да посъветват изпадналите в криза и стрес души да създадат връзки с жени, да ядат, да пият, да се забавляват и да се освободят от лошите си мисли. Подобен съвет е равносилен на съвет към изгарящ от жажда човек: да му предлагате морска вода. Впрочем болният губи здравето си поради това, че червата му изяждат сърцето, поради угасването на смисления му живот и на неразделната му дружба с лоши хора. Обзетият от подобни мисли лекар е едноок и медицината му е едноока. Когато намери изгубеното си око и той ще бъде независим в погледа си върху нещата...

д) Необходимо е да се прибегне до молитвите Айет'юл Кюрси, Муаввизетейн и други молитви.

Най-необходимото, което трябва да направим преди всичко, е да потърсим убежище при Аллах (да Му се слави името) и да се прислоним под крилото Му. Всевишният повелява в Свещения Коран на рабите си: "И ако те подбуди сатаната, при Аллах търси убежище! Той е Всечуващия, Всезнаещия." (41/36).

Между другото искам да ви припомня, че е необходимо да наизустите и да прочетете при необходимост 97-ми и 98-ми айети на Сура "Мюминюн". Но да продължим по-нататък.

Молитвата Айет'юл Кюрси е препоръчана лично от нашия учител и Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари). Както казахме вече в предните страници, един от сахабетата е заловил дявола, който, преобразен като човек, правел опит да ограби склада с военна плячка, предназначена за подпомагане на бедните. Този лош дух помолил сподвижника да го пусне, като му обещал в замяна да му каже коя молитва да прочете в случай, че бъде налетян от дяволите, за да се избави от тях. Сподвижникът го освободил и дяволът рекъл: "Айет-юл Кюрси!" Когато случаят станал достояние на Пророка, Той рекъл: "Факт е, че дяволът му неден е лъжец, но този път е казал самата истина."

Когато евреите направили магия на нашия учител и Пророк, Той успял да я развали с четене на Муаввизетейн и по-конкретно на сурите Ал Фелак (Разсъмването) и Ан Нас (Хората). Според разказа на Хз. Айше (Аллах да бъде доволен от нея) Нашият пророк четял по три пъти сутрин и вечер Ал Фелак (Разсъмването) и Ан Нас (Хората), подухвал между прилепените длани на двете си ръце и след всяко духане отделял ръцете си една от друга и ги търкал по тялото си, докъдето могат да стигнат. Сутрин и вечер по три пъти четял "Бисмилляхиллези ля йедурру меасмихи шей'юн Фил'ардъ веля фис-семаи ве хюве'с Семиу'л-Алим", защото с позволението на Аллах е сигурна молитва срещу парализата. "Еузю Би-келимати'лляхит-тааммаати мин кюлли шейтаанин ве хамметин ве мин кюлли айнин ве лямметин" е също така една от молитвите, които се препоръчват и които се четат:

Имам Газали дава следната препоръка: "Един път се изговаря Бесмелето: Бисмилляхиррахманиррахим, 10 пъти Аллахю Екбер, 19 пъти "Ляюфлиху'с-сахиру хайсу ета"; и "мин шеррин - неффасати филукад" (20/69;114/4).

Едно друго уважавано лице препоръчва преди всяко четене да се вземе глътка вода, чай или чорба, след което да се прочетат горните два айета и четенето по този начин да се повтори 19 пъти.

Има още много молитви, които могат да се потърсят в книгите с хадиси, или да се поиска съвет от лица, които добре познават тези въпроси.

За препоръчване са също така: Асхаб-ъ Бедир, Джевшен и Касиде-и Бюр-е.

е) Примери за спасяване с молитви от джинове и лоши духове.

1. На един наш близък, който беше парализиран, му четоха молитвата "Касиде-и Бюр-е" в продължение на една седмица. По волята на Аллах (да Му се слави името) нашият близък оздравя през този период.

2. След като един мой приятел, когото много обичам, се ожени, съпругата непосредствено след това започна да проявява белези на душевна болест. Цялата се вцепеняваше, очите й се изпълваха с ужас и непрестанно повтаряше: "Те идват!" Не остана нито един лекар, при когото да не са я водили. Професор Айхан Сонгар е лекува доста дълго време. След това по волята на Аллах (да Му се слави името) се отвори една друга врата. Един ходжа ефенди, който четеше молитви на такива изпаднали в тежки положения като нея, започна да я посещава и да й чете молитви в продължение на цял месец. По волята на Аллах (да Му се слави името) болната се посъвзе. Един ден аз взех списъка на участвалите с Хз. Мухаммед в Бедирската война и отидох да посетя моя приятел. Докато се изкачвах по стъпалата, жена му се развика: "Ходжата пристига. И на него щели да му видят сметката." Аз не влязох вътре. Подадох списъка с участниците в Бедирската война на моя приятел. Той влезе при съпругата си и го постави върху тялото й. Нашата сестра, чийто глас се чуваше чак на долния етаж, крещеше: "Защо бягате? Защото се страхувате, че пристига Хз. Хамза ли?"

Как ще си обясните и с каква материална причина ще свържете този случай, не знам!... Нашата благословена сестра в този момент е напълно оздравяла.

3. Сега ще ви предам впечатленията на някои приятели, разказани от самите тях:

"През периода на службата ми в Балчова - Измир, бях посетен от двама около 18-годишни младежи. Когато излизахме от джамията, те чакаха отвън. По лицата им беше изписано страх и безпокойство. Приближиха се към мен с притеснение и ми казаха: "В еди-кой си район се събрахме с наши приятели и приятелки на сеанс за повикване на духове и джинове. Те се явяваха, вземаха чаша за кафе в ръката си и изписваха с нея във въздуха отговорите на въпроси, които им задавахме. Сеансът свърши и се разотидохме. Но от момента, в който се разделихме, досега духовете не ни оставят на мира, безпокоят ни постоянно. Раздрусват леглата ни, играят си с вратите на шкафовете. Побъркахме се. Просто не знаем какво да правим и решихме да дойдем в джамията."

Ех, това е нашето поколение, което се сеща за джамиите само в случаите на раждане, сватби, смърт и когато се намерят натясно!

После ми казаха: "Знаете ли, че те сега са се събрали под онова дърво върху табуретката?"

"Елате да влезем в джамията - предложих им аз. - Други места за приютяване освен джамиите на Аллах нямаме." Влязохме и доста дълго беседвахме с тях. Доколкото разбрах, работата беше опасна. Казах им, че ще могат да се избавят от бедата само като се отдадат на вярата и на науката, като се занимават с научни и религиозни въпроси, написах и им дадох някои молитви. Привечер се прибрах вкъщи. Взех една книга и започнах да я чета. По едно време децата ми, които си играеха в съседната стая, дойдоха при мен и казаха: "Татко, в съседната стая светна. Някои се катерят по стената."

Разбрах каква е работата. Духовете бяха решили да ми отмъстят задето помогнах на онези младежи да се отърват от тях. Искаха да ме уплашат. Взех книгата и моливите и започнах да чета имената на лицата, които са участвали в Бедирската война. Още докато четях лампата загасна и тези, които обикаляха по стената се изгубиха. Явно не им хареса това, което направих.

4. Един мой колега, който беше назначен за имам в джамията на квартала Алтъндаг в Измир, ми разказа следното:

"При всяко изкачване по стъпалата на минарето към викалото, чувах тракане на налъми след мен. Това се повтаряше най-често през нощта, след вечерния и нощен намаз, след като молещите напускаха джамията и аз тръгвах да изгася свещите и да заключа вратата. Много често се случваше лампите да угаснат, преди да съм натиснал електрическото копче. Това продължи доста дълго време и не можах да изтърпя. Помолих да ме преместят в друга джамия."

5. Един селянин от Хавранските села ми разказа следното: "Една лятна нощ, за да опазя нивите от вреди, които причиняват дивите свине, по създадения обичай между селяните останах да нощувам в колибата. Бях самичък. Наоколо нямаше никой освен мен. Бях се изтегнал с пушката до мен и си почивах. Изведнъж вратата се отвори. Изненадан се взрях да видя кой може да бъде този посред нощ и що да видя! Влиза жена ми с фенер в ръката. Не беше възможно да е извървяла толкова дълъг път толкова късно. Догадих се и започнах да чета молитви. Дошлата се обърна и излезе. На излизане не пропусна да затвори вратата."

6. Един друг ми разказваше: "Не ще и не ще да премине... Опитах всички средства. Обиколих един по един всички лекари. Лекуваха ми брадавиците. Минаваха за известно време и след това отново се появяваха. Някой, не мога да си спомня кой беше, ми препоръча да прочета една молитва. На другия ден се изчистиха от ръцете ми. По онова време бях препоръчал същата молитва на един млад човек, който страдаше от същата болест. На следващия ден ми показа ръцете си и рече: "Ето на, всички изчезнаха!"

Има хиляди като този и подобни на този случаи, нито един от които не може да се обясни с материята. Пред нашите учени стои задачата, вместо да отричат и да си затварят очите пред фактите, да приемат истината, че всяко различно лечение е самостоятелна наука, и да пристъпват към онова лечение, което изисква случаят. В нашето съвремие става известно на всички, че затварянето на очите пред фактите не допринася полза на никого, и че подобно отношение няма никаква близка и далечна връзка с науката.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен