Сътворението на Хавва (Ева) от реброто на Адем (Адам)…

Човекът не е същество, което е придобило днешния си облик в резултат на еволюции. Той е създаден като особено същество. При него не се наблюдава изменение като при други видове и не е в резултат на естествен подбор. Той е създаден от Аллах като специфичен вид. Хазрети Адем (Адам) подобно на Хазрети Иса (Исус) е създаден като чудо. А да бъде обяснено чудото с причинно-следствени отношения е невъзможно. Не случайно естествоизпитателите и натуралистите не могат убедително да докажат как е възникнал животът. Създадените от тях теории са недоказани или неоснователни и се основават на много неустойчиви доводи. Те не могат да оправдаят отправените им справедливи критики. По тази тема е казано и написано значително много, от което може да се възползва всеки.

Когато разглеждаме даден въпрос от гледна точка на съответствие между причина и следствие, е нужно да се придържаме към принципа на неразделимата връзка между причината и следствието. Например казваме, че за да може от едно семе да поникне дърво, с позволението на Великия и Всемогъщ Аллах, е задължително да има почва, среда, атмосфера, семе и условия, необходими за неговия живот и успешно развитие. При наличие на всички тези причини възниква т.нар. "пълна причина". Тази причина предизвиква следствието. Иначе казано, с позволението на Аллах, когато всички причини са налице, зародишите се превръщат в житни класове, а яйцето - в птиче.

Сътворението на човека е чудо. Следвайки неразделния причинно-следствен принцип, може да изложим този въпрос по следния начин. Да допуснем, че желаете да чифтосате една птица с кокошка и един кон - с магаре. В първия случай няма да получите нищо, а във втория - ще се появи муле, което е неспособно да продължи потомството. В този случай причината е дефектна. И съгласно неразделния причинно-следствен принцип не може да предизвика следствието. Да вземем друг пример. Когато до яйцеклетката на жената достигне сперматозоид, се ражда човек. В този случай причината е недефектна и всичко е идеално. С позволението на Аллах се образува ембрион, развива се, преминава през всички стадии и се появява на бял свят. Следствието възниква, защото са налице всички причини, необходими за това. Всъщност Владетелят на всичко, Всемогъщия Аллах, може да направи някои изменения и да сътвори същество с различни способности и с различна същност.

Такова е обяснението от гледна точка на неразделния причинно-следствен принцип. Ако разгледаме въпроса от тази гледна точка, то трябва да признаем, че всичко е произлязло не така, както твърдят защитниците на еволюционната теория и естествения подбор, а така, както е пояснил Великият и Всемогъщ Аллах и Неговият Пратеник. Аллах повелява: "Ние ще ви разясним това, което вие не можете да си обясните", като това е едно чудо. Чудо е, че Хазрети Адем е създаден без баща и майка, а Хазрети Иса - без баща. Всевишния Аллах може да сътвори всяко същество без баща или майка и Той може да го създаде и без родители. Сътворяването на Хазрети Адем е такова и неговото обяснение с причини е невъзможно. Свещеният Коран повелява: "Не виждате ли как Аллах начева творението, после го повтаря?" (29:19) Как те могат да обяснят възникването от нищета в състоятелност?

Такова чудо е и сътворението на Хазрети Хавва (Ева) от реброто на Хазрети Адем. Защото и то не може да се обясни с никакви причини. Но да се отрича това, е наивност. Това се отнася и за Хазрети Адем, и за Хазрети Иса.

Тъй като сътворението на Адем Алейхисселям и Хазрети Хавва било забравено, със сътворението на Хазрети Иса, Всевишния Аллах припомня за първото създаване, като повелява: "Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: "Бъди!" И той стана." (3:59)

Да, човечеството бе забравило своето начало. Чрез Хазрети Иса Великият и Всемогъщ Аллах им го припомни.

А сега нека се върнем към въпроса за сътворението на Хавва от реброто на Адем. Убеден съм, че този въпрос се използва за користни цели и за спор, като се задава въпросът: "Защо тя е създадена именно от ребро? И защо това ребро е от Адем?"

На първо място искам да обърна вниманието ви към следното обстоятелство. Съществуват много неопровержими обстоятелства за това, че човек е сътворен от Аллах. Да се отрече този факт е невъзможно. В същото време това е ясно и очевидно доказателство за съществуване на Всевишния Аллах. Вселената с хилядите закони, принципи и хармония свидетелства за същото. Тайнствения свят на човека, неговата същност, душа и множество все още неизвестни особености доказват, че Аллах съществува. Още хиляди подобни факти убедително свидетелстват за това. Всеки човек - било то философ, мислител, богослов - се опирали на един от тези факти и се стремели да достигнат брега на праведността. Ако хилядите доказателства се съберат в едно, това се превръща във величествено, мощно, с нищо несравнимо свидетелство, че Творецът съществува.

Някои атеисти, затваряйки очите си за всички доказателства, за обоснование на своето неверие привеждат като оправдание създаването на Хавва от реброто на Адем. Ето как ги характеризира наставника на века: "Приятелю! В човешкото естество има свойствена слепота. Докато в тялото на човек тази слепота съществува, тя ще е пречка да се открие светлината на истината. Наистина, опитите показват, че ако в една голяма крепост, неоспоримо доказана, че е построена от архитект, забележи малка пролука и малък недостатък, тази слепота кара човек да отрече цялата крепост и да обърне наопаки всичко. Невежеството на човека (неговия нефис), неговата глупост се проявява именно в такъв вид безсъвестно отрицание." Това не е нищо друго, освен предубедено и необмислено отрицание.

Наистина във време, когато и човекът, Вселената и хиляди доказателства свидетелстват и обявяват истината за съществуването на Аллах, не е ли безумие да се гледа тенденциозно и не е ли това лишение?

Въпросът за сътворението от ребро се раглежда в трудовете на Бухари, Муслим, в книгата „Муснед" на Ахмед ибн Ханбел. Споменатите в тези книги хадиси разясняват сътворението на Хазрети Хавва от реброто на Хазрети Адем, а в Свещения Коран се повелява: "О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени." (4:1). Тук искам да обърна вниманието ви на една характерна особеност на арабския език. Местоимението за женски род е "ха", а за мъжки - "ху". Това ясно се забелязва в споменатото знамение (айет) (имайки предвид арабския вариант на фразата): "Той ви сътвори от един човек. После от него създаде съпругата му." (39:6) Нека разгледаме тази фраза по-подробно. От нея следва, че Всевишния е създал Хавва не от самия Адем, а от същността на Адем. Това е много тънък детайл. Човешкото естество на Адем и същността на Адем не са едно и също нещо. Например, когато описват някого, казват, че той е еди-колко си висок, изглежда така и така, тежи толкова килограма, със следните маниери. Но той притежава и същност, вътрешен свят, мисли - или е близо до Всевишния, или е далеч от Него. Ако човек трябва да се описва, то трябва да се има предвид неговата втора страна, тоест неговата същност. Всъщност останалата част от него е само един скелет. Именно в този смисъл същността на човек е една, а неговата външност - друга. Както, когато Свещеният Коран повелява за сътворението на Хавва, използвайки израза "минха", той има предвид именно същността, а не човешкото естество на Адем.

Освен това указаният хадис във връзка със сътворението на Хавва не се предавал от уста на уста, а е разказан от един човек, затова е необходимо той да бъде тълкуван с помощта на знамението (айета). Това е много важно обстоятелство, което е нужно да се отчита при тълкуване на айети и хадиси. Тоест хадисът трябва да се съпостави с айета и да се разяснят неясните неща с негова помощ. Преди всичко много важно е да се знае по какъв повод Последният Пратеник е изложил този благословен хадис и обезателно трябва да се обърне внимание на това. Хадисът повелява: "Давайте на жените си добродетелни съвети." Тоест препоръчвайте им да извършват добрини, наставлявайте ги да не се отклоняват от правия път. Защото жената е създадена от ребро. Ако се опитате да я поправите бързо, може да се счупи. Ако я оставите без наблюдение - ще остане "крива" като реброто. И така хадисът показва как трябва да се възпитава жената и как да се гради семейство. Наистина, ако решите да я поправите набързо - ще я пречупите, ако не я направлявате - ще си остане такава, каквато е.

За да ни поясни това важно обстоятелство, Пратеника на Аллах пояснява, че жената може по-лесно да се нарани и тя е по-чувствителна, отколкото мъжът. Следователно основната цел на хадиса е не да ни разясни, че Хазрети Хавва е създадена от ребро, а че ако бъде оставена сама по себе си, ще остане "крива", а ако се опитате бързо да я поправите - може да я нараните.

Разбира се, в самата форма на изложението се крие особена мъдрост, но това е тема на друг разговор.

Напътствайки ни по тази тема, Пратеникът на Аллах употребява израза "мин дал'ихи", което означава "от ребро". Тук "мин" означава "от". Но понякога тази дума се употребява в смисъл "част от нещо, част от едно цяло". То съдържа и друго значение - "обяснение, заявление", и указва, че тази вещ е от такъв род или тип. Следователно, след като Последният Пратеник не е потвърдил ясно, то думите му могат да се тълкуват и по друг начин.

Пратеника на Аллах има много подобни изрази. Когато видял бягаща камила, той казал: "При всяко живо същество има дявол. Това е дявола на животните." И продължил: "Камилата е създадена от дявола." Нещо, от което е създаден и шейтана. Всъщност думите на Пратеника ни насочват не толкова, че при всеки има дявол, и че дявола може да приема образи на животни, а по-скоро обръща нашето внимание към дяволското поведение на някои живи същества. Дори и ние много често за бездушния и безчувствен човек казваме, че е като дърво. Разбира се нямаме предвид, че неговата същност е от дърво. Имаме предвид, че този човек е безсърдечен и жесток и не притежава капка чувствителност. Подобно на това, когато кажем, че някой е "като дявола", имаме предвид, че този човек отвращава, примамва хората и ги отклонява от правия път.

А сега нека обърнем внимание на посоченото в началото знамение и думите на Последния Пратеник, че жената е създадена "от реброто" на мъжа. Може да се каже, че жената е една част от мъжа, тоест тя е именно от такъв род и същност. Или те са създадени от едно и също нещо. Ако те не принадлежат от един вид, то тяхното оплождане би било невъзможно и рода им не би могъл да продължи. Защото в края на знамението се повелява: "...И от двамата намножи мъже и жени..." (4:1). Ако те са представители на различни видове не биха могли да се размножат. Значи трябва да бъдат от един вид.

Употребената в хадиса дума "дал'аа" по-скоро означава склонна да бъде подведена под влияние, изкушена и отклонена.

Последният Пратеник, Аллах да го благослови и с мир да го дари, не случайно е избрал този израз. Жената по-лесно се отклонява от правия път, а това е толкова очевидно, че не се нуждае от други доказателства. Да, наистина днес, злонамерените хора използват жената за примамка и за разврат на мъжете. Днес достойнството на жената е толкова потъпкано, че тя просто няма никаква ценност. Тя бива използвана в какви ли не реклами за примитивни изделия, което още веднъж доказва истината в хадиса за слабостта и лекомислието на жената. Може ли да се обясни защо изображението на жената стои по автомобилните гуми, по тоалетни принадлежности, по колбаси? Каква е връзката между тези обикновени предмети и нея? Значи жената служи като пособие за заблуда на хората и се използва за постигане на порочни цели. Последният Пратеник предвиждайки, че жената ще попадне в подобно положение, е заявил, че тя е създадена от изкривената кост на мъжа. Наистина, сякаш жената е въплатила в себе си всички неприятни качества на човешката природа. По всяка вероятност не може да се намери по-хубав и подходящ израз във връзка с този въпрос.

Нека засегнем и още едно обстоятелство. В Тората, в раздела за Сътворението, ясно се указва, че Хавва е била създадена от една част от Адем. По принцип няма пречка Хавва да бъде създадена от която и да е част на Адем. И няма нищо странно отначало Всевишният да създаде като чудо Адем и докато той още е бил смесица от вода и глина, отделяйки една част от него, да бъде създадена и Хавва. Всъщност първото сътворение е едно чудо. И Адем, и Хавва са резултат на това чудо. Науката в тази насока е безпомощна и не може да даде никакво смислено обяснение. Следователно първото сътворение е чудо и ние напълно се уповаваме на повеленото от Всемогъщия Аллах. И извършваме това не сляпо и в неведение, а съзнавайки и усещайки, че всичко - от атома до Вселената - е знание на Твореца, Неговата воля, могъщество и безкрайна власт.

Истината е известна само на Него и тя може да бъде открита единствено в Неговите откровения.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен