Er der guddommelig visdom i, at det tog 23 år for Koranen at blive åbenbaret?

At Koranen blev åbenbaret over en periode på 23 år skyldes visdom og en række årsager. Om Gud vil, vil vi uddybe dette nærmere. Men før vi går i gang, lad mig da bemærke, at hvis det modsatte var tilfældet, ville vi muslimer blive spurgt: "Hvorfor blev den åbenbaret på en gang og ikke i små dele over en længere periode?" I alt, som vedrører Islam, er det vigtigt for os, at der er den nødvendige ydmyge holdning.

Denne holdning befordrer vores forståelse og giver os en bedre evne til at drage fordel af de Guddommelige Regler og Forordninger. Ellers ville vi i ufrugtbar uendelighed blive spurgt om ting som, hvorfor middagsbønnen er længere end solnedgangsbønnen, hvorfor den ved fredagsbønnen er kortere og så videre. Gud er Alviis og Alvidende. Vi selv er meget ulig Gud. Vi konkluderer altid kortsigtet og ufuldkomment. Selv om en ting ligger lige foran næsen af os, kan vi ikke finde den. Når vi foretager egne valg, er de altid kortsigtede og uafbalancerede. Det samme gælder vores liv og gøremål i hverdagen. Vi er mennesker, og det er en del af det at være menneske. Derimod tager Gud alt i betragtning, når Han udsteder et dekret om noget. Jeg siger ikke, at vores åndelige, fysiske og psykologiske betingelser ikke alle er lagt i de mest perfekte rammer og til vores fordel. Men netop fordi menneskets livsmønster er blevet harmonisk tilrettelagt gennem guddommelige ordrer, som er af umådelig værdi for os, og de velsignelser, der flyder fra dem, overstiger vores fantasi, skal vi være taknemmelige og ydmyge.

Dette princip gælder også diskussionen om Koranens måde at blive åbenbaret på. Det at tjene Gud er at adlyde påbud og føre disse guddommelige dekreter bedst muligt ud i livet. Når vi muslimer diskuterer Guds beslutninger, valg og ordrer, er det kun med det klare mål for øje, at forstå den visdom, der ligger i, at det blev lige netop på denne måde og ikke en anden. Det er således ikke vores hensigt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor Koranen blev åbenbaret, som Den gjorde, og om der kunne have været bedre måder at åbenbare den på, men at udvide vor egen forståelse. Virkelig visdom er at vide, at der er noget, man ikke ved, og vi accepterer, at Guds årsager ligger uden for vores forstand.

På det tidspunkt, hvor Koranens åbenbaring begyndte, var menneskeheden begyndt at nå sin modne alder. Muhammad, fred være med ham, er det bedste eksempel på menneskelig adfærd. Han blev sendt, for at menneskene kunne samles om ham, og som samfund repræsentere menneskehedens ypperste præstation og vores udviklings tinde, og derved blive mestre, målestokke og vejledere for alle senere samfund på jorden. Men de mennesker, der skulle danne fundamentet for denne tinde, skulle først selv opløftes. Deres kvaliteter og vaner var, som vores i dag, dybt påvirket af de livsvaner i det samfund, de kom fra. De skulle først igennem en personlig forædlingsproces, så de kunne komme til at stå som de største idealer for eftertiden og danne forbilleder for fremtidens udvikling. Dette er en af grundene til, at Koranen blev åbenbaret gradvist. Var den blevet åbenbaret på en gang, ville dårlige vaner og visse negative egenskaber have skabt en modstand imod at følge Dens bud i den rette ånd. Det havde været imod formålet, fordi det ville give grobund for fejl og mangler. Når vi ser på, hvordan Islam har spredt sig rundt om i verden lige siden, så ser vi også, at det er sket gradvist og med en udvikling, der er vokset frem, efterhånden som troen har slået rødder i et folkeslag.

Blandt folk kan vi i dag se, hvor svært de har ved at befri sig fra deres dårlige vaner og afhængigheder. Det være sig alkohol eller andre dårlige vaner, folk umiddelbart ikke vil befries fra. Det skal foregå over en periode. Hvis du nøjes med at konfrontere en alkoholiker eller en narkoman med alle de dårligdomme, deres last medfører, vil de gå i forsvarsposition og vende sig imod dine forslag om forandring. Hvis du derimod giver dem tid til en gradvis afvænning, og samtidig opbygger dem og viser dem en alternativ livsstil, vil du opnå anderledes og positive resultater. Dette kan man få bekræftet hos alle socialrådgivere. Man skal ikke hele tiden konfrontere den afhængige med de afskyeligheder, de underkaster sig, men give ham tid til at rette sig selv til i forhold til det sunde alternativ. En afvænningskur foregår i mange stadier. Eksperter inden for forskellige fagområder er enige om dette. Selv på det tidspunkt, hvor de psykiske og biokemiske belastninger er stærkt reducerede, er der stor fare for, at den, der er under behandling, finder tilbage til sin gamle psykologiske mønster, hvis forløbet ikke styres og beskyttes. For nogle mennesker kan selv det at stoppe med at ryge være et kæmpe problem. Når det nu med afvænning af alkohol og andre stoffer forholder sig på denne måde, hvordan er så en afvænningskur fra hele det omgivende samfunds normer?

Ukrudtet i folks hjerter blev luget ud i takt med åbenbaringen af Koranen. Disse hjerter blev befrugtet med dyder, gode manerer og de højeste aspirationer. At så meget kunne opnås på kun 23 år, er et mirakel den dag i dag. Bediuzzaman sagde: "Jeg tænker på, hvad der ville ske, hvis vi sendte alle vor tids lærde til den arabiske halvø - mon de på et århundrede kunne opnå resultater, som dem profeten Muhammad, fred være med ham, opnåede på blot ét år?" Selv en så lille ting som tobaksafvænning, hvor fagfolk, til trods for at de både har psykologisk videnskab og massemedier til rådighed, alligevel ikke kan få folk til at holde op med at ryge. På femten hundrede år har menneskeheden ikke gjort fremskridt lig dem, der blev gjort i løbet af den periode på 23 år, hvor Muhammad, fred være med ham, var profet.

Perioden på 23 år var nødvendig for, at de, der levede dengang, kunne nå at forstå Koranen, at fyldes af den og at praktisere dens indhold i hverdagen. For dem betød Koranen dybe forandringer. Gennem befalinger, forbud og reformer med store konsekvenser blev disse nye normer etableret i stadier. Og efterhånden, som der opstod behov for vejledning i forskellige spørgsmål, kom der beskeder som opmuntrede men ikke tordnede moral og fordømmelse. Forbud mod alkohol blev afviklet over tre overgangsstadier. At forene de bekrigende stammefolk over to stadier. Det samme var tilfældet med opbyggelsen af broderskabsfølelsen blandt folk i samfundet. Vanskelige reformer af denne slags var ikke tomme slogans og blev heller ikke øjeblikkeligt indført - men resultaterne kom. De troende arabere blev reformatorer ved at få tid til selv at blive reformerede.

Som tingene er i dag, planlægger vi mennesker vores projekter baseret på erfaringer fra fortiden og fremtidens muligheder og mål. Vi tager måske højde for sociale og økonomiske forandringer, så vores planlægning bliver mere fleksibel, og vi forsøger at give plads til nødvendige detaljer og modifikationer. Islam voksede i de tidlige dage billedligt frem som et ungt træ. Langsomt øgedes dets indre vækst, gradvist forandredes betingelserne, det tilpassede sig de nye situationer og udviklede sig på denne måde naturligt. Hver eneste dag konverterede nye mennesker til Islam, og disse nye muslimer lærte dagligt helt nye ting, end dem, de var vante med. De fik en islamisk bevidsthed ved at træne sig selv i den nye orden, som opstod omkring dem, og på den måde så de mere og mere sig selv som en del af et samfund i stedet for som medlemmer af en klan i krig med andre klaner eller som individer afskåret fra helheden. Deres individuelle personlighed, karakter og livsform blev gradvist ændret og udviklet i takt med den tættere kontakt med profeten, fred være med ham, og Koranens vejledning. De genskabtes både åndeligt, moralsk, intellektuelt og selv fysisk. Disse resultater kom på grundlag af et velafbalanceret verdsligt liv, som skabte grobund for spirituelle fremskridt. Det skete langsomt, vedvarende og sammenhængende i stadier, hvor tiden havde sin berettigelse.

Hvis hele den gigantiske Koran var blevet åbenbaret på en gang, havde det ikke været muligt for disse underudviklede stammefolk at implementere den til en praksis. Hvis en fisk er vant til at leve under et bestemt atmosfæretryk, og dette pludselig øges voldsomt, så dør den af den pludselige ændring i dens livsbetingelser. Når Koranen og dens værdier i forhold til individ, familie, samfund med videre skulle efterleves i samfundet, havde der hverken været nogen forståelse for denne proces, ej heller vilje til at acceptere så radikale forandringer. Det var derfor Koranen kom gradvist og i stadier - ud fra en visdom og en forståelse af den menneskelige natur.

Mennesket er en del af universet og kan ikke pilles ud af den sammenhæng, der hersker i universet. Ligeså vel der findes stadieinddelt mål for universets vækst, ligeså vel må mennesket anses at vokse og udvikle sig. Koranen er grundlaget for denne udvikling og disse fremskridt. I en periode på 23 år udfoldedes Denne Altomfattende Guddommelige Visdom. Vi vil nu ikke spørge om, det nu kunne være bedre med noget andet tidsforløb. Vi vil underkaste os, hvad det end måtte være, og sende vores hyldest til verdenernes Herre og bede om nåde og fred til Hans profet og sendebud, Muhammad.