Турският интелектуалец Фетхуллах Гюлен в статия за „Уолстрийт джърнъл”: Мюсюлманите трябва да се борят с раковото образувание на екстремизма

Фетхуллах Гюлен

Докато масовите убийства, извършвани от групировката, известна с названието ИДИС, която се самоопределя и като Ислямска държава, продължават в Близкия изток, ние, мюсюлманите, трябва да се изправим лице в лице с тоталитарните идеологии на образувания като ИДИС и сходните на нея терористични групировки, които я копират. Терористичните действия, осъществявани в името на исляма, силно рефлектират върху всички мюсюлмани, като това води до отчуждаването им в обществата, в които живеят, и задълбочава още повече заблудите за ислямската религия. Крайно несправедливо е да се обвинява ислямът заради злочинствата на радикалните групировки, които си служат с насилие. Но понеже терористите действат, идентифицирайки се с исляма, мюсюлманите не може да отричат този проблем, затова те са длъжни да направят всичко, което е по силите им, за да попречат на разпространението на раковото образувание на тероризма в обществото. Ако не го сторим, ние също ще сме отчасти отговорни за накърнения образ на религията ни.

Преди всичко трябва да осъдим насилието и не трябва да попадаме в капана на комплекса за онеправданост. Изпадането в немилост не дава основание тероризмът да не бъде осъден, нито да бъде прилаган като средство. Фактът, че терористите извършват тежки грехове спрямо исляма, не е само мое убеждение. Безпристрастното изследване на основните извори, каквито са Свещеният Коран и традицията на Пророка на исляма, ясно и категорично ще потвърди това обстоятелство. Образцовият житейски модел на Пророка на исляма и свещените принципи на Корана, които са стигнали до нас благодарение на праведните приемници на Пророка и улемите, посветили себе си на изследването на преданията и живота на ислямския Пророк, както и на тълкуването на Корана, за да осмислят божиите истини, оборват деянията на терористите и твърденията им в името на религията.

Трябва да се чува гласът ни, за да може ислямът да бъде разбран правилно

Второто важно нещо е поощряването на всеобщото разбиране на исляма, защото понякога може да бъде злоупотребено с толерантността на религията по отношение на културните различия на нейните последователи. Впрочем основополагащите ценности на исляма не са отворени за персонални тълкувания, те са обвързани с принципи. В случая можем да приведем като пример кораничното знамение, съгласно което, ако си убил един човек, сякаш си убил всички хора на земята (Коран, 5: 32). В една законна война с отбранителна цел Пророка на исляма, Аллах да го благослови и с мир да го дари, категорично е забранил насилието срещу невоюващите, особено спрямо жените, децата и духовниците. В качеството си на мюсюлмани ние сме длъжни да въплътим в себе си тези ценности, като се солидаризираме с всички хора по света, които желаят мир. Като се вземе под внимание човешката психика и съображенията на средствата за масова информация, се вижда, че неизбежно, вместо да се чува гласът на здравия разум, екстремистите заемат челните заглавия. Но вместо да виним медиите, ние трябва да търсим начини, чрез които да изразяваме собствените си виждания.

Правото на живот, честта и свободата са сред фундаменталните ценности на исляма

Трето, мюсюлманите трябва на висок глас да защитават ценности като право на живот, чест и свобода. Тези ценности стоят в основата на исляма и нито един политически или духовен лидер няма право да ги отнема от хората. Предаността към духа на религията ни същевременно изисква от нас да уважаваме и културните, социалните, религиозните и политическите различия. Всевишния е вложил в различието мъдрост, за да се опознаят хората (Коран, 49: 13) и заявява, че Той е сътворил всички хора благородни (Коран, 17: 70).

Демократичните ценности трябва да се включат в образователните програми

Четвърто, наред с позитивните и хуманитарните науки и изкуството мюсюлманите трябва да дават на всички членове на обществото образование, което включва уважение към всички живи същества. Държавите, населявани от мюсюлмански общества, трябва да включат в учебните си програми демократичните ценности. Гражданското общество също има значима роля за разпространяването на взаимното уважение и толерантността. Това е причината членовете на Движение „Хизмет“ да отворят училища и центрове за диалог в над сто и петдесет държави.

Пето, осигуряването на правото на солидна религиозна подготовка на мюсюлманите също може да се окаже критично препятствие пред екстремистите при разпространението на крайните им идеологии. Когато се ограничават религиозните свободи, както е в много мюсюлмански общности, се оставя религията да бъде тълкувана от некомпетентни и радикално настроени хора.

Ролята на жените в обществото е важна

И последно, мюсюлманите трябва да защитават равноправието между мъжете и жените. На жените трябва да се дава възможност да заемат своето място в обществото и трябва да бъдат защитавани от социалния натиск, отричащ тяхната еманципация. Пречистата съпруга на Пророка на исляма, достопочтената Аиша, е пример в това отношение – тя е била и жена учен, и възпитателка, и общественичка.

Най-голямата жертва на тероризма са мюсюлманите и ислямът

Понеже тероризмът има много измерения, плановете за неговото решаване също трябва да имат политически, икономически, социални и религиозни аспекти. Подходите, които свеждат проблема само до религията, може да се смятат за несправедливо отношение както към младежите, за които има риск да попаднат в мрежата на терора, така и към цялото човечество. Международната общност трябва да разбере, че на първо място в буквален и в преносен смисъл истинските жертви на тероризма са мюсюлманите и че мюсюлманите може да попречат на терористите за набиране на привърженици, като ги игнорират. Следователно държавите трябва да се дистанцират от изявления и действия, които биха накърнили гражданите мюсюлмани. Екстремизмът и тероризмът, които си служат с насилие, нямат религия. Във всяка епоха е имало и ще има хора, които злоупотребяват с религиозните източници. Но както повечето християни не одобряват изгарянето на Корана или действията на Ку-клукс-клан, така и огромното мнозинство сред мюсюлманите не подкрепя насилието.

Мюсюлманите имат голям принос за напредъка на цивилизацията в цялата история. Нашият най-голям принос е бил в периодите, в които сме утвърдили взаимното уважение, свободата и справедливостта. Изчистването на опетнения образ на исляма може и да е много трудно, но мюсюлманите може да станат еталон за миролюбие и спокойствие в обществата, в които живеят.