İrşad və təbliğ prizmasından Məkkə və Mədinə dövrləri